Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Svoboda lidského jednání

Svoboda lidského jednání


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce se zabývá problematikou svobody lidského jednání. Vychází z pojetí svobody podle českého filosofa Jana Sokola a zaměřuje se na vztah mezi svobodou, pravidly a odpovědností, který aplikuje na model hry.

Obsah

1.
Úvod
2.
Svoboda podle Jana Sokola
2.1.
Hranice vnější svobody
2.2.
Setkání dvou svobod
3.
Svobodné jednání
3.1.
Hra jako model svobody
3.1.1.
Hra a pravidla
3.1.2.
Hra a spravedlnost
3.1.3.
Hra a její vztah k realitě
4.
Závěr

Úryvek

"1 Svoboda podle Jana Sokola
Jan Sokol nepředkládá přímou definici svobody, ale zaměřuje se na její nejrozšířenější interpretace, na to, v jakých podobách se s ní člověk v průběhu svého života setkává a co pro něj může znamenat. Postupně tak vymezuje tři rozdílná pojetí svobody, z nichž každé další je o něco blíže svobodě par excellence.
Na pomyslném prvním stupni této hierarchie se nachází svoboda jako absence překážek a omezení. Následuje svoboda jako možnost volby z daných možností. Nejvyšší stupeň náleží svobodě obsažené v lidském jednání, která na rozdíl od předchozích není definována výhradně vnějšími podmínkami a vyznačuje se naopak aktivní rolí každého člověka. Jedná se o formu svobody, kterou nejsnadněji poznáváme prostřednictvím hry, jež představuje „setkání a střetnutí dvou svobod, které si navzájem tvoří a nabízejí své možnosti“ a slouží tak jako zjednodušený model svobodné společnosti.

1. 1 Hranice vnější svobody
Svoboda coby nezávislost, tedy „svoboda od něčeho“ , a podobně svoboda coby možnost výběru z daných možností jsou vázány na vnější podmínky. Člověk je má či nemá, ale sám ony možnosti nevytváří. Jeho role je spíše pasivní. Jan Sokol ukazuje, že obě tyto svobody se nakonec nutně, už ze své podstaty, vyčerpávají. Svoboda od něčeho může být pro mladého člověka představa vlastních klíčů od bytu nebo odpoutání se od pravidel. Reklamy těží právě z příslibů takové nezávislosti. Kam však může nezávislost gradovat ve skutečnosti a od čeho se člověk může opravdu odpoutat? „I kdyby se zbavil všech pout, jedno mu přece jen zůstane: gravitace, která nás váže k Zemi.“ píše profesor Sokol. A psycholog Jaro Křivohlavý doplňuje další „omezení“ pramenící ze samotné podstaty člověka: jsou jimi zvyky, dovednosti, předsudky, názory a postoje, které získává v průběhu života. Ukazuje se, že pouhé odstraňování překážek může být cestou ke svobodě pouze iluzorní. A kdyby se snad někomu podařilo vymanit se ze své přirozenosti a v obleku kosmonauta se potulovat vesmírem, nezatížen nejen předsudky ale ani zkušenostmi, byl by svobodný?
Svobodu jako možnost volby z daných možností profesor Sokol přirovnává ke svobodě, jakou zažíváme v samoobsluze. Není příliš těžké odhalit, v čem spočívají limity této svobodné samoobsluhy. Její skutečnou hranici netvoří pokladna, nýbrž samotný fakt, že vybíráme z předem daných možností. Ten možná mohl zpočátku zůstat zastíněn iluzí nekonečně zvyšující se nabídky zboží v regálech, dříve nebo později se však i návštěvník největšího nákupního centra vydá na nákup s pocitem samozřejmosti a s vědomím, že to, co chce, možná zrovna nemají."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514cfaeea83ba.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Svoboda_lidskeho_jednani.doc (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse