Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teoretické přístupy řízení a správy společností

Teoretické přístupy řízení a správy společností


Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou odrážek vysvětluje teoretické přístupy řízení a správy společností. Seznamuje s druhy vlastnictví. Představuje problém informační asymetrie a zastupitelského problému. V závěru uvádí motivační schéma manažerů a akcionářů.

Obsah

1.
Oddělení vlastnictví od řízení
2.
Informační asymetrie
3.
Zastupitelský problém
4.
Motivační schéma manažerů a akcionářů
5.
Motivační problém akcionářů

Úryvek

"Oddělení vlastnictví od řízení a informační asymetrie
- moderní formou velkých korporací je akciová společnost
- význam akciových společností: umožňuje specializaci při poskytování oddělených vstupů finančních zdrojů do firmy, při podstupování rizika a provádění rozhodování
- tímto způsobem mohou být shromážděny velké obnosy kmenového jmění a účelným rozdělením různých druhů podnikání (diverzifikace podnikatelského portfolia) mohou být realizovány kombinace rizika a návratnosti podle investorských preferencí
- ve srovnání s klasickou firmou řízenou vlastníkem, podnikatelem, manažerem a nositelem zbytkového řízení v jedné osobě, vede forma akciové společnosti ke snížení kapitálových nákladů
- na druhé straně oddělení vlastnictví a managementu zdrojů v sobě obsahuje kontrolní problém vyvolaný specifickými zvláštnostmi ve vztahu mezi poskytovatelem financí a nositelem finančního rizika (principál) a pověřeným nositelem zbytkového řízení a rozhodování (agent)
- jestliže tento problém není řešen efektivně, budou narůstat náklady, a tím dojde ke snížení nebo dokonce k eliminaci prospěchu z diverzifikace rizika
- tendence k rostoucímu oddělení vlastnictví od řízení se objevuje se vznikem podílnického vlastnictví koncem 19. a začátkem 20. století
- velikost moderní korporace a její rozptýlené vlastnictví vedlo k obavě z vysokého stupně volnosti v jednání manažerů a zneužití této volnosti ke sledování jejich vlastních zájmů
- v souvislosti s tím se rozšířila manažerská teorie firmy o zastupitelskou teorii, zaměřenou na analýzu a popis zastupitelského vztahu mezi akcionáři a manažery v moderních korporacích
- specifickou charakteristikou zastupitelského vztahu je, že jedna strana (agent) provádí nezávislá rozhodnutí podle směrnic druhé strany (principál) = jedná se vlastně o delegaci vlastnických práv, což ukazuje úzké provázání zastupitelské teorie s teorií vlastnických práv
- vzhledem k různým způsobům odměňování principála a agenta vzniká motivace agenta ke zvýšení vlastního prospěchu na úkor (na náklady) principála
- možnost oportunistického chování se mu otevírá tím, že existuje informační asymetrie mezi oběma stranami po uzavření smlouvy, která způsobuje morální hazard
- je velice obtížné a nákladné pro principála snížit tuto informační asymetrii = z toho důvodu není zajištěno, že agent skutečně sleduje principálovy zájmy a cíle
- existují dva základní důvody pro informační výhodu agenta:
 principál není schopen pozorovat všechny akce podnikané agentem ani usuzovat o jeho vynaloženém úsilí; může pouze pozorovat výsledky agentových akcí;"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50001ff4396b8.zip (82 kB)
Nezabalený formát:
Teoreticke_pristupy_rizeni_spolecnosti.pdf (90 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse