Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie práva - otázky k SZZk

Teorie práva - otázky k SZZk

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované státnicové otázky z oblasti Teorie práva dle uvedeného seznamu. Otázka č. 2 není vypracovaná.

Obsah

1.
Pojem práva; společenská funkce práva; právo a stát
2.
Právo a neprávní normativní systémy; právo a spravedlnost
3.
Pojem právní normy; struktura právní normy; druhy právních norem
4.
Časová působnost právních norem; problematika retroaktivity
5.
Tvorba práva; právo obyčejové, smluvní, „psané“, soudcovské
6.
Prameny práva; prameny českého práva; význam judikatury
7.
Struktura systému práva – právo soukromé a veřejné, právo hmotné a procesní, právo vnitrostátní a mezinárodní
8.
Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva; právo komunitární
9.
Interpretace právních textů – subjekty a metody interpretace, problematika závaznosti výsledků interpretace
10.
Právní vztahy, subjekty, objekty a obsah právních vztahů; právní skutečnosti
11.
Právo objektivní a právo subjektivní; oprávnění a právní povinnost
12.
Realizace práva, aplikace práva, akty aplikace práva; platnost, právní moc a vykonatelnost aktů aplikace práva
13.
Právní ochrana subjektivních práv
14.
Porušení právní povinnosti, druhy deliktů; právní odpovědnost
15.
Problematika právního vědomí
16.
Dynamika a stabilita práva; ochrana nabytých práv; právní jistota, důvěra právo
17.
Právní kultura; hlavní rysy (evropsko) kontinentálního a angloamerického práva
18.
Právo pozitivní a právo přirozené; právní pozitivizmus a teorie přirozeného práva
19.
Sociologický přístup k právu
20.
Právní stát; právní stát „formální“ a „materiální“; soudobý demokratický právní stát; právní a mimoprávní záruky právního státu

Úryvek

"10. Právní vztahy, subjekty, objekty a obsah právních vztahů; právní skutečnosti

Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty. Je upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem.
3 znaky právního vztahu:
- musí se ho účastnit nejméně dva subjekty
- jsou zde objekty právních vztahů
- obsahem právních vztahů jsou práva a povinnosti jejich subjektů ve vztahu k objektu právního vztahu
Předpokladem právního vztahu jsou právní norma a právní skutečnost, jeho elementy tvoří subjekty, objekt a obsah právního vztahu.
Právní vztah může vzniknout:
a) ex lege (ze zákona)
b) na základě právní skutečnosti – častější
- ostatní skutečnosti, které nemají charakter právních skutečností jsou:
a) právně relevantní – např. svědecká výpověď, zkouška na vysoké škole…, právo s nimi spojuje určité důsledky
b) právně irelevantní - právo s nimi nespojuje žádné právní důsledky
Subjekty právních vztahů
- právní vztah je vztah k určitému subjektu
- subjekt právního vztahu musí mít právní subjektivitu
- subjekt je nositel subjektivních práv a povinností, osoba způsobilá mít práva a povinnosti
- subjekty jsou FO a PO
FO - každý člověk tzv. přirozená osoba
PO – osoby umělé vytvořené právem, typickým znakem je schopnost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
- dělí se na korporace (sdružení osob) a nadace (sdružení majetku)
- patří jsem i veřejnoprávní korporace jako je stát, obec, kraj
Rozlišuje se:
1. Způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita)
- znamená možnost daného subjektu mít práva a povinnosti
- způsobilost nelze omezit rozhodnutím soudu či jiného orgánu tzn. že způsobilost k právům a povinnostem je neomezená a neomezitelná
- právní subjektivita FO vzniká narozením a končí smrtí
- právní subjektivita PO vzniká buď přímo ze zákona nebo jsou v zákoně stanoveny podmínky, za nichž PO vznikne
2. Způsobilost k právnímu jednání
- je schopnost vlastním jednáním nabývat práv a plnit povinnosti
- FO - v plném rozsahu se nabývá zletilostí, může být omezena rozhodnutím soudu, nebo být zbavena, potom za FO jedná její zákonný zástupce nebo opatrovník
- PO – závisí na charakteru a předmětu činnosti, jménem PO jedná v plném rozsahu její statutární orgán
3. Způsobilost k protiprávnímu jednání
- je schopnost nést právní odpovědnost za delikty
- FO – závisí na zákonem stanovené věkové hranici (např. trestní odpovědnost – 15 let) a duševním stavu v době spáchání deliktu
- PO – nese odpovědnost za delikty soukromoprávní povahy a správní delikty, trestní odpovědnost a disciplinární odpovědnost nese za PO FO, která za ni jednala
4. Procesní způsobilost
- spočívá v možnosti činit samostatně procesní úkony a samostatně jednat v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány veřejné moci
Objekty právních vztahů
- objektem je to čeho se týkají oprávnění a povinnosti účastníků právního vztahu
Rozlišujeme:
1) primární objekt – určité chování
2) sekundární objekt – váže se k tomuto chování
- objektem nemůže být člověk
Sekundární objekty se dělí na:
1) věci – tzn. ovladatelné hmotné předměty, hmotné předměty a ovladatelné síly
a) movité
b) nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem
2) hodnoty lidské osobnosti – život, zdraví, osobní svoboda, čest, jako právem chráněné hodnoty mohou být objektem
3) výsledky tvůrčí duševní činnosti – vynálezy, ochranné známky, vědecká díla, umělecká literární díla vyjádřená v objektivní formě, nehmotné statky
4) transplantáty – lidské orgány a další látky používané při transplantaci, nemohou být předmětem koupě a prodeje jako věci
5) chování a výsledky určitého chování – objekt nelze odlišit od jeho obsahu, primární a sekundární objekt v těchto případech splývá, např. výkon práce podle pracovní smlouvy
Obsah právních vztahů
Obsahem jsou práva a povinnosti subjektů právních vztahů. Můžeme zahrnovat dvojí způsob chování:
1. směřující k uspokojování potřeb a zájmů oprávněného tzv. subjektivní právo
a) právo absolutní
- oprávnění určitého subjektu odpovídá povinnosti všech ostatních subjektů
- viz. právo vlastnické
b) právo relativní
- odpovídá právní povinnosti určitého subjektu
- právní povinnost – nutnost subjektu právního vztahu jednat tak, jak jej obecně závazný předpis (právní norma) zavazuje
- viz. oprávnění věřitele a povinnost dlužníka
2. spočívající v možnosti od jiného subjektu požadovat aby:
a) něco dal – prodávající je povinen předat kupujícímu prodávanou věc
b) něco konal – zaměstnanec je povinen vykonávat sjednaný druh práce
c) něčeho se zdržel – vlastník se musí zdržet všech činností, kterými by obtěžoval okolí
d) něco strpěl – vlastník nemovitosti, která je zatížena věcným břemenem je povinen strpět výkon práv"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse