Teorie práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právo jako pojem, fenomen práva - právní vědomí, systém právní vědy, systém práva (podle metody právní úpravy, podle předmětu právní úpravy, podle účelu právní úpravy), mezinárodní a vnitrostátní právo. Objektivní právo - problematika normativnosti, mody normativnosti, specifické rysy právních norem, struktura právních norem, dělení hypotéz, dispozic a sankcí (typy strukturních elementů norem), druhy právních norem, působnost (věcná působnost, prostorová působnost, osobní působnost, časová působnost, používané principy při derogaci mlčky (zákonodárce je může např. zakázat)), prameny práva (prameny práva z formálního hlediska), přehled pramenů práva (právní předpisy - normativní právní akty, soudní precedenty, normativní právní smlouvy, právní obyčeje), právní řád České Republiky (vnitřní struktura právního předpisu), tvorba právních norem (imperativní způsob vytváření práva - legislativní proces, zákonodárná iniciativa (počátek legislativního procesu), projednání návrhu zákona, hlasování o návrhu zákona (tyto dvě části se prolínají), vyhlášení zákona (promulgace zákona), konsensuální (smluvní) tvorba práva), typy právních kultur (kontinentální a angloamerický systém - hlavní rozdíly, islámské právo (šaria)), subjekty práva (normotvorné subjekty práva, osoby, fyzická (přirozená) osoba a její nezadatelná práva, právnická osoba, orgány veřejné moci), interpretace práva (standardní metody interpretace, nestandardní metody interpretace, subjekty interpretace (typy podávaných výkladů dle subjektu interpretace), argumentace a dokazování v právu. Realizace právních norem - hodnocení chování subjektů práva z hlediska objektivního práva, právní vztahy - předpoklady jejich vzniku (právní skutečnost, třídění právních skutečností, právní jednání (právní úkony, individuální právní akty), protiprávní jednání - delikty (soukromoprávní delikty, veřejnoprávní delikty, trestný čin, přestupky a jiné správní delikty, disciplinární delikty), právní událost, protiprávní stav), subjekty a objekty právních vztahů (subjektivní právo a právní povinnosti (absolutní a relativní subjektivní právo, vymáhatelnost a ochrana subjektivních práv, hierarchie subjektivních práv, shrnutí - subjektivní práva a právní povinnosti), subjekty právních vztahů, objekty právních vztahů, druhy právních vztahů), právní odpovědnost (sankční postihy při porušení právní povinnosti, druhy právní odpovědnosti, prvky zaviněného porušení právní povinnosti (objektivní stránka deliktu = navenek projevené jednání a jeho následek, objekt deliktu = právem chráněný zájem, na který delikvent útočí, subjekt deliktu = delikvent, subjektivní stránka deliktu), aplikace práva (druhy procesů aplikace práva, stadia procesu aplikace (zjišťování skutkové podstaty (questiones facti), řešení otázek právních (questiones iuris), rozhodnutí ve věci samé, účinnost, právní moc, vykonatelnost, druhy aktů aplikace)). Právní stát, vztah státu a práva - vznik koncepce právního státu, historické souvislosti formování právního státu, rozdíl v pojetí "reichstaat" a "rule of law", krize právního státu, atributy právního státu v materiálním pojetí (vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci, demokratický charakter státu).

Obsah

1.
PRÁVO JAKO POJEM, FENOMÉN PRÁVA
1.1.
PRÁVNÍ VĚDOMÍ
1.2.
SYSTÉM PRÁVNÍ VĚDY
1.3.
SYSTÉM PRÁVA
1.3.1.
Podle metody právní úpravy
1.3.2.
Podle předmětu právní úpravy
1.3.3.
Podle účelu právní úpravy
1.4.
MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ PRÁVO
2.
OBJEKTIVNÍ PRÁVO
2.1.
PROBLEMATIKA NORMATIVNOSTI
2.2.
MODY NORMATIVNOSTI
2.3.
SPECIFICKÉ RYSY PRÁVNÍCH NOREM
2.4.
STRUKTURA PRÁVNÍCH NOREM
2.5.
DĚLENÍ HYPOTÉZ, DISPOZIC A SANKCÍ (TYPY STRUKTURNÍCH ELEMENTŮ NOREM).
2.6.
DRUHY PRÁVNÍCH NOREM
2.7.
PŮSOBNOST PRÁVNÍCH NOREM
2.7.1.
Věcná působnost
2.7.2.
Prostorová působnost
2.7.3.
Osobní působnost
2.7.4.
Časová působnost
2.7.4.1.
Používané principy při derogaci mlčky (zákonodárce je může např. zakázat)
2.8.
PRAMENY PRÁVA
2.8.1.
Prameny práva z formálního hlediska
2.9.
PŘEHLED PRAMENŮ PRÁVA
2.9.1.
Právní předpisy - normativní právní akty
2.9.2.
Soudní precedenty
2.9.3.
Normativní právní smlouvy
2.9.4.
Právní obyčeje
2.10.
PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY
2.10.1.
Vnitřní struktura právního předpisu
2.11.
TVORBA PRÁVNÍCH NOREM
2.11.1.
Imperativní způsob vytváření práva - legislativní proces
2.11.1.1.
Zákonodárná iniciativa (počátek legislativního procesu)
2.11.1.2.
Projednání návrhu zákona, hlasování o návrhu zákona (tyto dvě části se prolínají)
2.11.1.3.
Vyhlášení zákona (promulgace zákona)
2.11.2.
Konsensuální (smluvní) tvorba práva
2.12.
TYPY PRÁVNÍCH KULTUR
2.12.1.
Kontinentální a angloamerický systém - hlavní rozdíly
2.12.2.
Islámské právo (šaria)
2.13.
SUBJEKTY PRÁVA
2.13.1.
Normotvorné subjekty práva
2.13.2.
Osoby
2.13.2.1.
Fyzická (přirozená) osoba a její nezadatelná práva
2.13.2.2.
Právnická osoba
2.13.3.
Orgány veřejné moc
2.14.
INTERPRETACE PRÁVA
2.14.1.
Standardní metody interpretace
2.14.2.
Nestandardní metody interpretace
2.14.3.
Subjekty interpretace (typy podávaných výkladů dle subjektu interpretace)
2.14.4.
Argumentace a dokazování v právu
3.
REALIZACE PRÁVNÍCH NOREM
3.1.
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ SUBJEKTŮ PRÁVA Z HLEDISKA OBJEKTIVNÍHO PRÁVA
3.2.
PRÁVNÍ VZTAHY I. - PŘEDPOKLADY JEJICH VZNIKU (PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI)
3.2.1.
Třídění právních skutečností
3.2.2.
Právní jednání
3.2.2.1.
Právní úkony
3.2.2.2.
Individuální právní akty
3.2.3.
Protiprávní jednání - delikty
3.2.3.1.
Soukromoprávní delikty
3.2.3.2.
Veřejnoprávní delikty
3.2.3.2.1.
Trestný čin
3.2.3.2.2.
Přestupky a jiné správní delikty
3.2.3.2.3.
Disciplinární delikty
3.2.4.
Právní událost
3.2.5.
Protiprávní stav
3.3.
PRÁVNÍ VZTAHY II. - SUBJEKTY A OBJEKTY PRÁVNÍCH VZTAHŮ
3.3.1.
Subjektivní právo a právní povinnosti
3.3.1.2.
Absolutní a relativní subjektivní právo
3.3.1.2.
Vymáhatelnost a ochrana subjektivních práv
3.3.1.3.
Hierarchie subjektivních práv
3.3.1.4.
Shrnutí - subjektivní práva a právní povinnosti
3.3.2.
Subjekty právních vztahů
3.3.3.
Objekty právních vztahů
3.3.4.
Druhy právních vztahů
3.4.
PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
3.4.1.
Sankční postihy při porušení právní povinnosti
3.4.2.
Druhy právní odpovědnosti
3.4.3.
Prvky zaviněného porušení právní povinnosti
3.4.3.1.
Objektivní stránka deliktu = navenek projevené jednání a jeho následek
3.4.3.2.
Objekt deliktu = právem chráněný zájem, na který delikvent útočí
3.4.3.3.
Subjekt deliktu = delikvent
3.4.3.4.
Subjektivní stránka deliktu
3.5.
APLIKACE PRÁVA
3.5.1.
Druhy procesů aplikace práva
3.5.2.
Stadia procesu aplikace
3.5.2.1.
Zjišťování skutkové podstaty (questiones facti)
3.5.2.2.
Řešení otázek právních (questiones iuris)
3.5.2.3.
Rozhodnutí ve věci samé
3.5.2.3.1.
Účinnost
3.5.2.3.2.
Právní moc
3.5.2.3.3.
Vykonatelnost
3.5.3.
Druhy aktů aplikace
4.
PRÁVNÍ STÁT, VZTAH STÁTU A PRÁVA
4.1.
VZNIK KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU
4.2.
HISTORICKÉ SOUVISLOSTI FORMOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU
4.3.
ROZDÍL V POJETÍ „RECHTSTAAT“ A „RULE OF LAW“
4.4.
KRIZE PRÁVNÍHO STÁTU
4.5.
ATRIBUTY PRÁVNÍHO STÁTU V MATERIÁLNÍM POJETÍ
4.5.1.
Vázanost státu právem
4.5.2.
Lidská práva
4.5.3.
Dělba moci
4.5.4.
Demokratický charakter státu

Úryvek

" Právo je nezbytné. Kde je společnost, je i právo. Společnost nemůže žít bez řádu a pravidel. Právo snižuje míru chaosu (entropie) ve společnosti, stabilizuje poměry. Ale to jen v tom případě, pokud je samo relativně stabilní a pokud se dodržuje. Každá revoluce, byť provázená chaosem, vytvořila nový řád. Právo je také ovlivňováno vývojem společnosti (spontánně se vyvíjí i přirozené právo) => věci nelze vracet zpět.
Pojem právo nelze jednoduše vymezit. Jedná se o multimediální fenomén, o minimálně duální jev. Nelze jej definovat jednou definicí, jde o polysém.
• právo přirozené (ius naturale) - existuje nezávisle na státě, vzniká a vyvíjí se ve společnosti. Jde o souhrn principů, které jsou adekvátní dosaženému stupni vývoje společnosti. Předchází pozitivní právo (je prepozitivní).
• právo pozitivní (ius pozitivum) - je dané státem, je to právo platné. Pozitivisté rozlišují právo a morálku. Utopická představa -> kdyby nebylo protizákonného jednání, nemuselo by existovat pozitivní právo. Pozitivní právo je tedy předem dáno, jsou to předvídatelná pravidla, která se vynucují, tzn. že protiprávní jednání je postihováno.

Existuje i jiná možnost dělení práva:
• právo objektivní - systém pravidel chování, které uzná (sankcionuje) stát a vymezuje jej
• právo subjektivní - možnost chování, která je zaručena normami objektivního práva. Je však rozdíl mezi subjektivním právem a vlastním chováním (např. mohu, ale nemusím jít volit). Stát má ale povinnost zajistit mi tuto možnost. Jestliže nemám svobodu vůle, nemohu být za své jednání postižen (taková úprava je disfunkční - např. zákon neumírat). Subjektivní právo předchází normativní úpravy. Pokud by zákonodárce postupoval proti subjektivnímu právu, jednal by protiprávně (např. vzít ženám volební právo). Ne vždy ale musí subjektivní právo vyplývat ze zákona (je zaručeno, ale nemusí vyplývat). Souhrn norem upravujících subjektivní právo (vlastnictví, dědictví)se nazývá právní institut.
1.1. Právní vědomí
Kromě práva, můžeme rozlišovat i roviny právního vědomí. Existují dvě:
• de lege lata - podle platného zákona - určuje, co má být v platném právu, co je v souladu s právem, a co je protiprávní
• de lege ferenda - určuje jaké by právo mělo být, zda úprava, která existuje je správná a spravedlivá"

Poznámka

Celý 1. ročník od Gerlecha osobně. Velmi přehledné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse