Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Účetnictví - příklady

Účetnictví - příklady

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Řešení těchto účetních případů:
• Příklad strana 140 – účtování nakupovaných zásob podle způsobu A
I Dispozice
I.1 Počáteční zůstatky:
Materiál na skladě 420
Základní kapitál 420
II Účetní případy:
II.1 Faktury za nakoupený materiál:
pořizovací cena 400
DPH 76
II.2 Náklady na přepravu materiálu uskutečněnou vlastním dopravním střediskem 25
II.3 Škoda na zásobách vzniklá požárem 45
II.4 Převzatý nevyfakturovaný materiál 52
II.5 Převod materiálu na sklad 452
II.6 Spotřeba materiálu 597
II.7 Vyfakturovaný nepřevzatý materiál na konci období
Pořizovací cena 100
Daň z přidané hodnoty 19
Nepřevzetí zásob do skladu na konci období 100
II.8 Nedokončená výroba (spotř. mat. 597 + manka a škody 45) 642

• Příklad strana 142 – účtování zásob vlastní výroby podle způsobu A
I. Dispozice
Výrobní podnik má na bankovním účtu 300, zásoby materiálu na skladě 100, základní 400. V oblasti zásob nedokončené výroby a výrobků došlo během sledovaného období k těmto účetním případům:
II. Účetní případy
II.1 Spotřeba materiálu ve výrobě 55
II.2 Mzdy zaměstnanců 30
II.3 Faktura za spotřebu elektrické energie z toho:
 Cena 50
 DPH 9,5
II.4 Faktura za opravy strojů z toho:
 Cena 10
 DPH 1,9
II.5 Zúčtování zákonného sociálního pojištění zaměstnanců 15
II.6 Přírůstek nedokončené výroby 100
II.7 Podle odváděčích výkazů z výroby byly dokončeny výrobky a odvedeny na sklad:
 úbytek nedokončené výroby 60
 přírůstek dokončené výroby 60
II.8 Faktura za prodané výrobky odběratelům:
 fakturovaná cena 190
 daň z přidané hodnoty 36,1
 úbytek výrobků ze skladu 60
II.9 V důsledku havárie výrobní linky vznikla škoda na nedokončené výrobě 15
II.10 Při inventarizaci byl zjištěn přebytek ve skladu výrobků 5
II.11 Při účetní závěrce bylo zjištěno, že ocenění hodnoty výrobků v účetnictví je přechodně nižší 10

• Příklad strana 145a – účtování nakupovaných zásob podle způsobu B
I. Dispozice:
I.1 Počáteční zůstatky:
112
- Materiál na skladě 500
411
- Základní kapitál 500
V oblasti nakupovaných zásob došlo během sledovaného období k těmto účetním případům:
II. Účetní případy
II.1 Faktury za nakoupený materiál:
• pořizovací cena 400
• DPH 76
II.2 Náklady na přepravu materiálu uskutečněnou vlastním dopravním střediskem 25
II.3 Škoda na zásobách vzniklá vloupáním 52
II.4 Převedení počátečního zůstatku materiálu na skladě, sníženého o zjištěné manko, do nákladů 448
II.5 Zásoba materiálu zjištěná inventurou ke konci období 400
II.6 Vyfakturovaný nepřevzatý materiál na konci období:
• pořizovací cena 80
• DPH 15
• nepřevzetí zásob na konci období 80
II.7 Převzatý nevyfakturovaný materiál ke konci účetního období 32
II.8 Nedokončená výroba (spotřeba materiálu +manka a škody ) 462

• Příklad strana 145b – účtování zásob vlastní výroby podle způsobu B
I. Dispozice:
Výrobní podnik eviduje zásoby podle způsobu B. Vykazuje počáteční zůstatky na účtech zásob:
 112 - Materiál na skladě 250
 121 - Nedokončená výroba 70
 123 - Výrobky 110
 411 - Základní kapitál 430
II. Účetní případy:
II.1 Faktury za nakoupený materiál z toho:
 pořizovací cena 100
 DPH 19
II.2 Mzdy zaměstnanců 45
II.3 Faktury za spotřebu elektrické energie
 cena energie 60
 DPH 14
II.4 Faktury za opravy strojů
 cena oprav 20
 DPH 3,8
II.5 Převod počátečního zůstatku zásob mat. při závěrce 250
II.6 Převod počátečního zůstatku ned. výroby při závěrce 70,0
II.7 Převod poč. zůstatku výrobků při závěrce 110
II.8 Stav zásob podle inventury:
 materiál na skladě 180
 nedokončená výroba 60
 výrobky 150

• Příklad strana 157 – účtování o zřizovacích výdajích
I. Dispozice:
Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku má ke dni založení výši základního kapitálu 5 000 000 Kč. Této částce odpovídá i vklad na běžném účtu. Se založením akciové společnosti byly před jejím vznikem spojeny výdaje, vyjádřené těmito účetními případy (v tis.Kč):
II. Účetní případy
II.1 Výběr peněz z běžného účtu do pokladny (příjmový pokladní doklad) 180
II.2 Soudní a notářské poplatky hrazené v hotovosti (výdajový
pokladní doklad) 50
II.3 Faktura od advokátní kanceláře za právnické služby:
 Faktura 150
 úhrada faktury z běžného účtu (výpis) 150
II.4 Faktura za tisk akcií:
 Faktura 50
 úhrada faktury z běžného účtu (výpis) 50
II.5 Faktura za pronájem sálu pro valnou hromadu:
 Faktura 40
 úhrada z běžného účtu (výpis) 40
II.6 Poštovné za rozeslané pozvánky na valnou hromadu placené hotově (výdajový pokladní doklad) 10
II.7 Odměny pracovníkům za práce spojené se založením společnosti:
 hrubé mzdy (zúčtovací a výplatní listina) 50
 záloha na daň z příjmů (zúčtovací a výplatní listina) 10
 výplata mezd v hotovosti (výdajový pokladní doklad) 40
II.8 Valná hromada schválila návrh představenstva odepsat zřizovací výdaje rovnoměrně za tři roky; odpisy zřizovacích výdajů v prvním roce

• Příklad strana 159 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku
I. Dispozice (v tis. Kč):
Obchodní společnost prováděla rekonstrukci a modernizaci svého provozu. Na bankovním účtu měla před rekonstrukcí 425 a stav účtu 021 - Stavby 100.
II. V daném roce nastaly tyto účetní případy (v tis. Kč):
II.1 Faktura od tuzemského dodavatele za stavební práce na přístavbě haly:
 Hala 200
 daň z přidané hodnoty 5% 10
II.2 Vnitropodniková faktura za stavební a montážní práce při přístavbě provedené vlastními pracovníky 4
II.3 Faktura od tuzemského dodavatele za počítač:
 Počítač 100
 daň z přidané hodnoty 22 % 22
II.4 Faktura od tuzemského dodavatele za účetní software:
 Software 40
 daň z přidané hodnoty 5 % 2
II.5 Dodavatelské faktury byly uhrazeny z běžného účtu (výpis) 374
II.6 Po provedené kolaudaci byla hala znovu uvedena do provozu – zápis o zařazení hmotného majetku do používání 120

• Příklad strana 161 – pořízení investice od zahraničního dodavatele
I. Dispozice:
Počáteční zůstatky:
 221 - Bankovní účty 400
 411 - Základní kapitál 400
II. Účetní operace
II.1 Faktura č. 00697 od zahraničního dodavatele 30 000 €, kurz €=31,35 Kč 313,5
II.2 Výměr celnice za dovezené zařízení:
 Clo 30
 daň z přidané hodnoty 40
II.3 Vnitropodniková faktura za přepravu stroj. zařízení 36
II.4 Zaplacení faktury č. 00697 z BÚ, kurz € 31,62 Kč 316,2
II.5 Kursové rozdíly 2,7
II.6 Zařazení strojního zařízení do užívání 379,5

• Příklad strana 162 – účtování dlouhodobého majetku nabytého darováním
I. Dispozice:
• Počáteční zůstatky:
221
- Bankovní účty 250
411
- Základní kapitál 250
II. Operace:
II.1 Darovaný osobní automobil v reprodukční ceně 180
II.2 Osobní automobil zařazen do hmotného majetku v reprodukční ceně 180
III. Řešení:

• Příklad strana 164 – pořízení dlouhodobého finančního majetku
I. Dispozice
Akciová společnost ZENIT se zůstatkem na běžném účtu 2 000 000 a s dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 5 000 000 zúčtovala v pořizovacích cenách (v tis. Kč)
II. Účetní operace
II.1 Nákup účastí akciové společnosti X ve výši 70 % jejího základního kapitálu 1 500 1050
II.2 Nákup účastí akciové společnosti Y ve výši 3O % jejího základního kapitálu 1 800 000 540
II.3 Upsání akcí akciové společnosti Z nově zakládané ve výši 10 % upsaného kapitálu 3 000 000 300
II.4 Splacení upsaných akcí akciové společnosti Z 150
II.5 Pronájem budovy včetně jejího vybavení v původní pořizovací ceně (majetek nebyl dosud odepisován) 1500

• Příklad strana 171 – účtování odpisů dlouhodobého hmotného majetku
I. Dispozice
Počáteční rozvaha:
 Bankovní účty 300
 Základní kapitál 300
II. Účetní operace
II.1 Výrobní podnik obdržel fakturu za univerzální soustruh v březnu 2003:
 cena pořízení 150
 daň z přidané hodnoty 19 % 28,5
 úhrada faktury 178,5
II.2 Faktura za přepravné dodaného soustruhu:
 fakturovaná cena 10
 daň z přidané hodnoty 19 % 1,9
 úhrada faktury 10,9
II.3 Převod soustruhu do používání 13.4. 2003 160
II.4 Výpočet rovnom. účet. odpisu soustruhu v roce jeho pořízení a jeho zaúčtování 9,06

• Příklad strana 174 – účtování o faktických úbytcích DHM
I. Dispozice:
Strojírenský podnik vyřazuje dlouhodobý hmotný majetek:
• Frézka, pořizovací cena 200, dosavadní oprávky 160. Při demontáži vznikly náklady 8. Použitelné součásti byly převzaty do skladu náhradních dílů v ceně 4.
• Při požáru bylo zničeno výrobní zařízení, jehož pořizovací cena byla 100, dosavadní oprávky 70. Byl vyúčtován nárok na náhradu škody vůči pojišťovně ve výši 20. Pojišťovna výši náhrady potvrdila.
• Strojírenský podnik prodává dodávkový automobil za dohodnutou cenu 80, jehož původní pořizovací cena je 350 a dosavadní oprávky 280.
II. S vyřazením souvisí tyto účetní případy:
II.1 Frézka:
 zůstatková cena 40
 vyřazení frézky (pořizovací cena) 200
 demontáž frézky provedená dodavatelsky 8
 převzetí použitelných součástí na sklad 4
II.2 Výrobní zařízení:
 zůstatková cena 30
 vyřazení výrobního zařízení (pořizovací cena) 100
 vyúčtování nároku na náhradu škody 20
II.3 Dodávkový automobil:
 zůstatková cena 70
 vyřazení automobilu (pořizovací cena) 350
 faktura za prodej dodávkového automobilu 80

• Příklad strana 179 – účtování leasingu dlouhodobého majetku
I. Dispozice:
Leasingová společnost uzavřela s podnikatelským subjektem smlouvu o pronájmu s následnou koupí najaté věci na soubor výrobního zařízení v pořizovací ceně 400 000 Kč na tři roky s podmínkami uvedenými v tab.

Datum Splátka zařízení v Kč DPH v Kč Celkem Kč
01.01.2001
200 38 238
31.12.2001
40 7,6 47,6
31.12.2002
80 15,2 95,2
31.12.2003
80 15,2 95,2
Celkem 400 76 476
Tab. 1: Režim splátek pronajatého zařízení
I.1 Počáteční zůstatky:
 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 400
 411 - Základní kapitál 400
II. Účetní případy
II.1 Příjem první splátky nájemného v roce 2001
 Splátka zařízení 200
 DPH 38
II.2 Příjem nájemného za rok 2001
 Příjem 40
 DPH 7,6
II.3 Roční odpis podle odpisového plánu za rok 2001 66,6
II.4 Vyřazení dlouhodobého majetku po uplynutí smlouvy 400

• Příklad strana 183 – účtování o vztazích u obchodního styku
I. Dispozice:
Obchodní společnost vykazuje v rozvaze k 1 1 2002 tyto počáteční stavy
 211/1- Pokladna (Kč) 350
 211/2- Pokladna (EUR) 15
 212 - Bankovní účty 400
 213- Ceniny (stravenky) 8
 331- Zaměstnanci 115
 411 - Vlastní kapitál 658
II. Účetní případy:
II.1 Tržby za prodej zboží v hotovosti v prodejně 150
II.2 Odvod tržeb na běžný účet 150
II.3 Záloha zaměstnanci na tuzemskou služební cestu 5
II.4 Nákup stravenek pro zaměstnance 15
II.5 Záloha společníkovi na zahraniční služební cestu 300 € (kurs 1€ = 32 Kč)9,6 (0,3 x 32)
II.6 Výplata doplatků mezd zaměstnanců za prosinec 2001 100
II.7 Vyúčtování nákl. tuz. služ. cesty dle přiložených dokladů 3,5
II.8 Nevyčerpaná záloha na služební cestu vrácena do pokladny 1,5
II.9 Vyúčtování nákladů zahraniční služební cesty dle přiložených dokladů 340 €, kurs l € = 32 Kč 10,88
II.10 Doplaceno společníkovi 40 €, kurs l € = 32,80 Kč 1,28
II.11 Stravenky předány zaměst.-limit dle zák. o daních z příjmů 12
II.12 Inventurou pokladny vedené v Kč zjištěn přebytek 0,025
II.13 Zúčtován kursový rozdíl u valutové pokladny ke dni uzávěrky, kurz 1€=30,95 Kč -0,708
• Příklad strana 185 – účtování o mzdách
I. Počáteční zůstatky:
• bankovní účty 750
• základní kapitál 730
• zaměstnanci 20
II. V a.s. se v květnu a červnu uskutečnily účetní případy, které se týkají zúčtování mezd zaměstnanců:
II.1 Výběr peněz na zálohu za květen – PPD 20
II.2 Výplata záloh zaměstnancům – VPD 20
II.3 Zúčtování výběru na zálohy na základě výpisu z běžného účtu 20
II.4 Zúčtování hrubých mezd zaměstnanců za červen 300
II.5 Dávky nemocenského pojištění přiznané zaměstnancům 5
II.6 Pojištění zaměstnanců:
• sociální zabezpečení 25
• zdravotní pojištění 15
II.7 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců 15
II.8 Srážka půjček zaměstnanců 16
II.9 Srážka spoření zaměstnanců 50
II.10 Výživné zúčtované zaměstnancům 20
II.11 Předpis pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance:
• sociální zabezpečení 100
• zdravotní pojištění 35
II.12 Výběr na doplatek mezd z bankovního účtu 164
II.13 Výplata doplatku mezd zaměstnanců dle zúčtování 164
II.14 Výpis z BÚ
• zúčtování výběru na doplatek mezd 164
• úhrada záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 15
• úhrada pojistného zdravotního pojištění 50
• úhrada pojistného sociálního pojištění 125
• úhrada půjček zaměstnanců 16
• úhrada spoření zaměstnanců 50
• úhrada výživného 20

• Příklad strana 196 – účtování o výdajích příštích období
I. Dispozice
V roce 2001 se podnikatel rozhodl prodloužit nájemní smlouvu týkající se budovy, v níž doposud provozoval svou obchodní činnost, na další tři roky a dohodl se s pronajímatelem o ročním nájemném ve výši 70 000 Kč, které mu uhradí po skončení nájemní smlouvy v roce 2004.
II. Během účetního období byly v podniku zaznamenány účetní případy:
II.1 Úhrada nájemného za min. 3 roky ke konci roku 2001 210 000
II.2 Nájemné zahrnuté do nákladů roku 2002 70 000
Sestavte rozvahu a výsledovku za rok 2002

• Příklad strana 197 – účtování nákladů příštích období
I. Dispozice
V roce 2002 najal podnik budovu k provozování své obchodní činnosti a dohodl se s pronajímatelem, že uhradí nájemné na tři roky dopředu. Roční nájemné bylo podle smlouvy o pronájmu stanoveno ve výši 50.
II. Účetní případy
II.1 Zaplacení nájemného na tři roky dopředu 150
II.2 Převod nájemného za rok 2002 do nákladů běžného období 50
II.3 Úhrada předplat. odb. časopisů na další kalen. rok 2002 10
II.4 Převod předplatného odborných časopisů na rok 2002 do nákladů běžného roku 8
II.5 Úhrada výdajů na tříletou přípravu a záběh výroby:
 spotřeba materiálu 80
 spotřeba nakupovaných služeb 100
 mzdové náklady 50
II.6 Zúčtování nákladů na přípravu a záběh nové výroby 250
II.7 Zúčtování podílu komplexních nákladů běžného roku 100

• Příklad strana 199 – účtování o příjmech příštích období
I Dispozice:
Podnikatel pronajal počátkem roku 2002 budovu na dva roky a podle smlouvy obdrží nájemné ve výši 250.000,- Kč po vypršení smluvní doby ke konci roku 2000. Podnik vykazuje v rozvaze položky: Bankovní účty a Základní kapitál ve výši 350.000,- Kč.
II Účetní případy
II.1 Nájemné zahrnuté do výnosů běžného roku (2002) 1250.000,-
II.2 Sestavte rozvahu a výsledovku pro rok 2002
II.3 Nájemné zahrnuté do výnosů běžného roku (2003) v návaznosti na konečnou rozvahu a výsledovku 2003 125.000,-
II.4 Přijetí nájemného ke konci roku 2003 250.000,-
II.5 Uzavřete účty a sestavte rozvahu a výsledovku za dvouleté období

• Příklad strana 200 – účtování o výnosech příštích období
I. Dispozice:
Podnikatel pronajal počátkem roku 2002 budovu a přijal od nájemce podle smlouvy na tři roky dopředu nájemné ve výši 240. Podnik v rozvaze vykazuje Bankovní účty a Základní kapitál ve výši 250.
II. Během účetního období byly v podniku zaznamenány účetní případy:
II.1 Nájemné přijaté na tři roky dopředu 240
II.2 Zahrnutí přijatého nájemného do výn. běžného roku (2002) 80
II.3 Sestavte rozvahu a výsledovku za rok 2002
II.4 Zahrnutí přijatého nájemného do výnosů ve druhém roce (2003) v návaznosti na rozvahu a výsledovku roku 2002
II.5 Uzavřete účty a sestavte rozvahu a výsledovku za dvouleté období 80

Poznámka

Prof. Ing. Karel Macík, CSc., Účetnictví, Vydavatelství ČVUT, únor 2003.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4148
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse