Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověk

Středověk

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na zpracovanou maturitní otázku na téma středověk s obrázky, mapami a zajímavými články, kterými jistě zaujmete u maturity. Popisuje západní Evropu v době raného feudalismu i počátek svaté říše římské.

Obsah

1.
Západní Evropa v době raného feudalismu
2.
Svatá říše římská

Úryvek

"Západní Evropa v době raného feudalismu, Sámova říše a Velká Morava
476 - 1492 (1600)
Zánik Západořímské říše Kolumbus objevil Ameriku, konec reconquisty ve Španělsku

- 395 rozpad Římské říše na Východořímskou a Západořímskou říši, která později také zanikla

VÝCHODOŘÍMSKÁ ŘÍŠE → Byzantská říše Byzanc
Centrum: původně řecká osada Byzantion → Konstantinopol
Náboženství: pravoslavné křesťanství
Caesaropapismus: politicko-církevní soustava, kde je spojena světská a duchovní moc
Obyvatelstvo: různých národů, otrokářství však nenabylo tak velkých rozměrů

Justinián I. Veliký 527-565
- vládl v 6.století, vzdělaný, nejúspěšnější v této době, rozkvět země
- snaha obnovit říši Římskou → z počátku úspěšně postupuje do Evropy, ale nakonec neuspěl
- 529 vychází Codex Justiniánův: soubor občanských práv - velký vliv římských zákonů
- země se rozrůstala, přestože nedosáhla původních rozměrů, stala se centrem vzdělanosti a umění

- 1453 turecká vojska vyhrála v řadě bitev proti Byzanci → říše oslabena, celkový úpadek
- pod vedením sultána Muhammada II. podlehlo Konstantinopole islámským dobyvatelům → zánik
Východořímské říše

Evropský obchod ztratil tímto přístup do Indie po souši a tak se začala hledat cesta námořní → možná proto Kolumbus objevil Ameriku

ZÁPADOŘÍMSKÁ ŘÍŠE → Franská říše
- nejvýznamnější říše pro období raného středověku, dvě dynastie:

A) MEROVEJCI

Chlodvík - první král franků, přijal křesťanství

Dagobert - usiloval o střední Evropu i naše území - poražen Sámem 631 v bitvě u Wogastisburgu

- upadala moc franských králů → nahrazeni majordomy = zástupce krále, první dvorský úředník

Karel Martell „Kladivo“ - zastavil útoky Arabů ze Španělska 732 v bitvě u Poitiers

Pipin III. Krátký - 751 svrhl posledního Merovejce, se souhlasem papeže se prohlásil králem
- 755 daroval papeži území kolem Říma → položen základ Papežského státu

B) KARLOVCI

Karel Veliký - syn Pipina III. Krátkého (768-814)
- politika • snaha obnovit Římskou říši → mocenská expanze od Pyrenejí až k Šumavě; od Itálie až k hranicím Dánska
• rozvíjel se vztah s papežstvím, jelikož chtěl rozšířit katolické náboženství
• kulturní rozvoj - karolinská renesance
- správa říše: rozdělil říši na hrabství - v čele hrabě; územní marky (u hranic) - v čele markrabě
- vrchol vlády: 800 Karel Veliký korunován papežem v Římě za císaře římského
→ obnova císařství na západě

Ludvík Pobožný - syn Karla Velikého (778–840)
- 843 Verdunská smlouva: rozdělil tím říši mezi své 3 syny:

• Karel Holý → Západofranská říše (Francie)
• Lothar (císař) střed → Středofranská říše (Lotharingie, Itálie, Burgundsko)
- brzký zánik, území opět rozděleno mezi jeho 3 syny
• Ludvík Němec → Východofranská říše (Německo)
- rozpad na 4 vévodství - Sasko, Bavorsko, Švábsko, Franky
SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
= nadstátní útvar, sdružující více menších států střední Evropy dohromady
K říší náleželi státy: Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko a Česko, severní Itálie, Alsasko, Lotrinsko a část Burgundska, jih Dánska a část belgického území. Nizozemsko a Švýcarsko přestaly být součástí říše.

Jindřich I. Ptáčník - vévoda Saský a zakladatel saské dynastie vládnoucí Svaté říši římské

Ota I - teprve jeho korunovací císařem (první císař SŘŘ) lze hovořit o vzniku státního celku
- Boj o investituru: spor o dosazování církevních hodnostářů mezi duchovenstvem a císařem

STÁTY ZÁPADU:

Vikingové (vik - záliv (Skandinávský))
- původně piráti, potom na Z-Normané (Normandie) / na V-Varjagové (Kyjevská Rus)
- 8.st. expanze • Anglie, Skotsko, Irsko a S pobřeží Francie získali normané jako léno: Normandie
• na V vzniká dynastie Rurikovců - Kyjevská Rus

Itálie
- nejednotná → rozdrobená: S - městské státy / střed - Papežský stát / J - Sicilské království

Francie
- rozdělena: sever napadán Normany (Vikingy) – získali S pobřeží Francie jako léno → Normandie
střed a později i jih Kapetovci - vládnoucí rod, ovládající území kolem Paříže
Hugo Kapet - francouzský král

- angličtí králové ovládali více než polovinu Franice→ války Francie x Anglie

Anglie
- invaze Anglosasů → vytvořilo se 7 království, později expanze Dánů - Alfréd Veliký
- Anglie napadána Normany (Vikingy) – král Harold odrazil nápor severských Vikingů
- Vilém Normanský se vylodil v Anglii, porazil Harolda v bitvě u Hastingsu 1066 a stal se králem

Polsko
- 6. stol. území obsadili Slované, Polský stát založil rod Piastovců sloučením okolních kmenů
Měšek I. - první kníže, manželka Doubrava - dcera Boleslavem I. Přemyslovce, která přijala křest
a tím urychlila šíření křesťanství v zemi

Uherský stát
- vládnou ugrofinské kmeny - maďaři, kteří si zvolili vůdce:
Arpád - zakladatel dynastie Arpádovců - Gejza: první maďarský panovník, počátky křesťanství
- Štěpán: pečoval o šíření křesťanství v zemi

ARABSKÁ ŘÍŠE
Význam: karavanní cesta - z Etiopie přes celý arabský poloostrov až do Číny, centrum na této
cestě bylo město Mekka - centrum obchodu a náboženství

Mohammed
- zakladatel nového náboženství - islám: víra v jednoho boha Alláha, stoupenci muslimové
- posvátná kniha: Korán - soubor Mohamedových výroků
- útěk Mohameda z Mekky do města Medíny, která přijala islám, po 10 letech ho přijala i Mekka

Arabské výboje
- výboje v 7. a 8. století - na východ do Asie, na západ do severní Afriky
- potom se Arabové přeplavili přes Středozemní moře do Španělska, byli však zastaveni v bitvě u
Poitiers na jihu Francie franckým vojskem Karla Martella

- zprostředkovali nám vědomosti Řeků ze starověku, věda, výtvarné umění, architektura

SÁMOVA ŘÍŠE (7. století)
- Slované byli řadu let vystavování nájezdům Avarů a tehdy přišel do českých zemí franský kupec
Sámo se svojí družinou, který se připojil na stranu Slovanů a Avary pobil
- Slované si ho zvolili za vládce, ale ne oficiálně, protože sjednocené slovanské země nebyli
skutečným státním útvarem, spíše šlo o kmenový svaz
- po jeho smrti se říše rozpadla

VELKÁ MORAVA (9 - 10. století)
- počátkem 9.století Karel Veliký vyvrátil říši Avarů, frankové neměli ale dost sil, aby její území
zabrali a toho využila 2 slovanská knížectví:

1) Moravské knížectví - vládne kníže Mojmír, který 831 přijal křest → za jeho vlády se šíří
křesťanství z Východofranské říše - zpočátku jej přijímají jen velmožové
2) Nitranské knížectví - vládne zde Pribina, první křesťanský kostel byl založen v Nitře

→ 833 kníže Mojmír vyhnal Pribinu, spojil obě knížectví a vznikla Velká Morava

VÝCHODOFRANSKÁ ŘÍŠE
- cílem Franků bylo podmanit si Moravu vojenskou cestou a pomocí křesťanských misií
- vychodofranská říše zasahovala do konfliktů uvnitř Moravy, dosazovala vládce Moravy:
→ 846 vpadla na Moravu východofranská vojska, zřejmě byl zabit Mojmír a Ludvík Němec
dosadil za knížete jeho synovce Rostislava - snaha osamostatnit se od vychodofranské říše:
• porazil franská vojska a vyháněl západní kněží
• požádal byzantského císaře Michala III. o věrozvěsty kázající ve slovanském jazyce

SNAHA O CÍRKEVNÍ SAMOSTATNOST A PŘÍCHOD SOLUŇSKÝCH BRATŘÍ

- 863 na Moravu přišli Konstantin a Metoděj - znali slovanský jazyk používaný v jejich kraji
• vytvořili spisovný jazyk „staroslověnština“ a též písmo hlaholice
• přeložili bohoslužebné knihy i část Nového zákona
• zavedli bohoslužby a vychovali kněží"

Poznámka

Práce se skládá z několika dokumentů i prezentací, proto nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28667
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse