Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká filosofie

Středověká filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka v základech probírá téma středověké filosofie. Nejprve uvádí významné události v historii křesťanství a jeho jednotlivé proudy. Dále se zmiňuje o středověkých univerzitách a poté stručně seznamuje s osobnostmi, fázemi nebo dogmaty patristiky a pozornost věnuje zvláště myšlenkám Augustina Aurelia. Nakonec představuje znaky, období a zástupce scholastiky.


Obsah

1.
Významná data v dějinách křesťanství
2.
Proudy křesťanství
3.
Školství
4.
Periodizace středověké filosofie
4.1.
Patristika
4.1.1.
Základní dogmata
4.1.2.
Augustinus Aurelius
4.2.
Scholastika
4.2.1.
Raná
4.2.2.
Vrcholná
4.2.3.
Pozdní

Úryvek

"STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE
= křesťanská filosofie
vznik křesťanství – 2. st. př.n.l. u středozemního moře (Judea)
společná kniha křesťanů a Židů = Starý zákon (Tóra)

Historie:
313 – Edikt milánský – povoleno náboženství
380 – křesťanství = náboženství (Římská říše)
395 – rozdělení Západořímské a Východořímské říše
529 – uzavření Akademie v Athénách
1054 – Velké schizma

3 proudy křesťanství:
 římskokatolické
 pravoslavné
 protestantské
nacionalita = rozvoj a utváření národů

Školství:
 univerzity
1. artistická (ars = umění) - bakalář
2. teologická, právnická, lékařská – doktor, magistr: 7 svobodných umění (trivium →gramatika, rétorika, dialektika (logika); quadrivium → astronomie, muzika, geometrie, aritmetika)
 učení o trojím lidu: vládci, církev, poddaní
 feudální vztahy – vztahy mezi lidmi ovlivňovány, vše hodnotné (půda) patřilo panovníkovi, ten ji najímal

Periodizace středověké filosofie:
1. Patristika (z řec. páter = otec)
 základ = rozum a víra
 Tertullianus, Origenés (dogmatik)
 svět lze poznat pomocí rozumu nebo víry
 skutečné poznání světa, Boha je možné prostřednictvím víry
a) dogmatika (období konfrontace, dogma = neprokazované pravda, nesmí se porušit – Augustinus Aurelius)
b) systematika (pravdy se dávaly do systému)
1. gnosticismus (rozlišení boha stvořitele (i zlého) a vykupitele (dobrého))
2. manicheismus (rozlišení otce temnoty a světla)
3. apologetika (literární obranné spisy)
Základní dogmata:
 Bůh je trojjediný (bytí – Otec, život – Syn, vůle – Duch svatý)
 jednota Boha Stvořitele a Vykupitele
 dědičný hřích (Adam)
 propast mezi Stvořitelem a stvořením
 vykoupení – jedinečné a reálné
 církev = strážkyně pravdy na zemi"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510d35f4552fc.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_filosofie_MO.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse