Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Správní a trestní právo - maturitní otázka

Správní a trestní právo - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných heslech seznamuje se základy správního a trestního práva. V závěru je také zmíněno právo sociálního zabezpečení, živnostenské a finanční právo.

Obsah

1.
Správní právo
1.1
Obce
1.1.1
Části
1.1.2
Činnosti
1.1.3
Orgány
2.
Trestní právo
2.1
Typy
2.2
Podmínky
2.3
Trestní zodpovědnosti
2.4
Druhy trestů
2.5
Trestné činy
2.6
Hmotné trestní právo
2.7
Procesní trestní právo
2.8
5 stupňů trestního řízení
3.
Ostatní odvětví veřejného práva
3.1
Sociální zabezpečení
3.2
Finanční právo
3.3
Živnostenské právo

Úryvek

“TRESTNÍ PRÁVO
= soubor právních předpisů k potrestání fyzických osob za závažná provinění
- 2 typy: a) procesní TP – o průběhu = postupu vyšetřování, o výkonu uložených trestů
b) hmotné TP – normy o podmínkách a způsobech trestání
- pachatelem může být pouze fyzická osoba, která spáchá trestný čin → může za něj být trestán i organizátor, pachatel, pomocník
- trestná je i příprava či nedokončený trestný čin
- trestaný může být pachatel, který splní podmínky trestní zodpovědnosti:
1) naplnění skutkové podstaty
2) vina: a) úmysl, b) nedbalost: vědomá (známe pravidla, nechceme nikoho zabít) x nevědomá (zaviníme něco, neznáme pravidla)
- trestnost je vyloučena: osoba je nezpůsobilá (nemoc), do 15 let, pokud jsme jednali v sebeobraně nebo v krajní nouzi, oprávněné užití zbraně (policista)
- druhy trestů:
a) odnětí svobody – max. výše 15 let, výjimečné tresty – od 15 do 25 let, doživotí, podmíněné (máte podmínku, porušení → výkon trestu) x nepodmíněné (hned nastupuje výkon trestu)
b) peněžité tresty – za trestní činy, od 2 000 do 5 000 000 Kč
c) veřejně prospěšné práce – 50 až 400 hodin, když neodpracujete: 2 hodiny → 1 den vězení (4 hodiny → 2 dny)
d) ztráta čestných titulů a vyznamenání = degradace
e) ztráta vojenských hodností
f) zákaz činnosti – např.: řízení motorových vozidel
g) propadnutí majetku – nabytý trestnou činností
h) propadnutí věci – která byla použita při trestním činu
i) vyhoštění cizinců
j) zákaz pobytu – 1 až 5 let, např.: v určitém městě
- výše trestu se zvyšuje recidivou (= opakování činu)
- výše trestu se může i snížit vlastním přiznáním, upřímnou lítostí, náhradou škody
- trestné činy: hmotné trestní právo
1) TČ proti republice – hanobení ČR a státních symbolů, vyzvědačství
2) TČ hospodářské – neoprávněné podnikání, falšování peněz
3) TČ proti pořádku ve věcech veřejných – úplatky, křivé obvinění
4) TČ obecně nebezpečné – šíření drog, ohrožení ŽP
5) TČ hrubě narušující občanské soužití – týrání zvířat, neposkytnutí 1. pomoci
6) TČ proti rodině a mládeži – více manželek, opuštění dětí
7) TČ proti životu a zdraví – vraždy, ublížení na zdraví
8) TČ proti svobodě a lidské důstojnosti – znásilnění, loupež
9) TČ proti majetku – krádež, poškozování věci
10) TČ proti lidskosti – anarchistická hnutí, hnutí utlačující práva menšin
11) TČ proti brannosti a civilní službě
12) TČ vojenské"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4826d60b4b620.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Spravni_a_trestni_pravo.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse