Statistika I. - teorie



Kategorie: Statistika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce obsahuje nejčastěji kladené teoretické otázky ve statistice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé pojmy, co se týče definice, druhů statistiky, jednotlivých tabulek, které se nejčastěji používají, dále jsou zde pojmy jako korelace, závislosti, regrese, průměry, statistické testy atd. Práce obsahuje cca 290 otázek se stručnými odpověďmi.

Obsah

1.
Statistika
2.
Základní míry polohy
3.
Průměr
4.
Medián
5.
Modus
6.
Četnost
7.
Grafy
8.
Variabilita
9.
Kvantil
10.
Kvartil
11.
Charakteristika šikmosti a špičatosti
12.
Výběrové šetření v praxi
13.
Náhodný jev
14.
Náhodný pokus
15.
Pravděpodobnost
16.
Náhodná veličina, náhodný jev
17.
Rozdělení normální, binomické
18.
Pravděpodobnost
19.
Kvalitativní a kvantitativní znaky
20.
Statistická indukce
21.
Odhady
22.
Pojmy
23.
Testy
24.
Rozptyl
25.
Analýzy
26.
Korelace x regrese
27.
Koeficient
28.
Asociační tabulka
29.
Extrapolace x Interpolace
30.
Časová řada
31.
Index
32.
Kultura

Úryvek

"1) Definujte pojem statistika.
- věda o sběru dat a zpracování hromadných údajů, zabývá se jevy, které mají hromadný charakter
- hromadnost studována na statistických souborech
2) Co je to popisná statistika?
- elementární metody sběru a zpracování informací
- jednotkou je statistický soubor (osob, podniků, institucí, zvířat, zemí, atd.).
- statistické soubory jsou tvořeny statistickými jednotkami, mají vlastnosti jednoznačně vymezeny.
3) Co je matematická statistika a jak se dělí.
- moderní – zabývá se složitějšími metodami sběru a zpracování hromadných údajů; vytváří zvláštní druh matematických modelů – tzv. pravděpodobnostní modely – teorie pravděpodobnosti
4) Typy statistických ukazatelů
- okamžikové, intervalové, primární, sekundární, extenzivní, intenzivní, stejnorodé, nestejnorodé
5) Statistické jednotky
- elementární jednotky stat. pozorování, jsou nositeli znaků
6) Statistické znaky
- vlastnosti jednotek, která je předmětem zkoumání
- kvalitativní – slovně vyjádřené – alternativní (2 obměny znaku); množné (více než 2 obměny)
- kvantitativní – číselně vyjádřené, diskrétní (celočíselné), spojité (desetinné číslo, logaritmy)
7) Statistický soubor
- množina jedinců, na kterých je prováděno statistické šetření
- základní soubor – všechny jednotky s danou vlastností
- výběrový soubor – vybrán ze základního, podmnožina je menší
8) Rozdíl mezi ZS a VS
- VS je vlastně část ZS
- VS je menší než ZS (úplné zjišťování, tvořen všemi jednotkami), VS(neúplné zjišťování)
9) Základní etapy statistických prací
- statistické šetření (zjišťování) - získávání neznámých informací o znacích statistických jednotek , výsledkem statistického zjišťování jsou neuspořádané údaje
- statistické zpracování
- statistická analýza."

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56efc8a4279ad.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
statistika_1_teorie.doc (169 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse