Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ukrajina - vývozní a dovozní obchodní případ

Ukrajina - vývozní a dovozní obchodní případ


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Ukrajinou jako vývozním a dovozním obchodním případem. Uvádí základní informace o teritoriu. Charakterizuje zemi z hlediska vnitropolitického, konkrétně se věnuje politickému systému, důležitým politickým událostem a vládou Ukrajiny. Samostatnou kapitolu tvoří přehled bilaterálních smluv s ČR. Následně se zaobírá ekonomická charakteristikou, a to hospodářským vývojem za rok 2000, zahraničním obchodem, teritoriální strukturou, vývozem, dovozem, distribučními a prodejními kanály, využívání místních zástupců, problémy a riziky místního trhu, státním rozpočtem Ukrajiny od roku 1996 - 2000, podmínkami pro vstup zahraničního kapitálu i českými investicemi na Ukrajinu.

Obsah

1.
Základní informace o teritoriu
1.1.
Oficiální název státu, rozloha, počet obyvatel, průměrný roční přírůstek obyvatelstva
1.2.
Národnostní složení
1.3.
Náboženství
1.4.
Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
1.5.
Administrativně správní členění
1.6.
Peněžní jednotka a její dělení
2.
Vnitropolitická charakteristika
2.1.
Stručná charakteristika politického systému a hlavních politických událostí
2.2.
Forma vlády, prezident, parlament, vláda
3.
Přehled bilaterálních smluv s ČR
3.1.
Smlouvy a dohody, které zůstávají v platnosti
3.2.
Smlouvy a dohody, které pozbyly platnosti dnem vstupu v platnost Protokolu a je potřeba obnovit je na nových zásadách
4.
Ekonomická charakteristika Ukrajiny
4.1.
Zhodnocení hospodářského vývoje za rok 2000
4.2.
Základní makroekonomické ukazatele Ukrajiny za léta 1996 - 2000
4.3.
Zahraniční obchod
4.3.1.
Obchodní bilance od roku 1996 - 2000
4.4.
Teritoriální struktura
4.5.
Vývoz
4.6.
Dovoz
4.6.1.
Bilance vzájemné obchodní výměny s ČR od roku 1996 - 2000
4.7.
Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců
4.8.
Problémy a rizika místního trhu
4.9.
Státní rozpočet Ukrajiny - příjmy, výdaje, saldo - od roku 1996 do roku 2000
4.10.
Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu
4.11.
České investice na Ukrajinu

Úryvek

"Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců

Na Ukrajině se velmi pomalu rozvíjí síť samostatných distributorů zboží, schopných odebírat větší dodávky s kontinuální realizací v rámci své obchodní sítě. Nerozvinutost prodejních sítí ztěžuje a prodražuje dodávky zboží především spotřebního charakteru, čehož důsledkem je poměrně pasivní postoj ze strany českých výrobců k prosazování (vývozu) svých výrobků na zdejším trhu (mnohé české firmy jsou ochotny prodat své zboží jenom ze skladu v ČR za podmínky okamžitého placení při odběru).

U rychlo- a středněobrátkového zboží (například spotřební zboží a stavební materiály) je pro dovozce již téměř nezbytně nutné držet patřičné objemy uvedeného zboží "na skladu". Doby, kdy ukrajinští odběratelé jezdili sami do Česka na nakupovali jej, již téměř pominuly.
Současný trh a konkurence diktuje nutnost prodeje zboží již standardně propuštěného do oběhu (po proclení apod.). Na základě uvedených skutečností doporučujeme českým dovozcům vytvářet sítě dealerů po celém území Ukrajiny a mít v čele této prodejní struktury českého manažera, který bude řídit celý proces distribuce na Ukrajině.
V případě dodávek technologických celků, strojů a zařízení je výhodnější nechat se zastupovat technicky a obchodně zdatným partnerem (může být i Ukrajinec), který bude mít zákazníky blíže v dosahu, více porozumí jejich požadavkům a bude schopen operativněji zajistit i záruční a pozáruční servis. V neposlední řadě také obyčejně lépe ohlídá hladký průběh plateb za dodané zboží, nebo služby.

Problémy a rizika místního trhu

Největším problémem je nízká platební schopnost místních podnikatelských subjektů a nedostatečně rozvinutá možnost kapitálového krytí dodávek zboží na Ukrajinu. V případech, že se jedná o dodávky zboží pro subjekty ve státním vlastnictví, se velmi často objevují problémy související s určením odpovědnosti za dluhy vzniklé ze zmíněných dodávek (v rámci státních orgánů dochází často ke změnám kompetencí a s tím související přeskupování odpovědnosti, což značně snižuje jejich důvěryhodnost ve vztahu k ručení za závazky vzniklé z obchodních operací).
Málo povzbudivou je rovněž nedostatečně rozvinutá infrastruktura potřebná k pohybu a skladování zboží na území Ukrajiny, t. j. nekvalitní silniční svršek (průměrná rychlost tranzitu zboží silniční kamionovou dopravou přes území Ukrajiny je přibližně 16 km/h), rizika spojena s častým obtěžováním přepravců různými kriminálními strukturami (objevují se případy přepadení osobních vozů pracovníků zastupitelských úřadů, nehledě na odlišnost diplomatických a běžných SPZ). Uvedené skutečnosti značně prodražují dopravu zboží na Ukrajinu našimi dopravci."

Poznámka

Práce obsahuje zastaralé informace. V textu se vyskytují tabulky. Čistý text tvoří cca 10 stran. Částečně čerpá z: http://www.businessinfo.cz/cz/sti/ukrajina-zahranicne-politicka-orientace/3/1000905/, http://www.george-photo.estranky.cz/archiv/uploaded/5.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47cfecb609fca.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Ukrajina.doc (116 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse