Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Tvorba strategie soukromé oční kliniky Lexum v Jihočeském regionu - bakalářská práce

Tvorba strategie soukromé oční kliniky Lexum v Jihočeském regionu - bakalářská práce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Záměrem práce je na základě informací o klinice vyhodnotit oční kliniku Lexum v Českých Budějovicích a pomoci jí vhodnou marketingovou strategií zvýšit popularitu v Jižních Čechách. Dalším z cílů práce je analyzovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pomocí SWOT analýzy. Bakalářská práce se skládá ze 4 kapitol, které charakterizují oční kliniku Lexum. První kapitola je zaměřena na tržní prostředí oční kliniky, kteří pacienti jsou pro kliniku důležití a nákupní chování pacientů. Hlavním obsahem této kapitoly je SWOT analýza a analýza konkurentů. Druhá kapitola se zabývá specifikacemi oční kliniky Lexum. Zde autorka charakterizuje veškeré potřebné informace o oční klinice, její strukturu činnosti, jaké druhy operací provozují, ceny zákroků a pro jaké pacienty jsou operace vhodné. Ve třetí kapitole autorka navrhla marketingovou strategii, která je vhodná pro tento typ zdravotnického zařízení. Zaměřila se na marketingový mix oční kliniky Lexum. Popisuje jednotlivé faktory marketingového mixu, které ovlivňují oční kliniku, a především se zaměřuje na získání nových pacientů, které faktory ovlivňují spokojenost pacientů a jejich vývoj. Čtvrtá kapitola se týká návrhu propagace oční kliniky Lexum. Charakterizuje jaká propagace by byla pro kliniku nejvhodnější, kde všude by měla oční klinika propagovat své služby, stanovení cílů propagace a do kterých konkrétních propagačních materiálů by měla klinika investovat. Dále se také zaměřila na rozbor internetových stránek oční kliniky a návrh na jejich úpravu.

Obsah

1
Analýza tržního prostředí a nákupního chování
1.1
Analýza tržního prostředí
1.1.1
Klient nebo zákazník?
1.1.2
Klient = pacient
1.1.3
Pacient s dioptrickou vadou
1.1.4
Pacient s šedým zákalem
1.1.5
Tržní motivy zákazníků
1.2
Konkurence v tržním prostředí
1.2.1
Poznávání konkurence
1.2.2
Identifikace konkurentů
1.2.3.
Otázky pro identifikaci konkurence
1.2.4
SWOT analýza
1.2.5
Mikroprostředí
1.2.5.1
Jednotlivé prvky mikroprostředí:
1.2.5.2
Makroprostředí
1.2.5.3
Jednotlivé vlivy makroprostředí a jejich vyhodnocení:
1.2.5.4
Analýza konkurence
1.2.5.5
Analýza konkurentů
1.2.5.6
PEST analýza
1.3
Nákupní chování zákazníků
1.3.1
Dle způsobu chování existují 3 skupiny kupujících:
1.3.2
Proces při rozhodování při koupi
1.3.3
Vlivy působící na chování kupujících
2
Specifikace soukromého zdravotnického zařízení
2.1
Říkáte si, čím je Oční klinika Lexum výjimečná?
2.2
Klinika nabízí :
2.3
Struktura Lexum
2.3.1
Oční klinika Lexum - struktura činnosti:
2.3.2
Oční klinika Cornea Lexum - struktura činnosti
2.4
Jak se objednat k zákroku?
2.5
Který zákrok pro pacienta připadá v úvahu?
2.5.1
Komplexní vstupní prohlídka se skládá:
2.5.2
Druhy zákroků prováděné na klinice v Českých Budějovicích:
Jaké jsou zvláštní výhody metody LASIK
2.6
Ceny zákroků
3
Strategické nástroje vhodné pro tento typ zařízení
3.1
Pojem marketingový mix
3.1.1
Produkt ( Product )
3.1.2
Cena ( Price )
3.1.3
Místo ( Place )
3.1.4
Propagace ( Promotion )
3.2
Správný postup marketingového mixu
3.3
Jak získat nového pacienta?
3.4
Jak změřit kvalitu zdravotní péče?
3.5
Měření spokojenosti pacientů
3.6
Proč by měl být pacient spokojen?
3.7
Vývoj pacienta
3.8
Spokojený pacient, stálý pacient
3.9
Kdo je spokojený pacient?
4.
Propagace
4.1
Definice propagace
4.2
Propagace zdravotnických zařízení
4.3
Tvorba propagačního programu
4.4
Média, která odpovídají komunikaci zdravotnického zařízení vůči veřejnosti
4.5
Lexum v médiích za rok 2006
4.6
Stanovení cílů propagace
4.7
Rozhodování o výši investic do propagace
4.8
Mediální plánování
4.9
Důležitá propagace nové oční kliniky Lexum
4.9.1
Noviny a časopisy
4.9.2
Parametry novin a časopisů z hlediska reklamy
4.9.2.1
Zápory a klady novin a časopisů
4.9.3
Dopravní prostředky
4.9.3.1
Klady a zápory dopravních prostředků
4.9.4
Billboardy a bigboardy
4.9.4.1
Působnost z hlediska reklamy
4.9.4.2
Umístění
4.9.4.3
Ceny reklam a billboardů
4.9.4.4
Klady a zápory billboardu a bigboardu jako média reklamy
4.9.5
Využití Internetu pro marketing u oční kliniky Lexum
4.9.6
Internetové stránky kliniky z pohledu marketingového mixu
4.9.7
Úprava internetových stránek oční kliniky Lexum

Úryvek

“3.1.4 Propagace ( Promotion )
Propagace je posledním nejznámějším prvkem m-mixu. Když se řekne marketing, většina lidí si okamžitě a automaticky vybaví slovo reklama. V některým případech se neuvádí propagace, ale
marketingová komunikace. V žádném případě nelze slovo Progapace či Promotion zužovat pouze na reklamu, která je pouze součástí propagace. Podrobnějšími informacemi o propagaci jsem se zabývala v následující kapitole.


1. Mezi základní cíle propagace patří:
• Informovat klienty - vytvořit, zvýšit nebo udržet stupeň známosti
• Zvýšit poptávku - stimulovat stávající nebo potenciální klienty k pořízení potřebného zákroku
• Vytvořit zákaznické preference
• Budovat pozitivní Image kliniky v Českých Budějovicích

2. Propagace se nejčastěji vyjadřuje pomocí komunikačního mixu:

• Reklama - je placená forma neosobní prezentace zboží, myšlenek a služeb prostřednictvím různých médií. V reklamě je důležitá schopnost vytvořit si svojí dobrou image, reklama musí být v případě kliniky velice prestižní a působivá.

• Podpora prodeje - je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky vedoucí ke krátkodobému stimulování a k podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků. Zde je důležité, aby byli dobře proškolení pracovníci na recepci a v případě telefonických, emailových či osobních dotazů dokázali rychle a správně zareagovat na dotazy pacienta.

• Public relations - vztahy s veřejností. Zahrnuje Publicitu a Human relations. Zde jsou důležité faktory :
- důvěryhodnost
- prestiž
- udržování v povědomí
- je zde obtížné dosažení trvalé přízně
- nedostatek kontroly

• Osobní prodej - je možno definovat jako proces ovlivňování zákazníka prostřednictvím osobního kontaktu. Zde je možnost přesně zacílit zákazníky. Zde je důležitý kontakt mezi ošetřujícím lékařem a pacientem.

Práce s mixem při realizaci strategie ve zdravotnictví a zdravotnických zařízení je stejná jako v praxi kteréhokoli jiného subjektu ať je to buď v průmyslu, obchodu či státní správě. Zákaznické hodnoty v našem případě lékařská a ošetřovatelská péče, mohou být různě specializované, a přesto mají stejné faktory tvorby a řízení.
Pro strategické řízení mixu je důležité vnímat to, že hodnotou pro klienta není jen kategorie Customer Values (lékařské zákroky, ošetřovatelské úkony), ale svoji samostatnou hodnotu mají i kvalita komunikace o nich, způsob jejich předávání a hodnota nákladů. Tím dostává C-mix svoji správnou hodnotu ve všech svých faktorech .

3.2 Správný postup marketingového mixu
1. Nejdříve by si měla klinika zjistit, kdo jsou její zákazníci (ať už současní, minulí nebo potenciální) a roztřídit je do nějakých svých segmentů. Protože každý zákrok je specifický a může se provádět od určitého věku pacienta. Součástí segmentace je i zjištění, na co jednotlivé skupiny pacientů reagují a jaké nejvíce osloví nabídka oční kliniky Lexum.
2. Poté musí klinika zjistit, jak se nejlépe dostat ke svým pacientům (opět, jak k současným, tak potenciálním) a jak je zaujmout, v našem případě bych dala na propagační letáky, viz. Kapitola níže.
3. Nakonec se musí klinika rozhodnout, jak se bude prezentovat, na co bude klást důraz a s jakou vlastností či vlastnostmi si ji budou pacienti spojovat.

3.3 Jak získat nového pacienta?
Nejdůležitější pro kliniku je, oslovit toho pravého pacienta a jakým způsobem to udělá. Klinika si musí vytvořit svoje propagační materiály, reklamu, dobré webové stránky, které pacienta zaujmou a vyškolit pracovníky, které poskytnou pacientovi co nejvíce informací za co nejkratší dobu. Během minutové prezentace nemůže pracovník hovořit o všem, proto vše musím omezit na nejdůležitější a nejzajímavější informace. Je dobré si připravit 3 klíčové věty představující kliniku:
1. Charakteristika, čím se klinika zabývá.
2. Popsání, kdo jsou naši zákazníci a jaké hlavní výhody jim produkty či služby kliniky poskytují. Klientovi tak dáte signál, že je nabídka kliniky zajímavá i pro něj.
3. Zvýšit důvěryhodnost sdělení pracovníka - odkazem na počet let v fungování ostatních klinik na trhu, lékařské praxi, garance, certifikace apod."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse