Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Středověk - seznam pramenů a literatury

Středověk - seznam pramenů a literatury


Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soupis základních literárních pramenů a zdrojů sloužících ke studiu dějin od zániku antického světa po předbělohorské období. Zabývá se jak českými, tak světovými dějinami.

Obsah

1.
Rozpad římského imperia a vznik barbarizovaných království
2.
Franská říše
3.
Formování raně střed. státu na britských ostrovech a ve Skandinávii
4.
Arabská říše a Iberský poloostrov v raném středověku
5.
Východofranská říše
6.
Křížové výpravy
7.
Dějiny Byzance
8.
Raně středověké státy Slovanů
9.
Počátky a vývoj přemyslovského státu do pol. 11. století
9.1
Prameny narativní
9.2
Prameny diplomatické
10.
Středověká města
10.1
Prameny vyprávěcí (narativní)
10.2
Prameny diplomatické
11.
Stoletá válka
12.
České země za husitských válek
12.1
Narativní prameny
12.2
Prameny diplomatické
13.
Poděbradské Čechy
14.
Jagellonské Čechy (1471 - 1526)
15.
Evropská reformace a německá selská válka, protireforamce
16.
Základní prameny k českým dějinám předbělohorské doby
16.1
Narativní prameny
16.2
Diplomatické prameny
17.
Obraz Habsburků v dějepisectví - habsburští císaři v době předbělohorské

Úryvek

"České země za husitských válek
a) narativní prameny
Husitská kronika Vavřince z Březové – pohled pražského měšťana na husitskou revoluci
Táborská kronika Mikuláše Biskupce z Pelhřimova – pozdní 30 léta, pohled táborský
Sebrané spisy Mistra Jana Husa, edd. Anežka Vidmanová, Jaroslav Eršil a Jana Zachová – stará generace, nemá pokračovatele, nutná dobrá znalost latiny
Eneáš Mikuláš Picollomini – česká historie humanisticky vzdělaného papeže Pia II. pohled na husitství z pozic radikálního katolíka, v latině – zprostředkovatel kacířského světa západní Evropě
Roku 1998 vyšlo v české úpravě a s komentářem, edd. Alena Hadrabová, Jiří Mátl, Dana Martínková
traktáty, lidová kázání a písně – Píseň o bitvě u Domažlic – Kronika Vavřince z Březové

b) diplomatické prameny
Regesta aetatis Venceslai Quarti – od roku 1378
Vydání pramenů k církevním dějinám Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia
husitství dnes předmětem mezinárodního výzkumu
- Německo (Ferdinand Seibt – Collegium Carolinum)
- americké a kanadské univerzity (náboženské dějiny, dějiny myšlení a ideí)
Univerzita v Arizoně – duchovní vývoj husitství, Univerzita ve Vancouveru – John Classen – životní osudy žen v husitství a v 2. polovině 16. stol.

literatura:
František Palacký, Dějiny národu českého – husitství chápe jako vrchol českých dějin,
V. V. Tomek, Dějepis města Prahy – kritický pohled, bouralo dosavadní kulturní hodnoty
Josef Pekař (Gollův žák), Žižka a jeho doba – sepsáno 1927-1933, pozoruhodné z mnoha ohledů – způsob metody – anketa, ptá se kronikářů Žižkovy doby, jaký vlastně byl, začlenil do kontextu českých dějin – vidí jako obrovský duchovní kvas
Zdeněk Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu – velký duchovní rozměr epochy, zasazuje do husitského chorálového zpěvu – 30. léta
Rudolf Urbánek, Věk poděbradský – měl navázat na Leichtrovu koncepci
F. M. Bartoš – katolík, na husitství se snaží dívat očima protestanta
Kurt Konrat, Dějiny husitské revoluce – hájil husitství na přesně stanovených zásadách materialismu – muselo dojít ke kvasu, pak se teprve mohly vzepřít lidové vrstvy (ale za Karla IV. bylo obyvatelstvo zatíženo, přesto k žádné vzpouře nedošlo – později poukazuje Šmahel)
Josef Macek, Tábor v husitském revolučním hnutí, ultraletvé
Josef Macek, Husitská revoluce
Josef Macek, Jagellonský věk v Čechách, velkolepá syntéza– vyšla až během 90. let
Petr Černej, Světla a stíny jednoho života, ĎaS 1992, – nekrolog Josefa Macka
Jaroslav Pánek, Tři letmá setkání s Josefem Mackem, FHB 1991, - nekrolog Josefa Macka
František Šmahel, Husitská revoluce I-IV – z 90. let
František Šmahel, Husitské Čechy, NLN 2000 – kontext husitství z hlediska evropských dějin, střední Evropy
František Šmahel, monografie o Janu Žižkovi a o Jeronýmu Pražském
Petr Čornej, Velké Dějiny zemí Koruny české (1402-1437), Praha 2000.
Petr Čornej, Lipanská křižovatka, - umí se vcítit do myšlení lidí a mentality této doby"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c5bcbfc0d5e1.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Stredovek_prameny_a_literatura.doc (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse