Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Stravování dětí s celiakií - Středoškolská odborná činnost

Stravování dětí s celiakií - Středoškolská odborná činnostKategorie: Medicína, Sociologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Brno - Řečkovice

Charakteristika: Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká přítomností lepku ve stravě. Jeho jedinou léčbou je celoživotní přísná bezlepková dieta, a celiak tak musí vyloučit všechny potraviny, které obsahují v jakékoliv formě obilnou mouku. V teoretické části této práce se věnuji obecné problematice celiakie. V praktické části nejprve pomocí rozhovorů s rodiči dětí s celiakií poukazuji na to, jakým způsobem zajišťují pro své dítě stravu ve škole, na táborech či na dovolených. Následně tyto výsledky analyzuji a navrhuji alternativní řešení. V neposlední řadě se také zabývám psychickými dopady nutnosti dodržování diety na samotné dítě i jeho rodiče. Práce přináší především ucelený návod a rady pro rodiče, které stravování potomka s celiakií s velkou pravděpodobností v budoucnu čeká. Tyto rady budou rodičům poskytnuty formou článků na internetu i v tištěné podobě.

Obsah

ÚVOD........................................................................................................................................ 7
1
TEORETICKÁ ČÁST............................................................................................................. 8
1.1
Celiakie...........................................................................................................................8
1.1.1
Historie................................................................................................................... 8
1.1.2
Charakteristika celiakie.......................................................................................... 8
1.1.3
Formy celiakie........................................................................................................ 9
1.1.4
Projevy celiakie.................................................................................................... 10
1.1.5
Komplikace při celiakii.........................................................................................11
1.1.6
Diagnostika celiakie..............................................................................................11
1.1.7
Přidružené (asociované) choroby......................................................................... 14
1.1.8
Výskyt celiakie..................................................................................................... 14
1.1.9
Dědičnost celiakie.................................................................................................15
1.1.10
Léčba celiakie..................................................................................................... 15
1.1.11
Celiakie vs. alergie na lepek............................................................................... 17
1.1.12
Mýty o celiakii....................................................................................................17
1.2
Bezlepková dieta........................................................................................................... 18
1.2.1
Potraviny nevhodné pro bezlepkovou dietu......................................................... 18
1.2.2
Potraviny vhodné po bezlepkovou dietu.............................................................. 19
1.2.3
Problematika potravinových aditiv ......................................................................20
1.2.4
Dostupnost bezlepkových potravin...................................................................... 21
1.2.5
Ekonomický dopad na rodinu celiaka.................................................................. 21
1.2.6
Srovnání cen základních surovin..........................................................................23
1.2.7
Příspěvky na celiakii.............................................................................................23
1.2.8
Dieta a psychické problémy................................................................................. 24
1.3
Stravování celiaků ve školních jídelnách...................................................................... 25
1.3.1
Příprava bezlepkové stravy na školách v Brně.....................................................25
1.3.2
Příprava bezlepkové stravy z hlediska hygienické stanice...................................26
2
PRAKTICKÁ ČÁST..............................................................................................................8
2.1
Cíle výzkumu................................................................................................................ 28
2.2
Metodika výzkumného šetření...................................................................................... 28
2.2.1
Výběrový soubor.................................................................................................. 28
2.2.2
Metoda výzkumu.................................................................................................. 28
2.2.3
Způsob vyhodnocování.........................................................................................29
3
VÝSLEDKY......................................................................................................................... 1
3.1
Charakteristika dětí........................................................................................................31
3.2
Způsob stravování na škole........................................................................................... 32
3.2.1
Mateřské školy......................................................................................................32
3.2.2
Základní školy...................................................................................................... 33
3.2.3
Školní akce........................................................................................................... 35
3.2.4
Rady pro rodiče.................................................................................................... 35
3.2.5
Rady pro školní kuchyně...................................................................................... 37
3.2.6
Možnosti řešení.....................................................................................................37
3.3
Způsob stravování na táborech......................................................................................38
3.3.1
Rady pro rodiče.................................................................................................... 39
3.3.2
Možnosti řešení.....................................................................................................39
3.4
Způsob stravování na dovolených.................................................................................40
3.4.1
Rady pro rodiče.................................................................................................... 41
3.4.2
Možnosti řešení.....................................................................................................41
3.5
Psychologické aspekty diety a problémy s ní spojené..................................................42
3.5.1
Šikana a diskriminace...........................................................................................42
3.5.2
Projevy diety na dětech.........................................................................................43
3.5.3
Rodiče a dieta....................................................................................................... 43
3.5.4
Nakupování bezlepkových potravin..................................................................... 44
3.5.5
Dostupnost bezlepkových surovin........................................................................45
3.5.6
Stravování v restauracích......................................................................................45
3.5.7
Rady pro rodiče.................................................................................................... 45
ZÁVĚR.................................................................................................................................... 47
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY....................................................................................... 49
PŘÍLOHY................................................................................................................................ 53

Úryvek

"1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Celiakie

1.1.1 Historie

Celiakie se poprvé objevila již asi před 10 000 lety, kdy lidé zjistili, že lov a sběr nejsou jediným zdrojem obživy, ale že i sklizeň obilí přináší potravu. Stravu s pšenicí však někteří jedinci špatně snášeli, a tak se poprvé objevili celiaci.

O celiakii nalezneme zmínky již v antice, a to ve spise Galéna1 Náchylnost k celiakii. Slovo celiakie vzniklo z řeckého výrazu koliakos, což znamená trpící na střeva. V této době byly také popsány první příznaky nemoci, jako jsou průjmy, úbytek váhy a celkové neprospívání.

Velký pokrok zaznamenal výzkum celiakie až ve 20. století. Lékaři se snažili zjistit příčiny a možnosti léčby tohoto onemocnění. Často se shodovali, že musí dojít k úpravě jídelníčku, avšak nevěděli, co je příčinnou potíží celiaků. V roce 1950 byl pak učiněn významný objev nizozemským pediatrem profesorem Willemem Karlem Dickem. Ten zjistil, že nahrazení pšeničné, žitné a ovesné mouky jejich škroby zlepšuje stav pacientů. Jeho výzkum ještě v téže roce rozvedla anglická lékařka Charlotta Andersenová, která ze stravy extrahovala i pšeničný škrob. Od tohoto objevu je základem léčby bezlepková dieta.

[1]

1.1.2 Charakteristika celiakie

Celiakie, známá také pod názvy celiakální sprue, Herterova choroba, glutenová nebo gluten senzitivní enteropatie, je autoimunitní onemocnění způsobené tvorbou protilátek proti enterocytům, buňkám sliznice tenkého střeva, spuštěné u postižených jedinců přítomností lepku v tenkém střevě. [2] Laicky řečeno – když celiak zkonzumuje potravinu obsahující lepek, jeho imunitní systém zaútočí na molekulu lepku, a tím i na tělo samotné. Tato autoimunitní reakce vede k poškození tenkého střeva a způsobuje nedostatečné vstřebávání živin, především železa a vitamínů. Proces je často doprovázen průjmy a podvýživou nebo chorobami způsobenými špatným vstřebáváním živin a minerálů. Poškozenou sliznicí střeva vniká do organismu zvýšené množství látek, které mohou zvyšovat riziko vzniku nádorového

1 Starověký lékař, filosof

onemocnění. Jakmile je ze stravy vysazen lepek, dojde k obnovení sliznice tenkého střeva, vymizení příznaků choroby a riziko komplikací se zmenší na minimum. [3]

Za potencionální „spouštěče“ celiakie se podle výzkumu MUDr. Alessia Fasana uveřejněného v Scientific American považují tři základní faktory:
• environmentální spouštěč,

• genetická predispozice,

• propustné tenké střevo.

Za environmentální spouštěč se považuje protein zvaný lepek. Vyskytuje se zejména v endospermu pšeničných zrn a v těle vyvolává imunitní odpověď. Příbuzné proteiny v žitě (sekalin) a ječmeni (hordein) způsobují stejný děj.

Genetická predispozice je určena již od samého narození. Celiaci dědí směs genů, která způsobuje zvýšenou citlivost imunitního systému na lepek. (viz kapitola 2.1.9)

Důkaz o tom, že spouštěčem nemoci je extrémně propustné tenké střevo podal až výzkum MUDr. Alessia Fasana. Tvrdí, že u většiny lidí buňky tenkého střeva spojují k sobě velmi těsné spoje. U lidí s celiakií jsou tyto těsné spoje narušeny a rozpadají se, čímž umožňují fragmentům lepku dostat se do tkáně a dráždit buňky imunitního systému. Léčba, která by omezila „prosakování“ lepku dále do organismu, by mohla významně přispět k léčbě celiakie, ale také k léčbě jiných autoimunitních onemocnění zahrnujících neobvyklou propustnost střeva. [4]"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky, tabulky a grafy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522e0a055be6d.zip (633 kB)
Nezabalený formát:
Stravovani_deti_s_celiakii.pdf (683 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse