Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestní právo

Trestní právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka nejprve vysvětluje pojem a vypisuje prameny trestního práva. Trestní právo rozděluje na 2 části - trestní právo hmotné a trestní právo procesní. V trestním právu hmotném otázka vysvětluje, jaké jsou trestné činy a jejich pachatelé, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti, jaké jsou tresty a ochranná opatření a jaké jsou skutkové podstaty trestných činů. Poté ještě řeší trestní odpovědnost právnických osob. V trestním právu procesním se otázka zabývá základními zásadami trestního práva procesního a průběhem trestního řízení. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014.

Obsah

1.
Pojem a prameny
2.
Trestní právo hmotné
2.1.
Trestné činy a jejich pachatelé
2.2.
Podmínky trestné odpovědnosti
2.3.
Tresty a ochranná opatření
2.4.
Skutkové podstaty trestných činů
2.5.
Trestní odpovědnost právnických osob
3.
Trestní právo procesní
3.1.
Základní zásady trestního práva procesního
3.2.
Průběh trestního řízení

Úryvek

"Pojem a prameny
- trestní právo je souhrn právních norem o trestání FO za trestné činy
- patří do veřejného práva

Členění:
1. trestní právo hmotné (= materiální) - obsahuje právní normy o podmínkách a způsobech trestání
- hlavní prameny
 Trestní zákoník s účinností od 1.1.2010 (novelizovaný)
 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1.1.2012
2. trestní právo procesní (= formální) - obsahuje právní normy o:
 zjišťování trestních činů a jejich pachatelů
 soudním trestním řízení
- hlavní pramen:
 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) s účinností od 1.1.1962 (novelizovaný)

1. TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
Trestné činy a jejich pachatelé
Trestné činy
= protiprávní činy, jejichž druhy jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona

členění:
1. přečiny = všechny nedbalostní trestné činy + ty úmyslné trestné činy, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby do 5 let
2. zločiny = ostatní trestné činy (závažnější)

- trestná je i příprava k trestnému činu (obstarání, vytvoření plánu)
- trestný je i pokus trestného činu = jednání, které směřuje k dokonání trestného činu (u ukončeného pokusu je stejná sazba jako za dokonaný trestný čin !!!)
 pokud je pokus neukončený (pachatel dobrovolně od jeho dokonání upustil nebo učinil včas oznámení) je beztrestný

Pachatel trestného činu
= ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, přípravu nebo pokus (jen FO)

Spolupachatelé
= osoby, které spáchaly trestný čin společným jednáním
- každý z nich je za trestní čin odpovědný tak, jako kdyby jej spáchal sám (= solidární odpovědnost) - sazba se nedělí počtem!!!

Účastníci trestného činu
1. organizátor (trestný čin zorganizoval nebo jej řídil)
2. návodce (vzbudí v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin)
3. pomocník (pachateli radil, hlídal při trestném činu, odstranil překážky)
- všichni účastníci jsou trestně odpovědní jako pachatelé a spolupachatelé
Podmínky trestní odpovědnosti
1. naplnění skutkové podstaty
- skutková podstata = definice v trestním zákoně (ve zvláštní části) trestného činu je naplněna, jestliže výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty trestného činu
2. vina
- má 2 formy:
 úmysl (přímý, nepřímý)
 nedbalost (vědomá a nevědomá)
3. okolnosti vylučující protiprávnost činu:
- nedostatečný věk (beztrestný je mladiství, kterému v době spáchání činu nebylo 15 let)
- nutná obrana
- krajní nouze
- nepříčetnost (člověk s duševní poruchou nemohl ovládnout své jednání)
- oprávněné použití zbraně

Tresty a ochranná opatření
12 druhů trestů, které soudy mohou ukládat pachatelům:
1. odnětí svobody
- nejvýše na 20 let
- výjimečný trest - trest odnětí svobody až do 30 let, trest odnětí svobody na doživotí
- trest smrti byl u nás zrušen v r. 1990, jeho zákon je v Listině základních práv a svobod
2. domácí vězení
- až na 2 roky
- za přečiny (za výtržnictví)
3. obecně prospěšné práce
- od 50 do 300 hodin bezplatně
- za přečiny
4. propadnutí majetku
- nejtěžší majetkový trest
- propadlý majetek připadá státu
- zaniká jím společné jmění
5. peněžitý trest
- 2 tisíce až 36,5 miliónů Kč
- pokud pachatel úmyslným trestným činem získal majetkový prospěch
6. propadnutí věci
- pokud věc patří pachateli a věc byla určena, užita k trestnému činu nebo získána trestným činem
7. zákaz činnosti
- na 1 rok až 10 let
- soud uloží, pokud byl trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností
8. zákaz pobytu
- na 1 rok až 10 let
- pokud to vyžaduje ochrana veřejného majetku
9. zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce
- pokud se pachatel dopustil úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce
- až na 10 let"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53s804bce9bee.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Trestni_pravo.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse