Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie práva - přednášky na PF UP

Teorie práva - přednášky na PF UP

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má formu výpisků z přednášek teorie práva na PF UP. Sleduje právo jako filosofický pojem, věnuje se právně-filosofickým směrům, pozitivnímu právu i pramenům práva. Podrobně rozebírá právní normy, realizaci práva, právní vztahy, skutečnosti odpovědnost. Všímá si také aplikace práva. Seznamuje s pojmem legalita. Závěr patří problematice právní komparatistiky.

Obsah

1.
Právo jako filosofický pojem
1.1.
Je mezinárodní právo právem
1.2.
Existence práva v kmenových (primitivních) společnostech
1.3.
Právní normy bez sankcí normy
1.4.
Právo jako zákazy a příkazy
1.5.
Souvislost práva a morálky
1.6.
Rozdíl mezi právními normami a přírodními zákony
2.
Právně-filosofické směry
2.1.
Škola přirozeného práva
2.2.
Právní pozitivismus
2.3.
Sociologický směr
3.
Pojmy pozitivního práva
3.1.
Právo objektivní a subjektivní
3.2.
Právo soukromé a veřejné
3.3.
Organická teorie (teorie subjektů)
3.4.
Právo hmotné a procesní
3.5.
Právo mezinárodní, vnitrostátní a evropské
3.6.
Právo církevní a konfesní
4.
Prameny práva
4.1.
Právní předpis (normativní právní akt)
4.1.1.
Právní předpis (hierarchie absolutní a relativní právní síly, publikace právních předpisů)
4.1.2.
Normativní smlouva (mezinárodní, kolektivní, veřejnoprávní)
4.1.3.
Právní obyčej
4.1.4.
Precedens
4.1.5.
Právní literatura
4.2.
Vnitřní předpisy (interní normativní instrukce)
4.3.
Prameny evropského komunatárního práva
5.
Právní normy
5.1.
Formální znaky právních norem
5.2.
Materiální znaky právních norem
5.3.
Logická struktura právní normy
5.4.
Modifikace právní normy
5.5.
Vnější forma právní normy
5.6.
Příklady teoretické roviny práva
5.7.
Otázka určenosti prvků právní normy
5.8.
Druhy právních norem
5.8.1.
Z hlediska funkce právních norem v rámci právního řádu
5.8.2.
Z hlediska formulace dispozice
5.8.3.
Zvláštní právní normy
5.9.
Působnost právních norem
5.9.1.
Časová
5.9.2.
Místní
5.9.3.
Osobní
5.9.4.
Věcná
5.10.
Platnost právních norem
5.11.
Účinnost právních norem
5.12.
Konec účinnosti právních norem
5.13.
Obsoletní právní normy
5.14.
Retroaktivita právních norem - pravá a nepravá
5.15.
Obecné a speciální právní normy
6.
Realizace práva a právní vztahy
6.1.
Realizace a aplikace práva, právní vztah
6.2.
Základní předpoklady právního vztahu
6.3.
Prvky právního vztahu
7.
Právní skutečnosti
7.1.
Volní právní skutečnosti
7.1.1.
Právní jednání (právní úkony, náležitosti a členění právních úkonů, konstitutivní rozhodnutí)
7.1.2.
Protiprávní jednání a jejich členění
7.2.
Mimovolní právní skutečnosti
7.3.
Prvky právního vztahu
7.3.1.
Subjekt právního vztahu (fyzické osoby, právnické osoby - soukromoprávní právnické osoby, veřejnoprávní právnické osoby, stát)
7.3.2.
Objekt právního vztahu
7.3.3.
Obsah právního vztahu
7.3.4.
Formy právní povinnosti
8.
Aplikace práva
8.1.
Soudní a správní řízení
8.2.
Individuální právní akt (rozhodnutí)
8.2.1.
Členění právních aktů (podle důsledků, které způsobuje, na základě vydání rozhodnutí, postavení státní orgánu v právním vztahu, o kterém státní orgán rozhoduje, podle aplikace dispozice nebo sankce státním orgánem)
8.3.
Proces aplikace práva
8.3.1.
Fáze posouzení skutkových otázek
8.3.2.
posouzení právních otázek
8.3.3.
Vydání rozhodnutí
8.4.
Vlastnosti rozhodnutí
8.4.1.
Právní moc
8.4.2.
Vykonavatelnost
8.5.
Mezery v právu a jejich řešení v rámci aplikaci práva
8.5.1.
Analogie práva
8.6.
Uvážení - diskrece v právu
8.7.
Výklad práva - interpretace práva
8.7.1.
Otázka vadné interpretace práva
8.8.
Klasifikace interpretace práva
8.8.1.
Subjekt (obecně závazné, nezávazné)
8.8.2.
Metody (standardní, nadstandardní)
8.8.3.
Rozsah
9.
Právní odpovědnost
9.1.
Dělení právní odpovědnosti
9.2.
Znaky právní odpovědnosti
9.3.
Prvky právní odpovědnosti
9.3.1.
Objektivní prvky
9.3.2.
Subjektivní prvky
9.3.
3. Subjektivní stránka právní odpovědnosti
9.4.
Motiv
9.4.1.
Okolnosti vylučující protiprávnost
9.4.2.
Klasifikace deliktů (veřejnoprávní, soukromoprávní delikty)
9.5.
Teorie právního státu a záruky zákonnosti
9.5.1.
Právní stát
9.6.
Základní principy právního státu
9.6.1.
Anglická teorie
9.6.2.
Principy totalitního státu
9.7.
Idea a historie právního státu
9.7.1.
Formální právní stát
9.7.2.
Materiální právní stát
9.8.
Lidská práva a ochrana lidských práv
9.9.
Institut nadpozitivního práva
10.
Zákonnost - legalita
10.1.
Vymezení legality z hlediska projevů
10.1.1.
Legislativní aspekt
10.1.2.
Aplikační aspekt
10.1.3.
Realizační aspekt
10.2.
Kostitucionalita - ústavnost
10.3.
Legitimita - oprávněnost, ospravedlnění
10.4.
Záruky zákonnosti
10.4.1.
Zrušení vadných veřejnoprávních aktů
10.4.2.
Neplatnost soukromoprávních úkonů
10.4.3.
Kontrola, dozor a dohled
10.4.4.
Kontrola NKÚ
10.4.5.
Správní kontrola
10.4.6.
Veřejný ochránce práv
10.4.7.
Úřad pro ochranu osobních údajů
10.4.8.
Státní zastupitelství
10.5.
Donucení v rámci zákonnosti, donucení v právu
11.
Právní komparatistika - srovnávání právních systémů
11.1.
Západní právní kultury
11.1.1.
Anglo-americký právní systém (právní enkláva, proces akulturace, mylné představy systému, vznik common law, precedenty, závazný a přesvědčivý precedens, ostatní prameny práva, specifika amerického právního systému, struktura práva v USA, Ústava USA)
11.1.2.
Smíšený právní systém
11.2.
Náboženské, obyčejové právní kultury
11.2.1.
Islámská právní kultura (pilíře islámu, právně filosofické školy islámu, právní oblasti islámu, klíčové pojmy, formální prameny islámského práva, specifické prameny práva, základní instituty islámského práva - rodinné právo)

Úryvek

"PRÁVO JAKO FILOSOFICKÝ POJEM:
- soubor norem vydaných státní mocí, která zároveň dohlíží na jejich dodržování
(vynucuje, postihuje nedodržování)
- co je právo? – lze jen těžko definovat, každý má jinou představu
- důležitý společenský fenomén, je těžké zajistit řád, rozvoj společnosti
- soubor norem, které lidé dávají sami sobě
- má chránit člověka před druhým
- souvisí s mocí, je přizpůsobivé pro každého kdo má moc
- ospravedlňuje státní moc
- právo je i v totalitních režimech (ospravedlnění)

- je mezinárodní právo právo ?
- není žádná centrální moc, která vydává normy
- účastníky jsou státy i občané
- dohody mezi státy
- není žádná moc na dodržování norem → dosažení cíle pomocí války (ve vnitrostátním právu řeší spory soud)

- existuje právo v kmenových (primitivních) společnostech?
= společnost, kde nevznikl stát
- zkoumají je antropologové,
- zkoumají, jestli je tam právo a zda – li je tam nějaká autorita, která dodržuje nějaké normy

- jsou právní normy bez sankcí normy?
- jsou i normy bez sankcí, jsou součástí práva (dodržování neformálním nátlakem)

- je právo pouze zákazy a příkazy nebo i něco jiného?
- nejsou jen zákazy a příkazy, ale i opravňující normy
- normy smluvního práva (kupní, pracovní smlouva, manželství, závěť…)

- jak souvisí právo s morálkou?
• právo a morálka musí být ve shodě
- teokracie – právo ztotožněno s církví, ze které vychází morálka (islámské země)
• právo a morálka mají vlastní sféry působnosti
- morálka stojí nad právem (je nadřazeno), je kritériem a východiskem práva, právo musí být v souladu s morálkou
- teorie přirozeného práva
• právo a morálka se prolínají
- oblast právních norem, oblast morálních norem, oblast obojích norem
- v moderním světě
- právní normy: pravidla silničního provozu (semafor)
- morální normy: rodina
- obojí normy: trestní právo (vražda, krádež)
• právo a morálka mají vlastní sféry působnosti
- stojí vedle sebe, jsou si rovnocenné
- právo a morálka jsou odděleny, nad právem nic nestojí
- teorie právního positivismu"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Jedná se o předmět Teorie práva k JUDr. Petru Osinovi.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11568
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse