Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tržní ekonomika

Tržní ekonomika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola obchodní, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje téma tržní ekonomika. Rozebírá trh, konkurenci, zboží, peníze a nabídku s poptávkou.

Obsah

1.
Trh
2.
Konkurence
3.
Zboží
4.
Peníze
5.
Cena
6.
Poptávka
7.
Nabídka

Úryvek

"Typy trhů
Trh se nemusí uskutečňovat vždy za přítomnosti prodávajícího a kupujícího. Trh není ohraničen určitým místem . Vzájemné nákupy a prodeje se uskutečňují na celém území státu, ale i za hranicemi státu.
1) Podle toho, co je předmětem koupě a prodeje rozeznáváme:
a) Trh zboží a služeb , který se člení na:
- Trh spotřebních statků
- Trh kapitálových statků¨
b) Trh výrobních faktorů tj. trh práce, půd a kapitálu)
c) Trh finanční
-Trh peněžní (krátkodobé finanční zdroje; např. krátkodobé úvěry, směnky, depozitní certifikáty, netermínované vklady)
-Trh kapitálový (středně a dlouhodobé finanční zdroje; např. střednědobé a dlouhodobé termínované vklad a úvěr, emise akcií a obligací)
-Trh devizový(trh s devizovými prostředky v cizí měně ve formě valut nebo deviz)

2) Podle vztahu nabídky a poptávky rozlišujeme:
a) Trh nasycený – nabídka je větší než poptávka. Dodavatele bojují o zákazníka.
b) Trh nenasycený – nabídka je menší než poptávka. Odběratel musí snížit své požadavky vůči dodavateli.
3) Podle míry zapojení ekonomiky do mezinárodní dělby práce rozeznáváme:
a) Trh otevřený – jestliže je velká produkce, zejména zpracovatelského průmyslu, směňuje se zahraničním
b) Trh uzavřený – jestliže podíl směny domácí produkce se zahraničím je nízký
4) Podle množství druhů zboží a služeb na trhu známe:
a) Trh agregátní (celkový) – trh veškerého zboží
b) Trh dílčí – trh jednoho zboží, např. Nábytek, automobil, cukroví
5) Z hlediska územního se trh člení na:
a) Trh místní
b) Trh národní
c) Trh světový
6) Z hlediska konkurence rozlišujeme
a) Trh konkurenční – kdy probíhá soutěž domácích a zahraničních dodavatelů
b) Trh monopolizovaný – jde o výsadní postavení jednoho
Dodavatele na trhu

Působení trhu jako hlavního nástroje regulování ekonomiky je účinné jde-li o trh nasycený, otevřený a konkurenční.


Konkurence
Konkurence je forma hospodářské soutěže mezi výrobci či prodávajícími nebo kupujícími. Na jejím základě dochází ke zvyšování technické úrovně kvalit, užitnosti, produkce, rozšiřování výroby, a tím ke snižování cen. Konkurence motivuje k inovaci výrobků, prodeje i služeb."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f94f8c9969c.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
2._Trzni_ekonomika.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse