Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úplné znění standardu základního vzdělávání

Úplné znění standardu základního vzdělávání

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá standardem základního vzdělávání. V úvodu jsou uvedeny funkce a cíle standardu. Druhá část pak podrobně popisuje kmenové učivo pro základní vzdělávání. Závěr je pak věnován učivu prvního stupně základní školy.

Obsah

1.
Funkce a struktura dokumentu
2.
Cíle
2.1
Vzdělávací cíle
2.2
Poznávací cíle
2.3
Dovednosti a kompetence
2.4
Hodnoty a postoje
3.
Kmenové učivo pro základní vzdělávání
4.
Oblast jazyková
4.1
Český jazyk a literatura
4.2
Cizí jazyk
5.
Oblast matematiky
5.1
Matematika
6.
Oblast přírodovědní
6.1
Fyzika
6.2
Chemie
6.3
Biologie a geologie
6.4
Geografie
7.
Oblast společenskovědní
7.1
Historie
7.2
Člověk a společnost
7.3
Oblast estetickovýchovná
7.4
Hudba (hudební aktivity)
7.5
Výtvarné umění (výtvarné aktivity)
8.
Oblast zdravého životního stylu
8.1
Tělesná výchova a sport (pohybové a sportovní aktivity)
8.2
Výchova ke zdraví
9.
Oblast pracovních činností a technologií
10.
Kmenové učivo základního vzdělávání na 1. stupni
10.1
Obecná charakteristika
11.
Oblast jazyková
11.1
Český jazyk a literatura
11.2
Cizí jazyk
12.
Oblast matematiky
12.1
Matematika
13.
Oblast společenskovědní a přírodovědní
14.
Oblast estetickovýchovná
14.1
Hudba (hudební aktivity)
14.2
Výtvarné umění (výtvarné aktivity)
15.
Oblast zdravého životního stylu
15.1
Tělesná výchova a sport (pohybové a sportovní aktivity)
15.2
Výchova ke zdraví
16.
Oblast pracovních činností a technologií

Úryvek

„1. Oblast jazyková
Obory:
český jazyk a literatura
cizí jazyk

Kvalita jazykového vzdělání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodní a společenské skutečnosti, duchovního bohatství, je podmínkou úrovně dorozumívání s lidmi a komunikace v různých sférách života. Schopnost vyjadřování je těsně spjata s celkovým intelektovým rozvojem žáků.
Literární složka jazykového vzdělání učí žáky orientovat se v různých formách, druzích a žánrech slovesné produkce minulosti i současnosti; prostřednictvím uměleckých obrazů jim pomáhá poznávat mnohotvárnost života i hodnoty ovlivňující rozhodování člověka v různých situacích.
Výuka cizímu jazyku, kromě svého praktického komunikačního poslání, má význam pro kognitivní rozvoj žáků i pro utváření širšího pohledu na současný svět a život lidí.
Český jazyk a literatura
Specifické cíle
Proces vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
a) v jazykové části:
v žádoucí míře kvality, trvalosti a správnosti si osvojili techniku čtení a psaní a prokazovali ji ve škole i mimo školu
byli schopni souvisle se vyjadřovat a dovedli správně a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích
získali pro život významné dovednosti spojené s mnohostrannou komunikací člověka v moderní společnosti (ústní a písemné způsoby vyjadřování ve vztahu k odlišným adresátům, schopnost vyjadřovat vlastní názory, vystupovat před lidmi ap.)
pochopili bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a v praxi dovedli používat elementární pravidla stylistiky
získali podstatné poznatky ze systému českého jazyka a prakticky ovládli základy českého pravopisu
uměli využívat běžné informační zdroje a vést přehledné zápisky
usilovali o co nejpřesnější vyjádření svých myšlenek a uměli rozpoznávat vyjádření nepřesná a nesprávná
b) v literárně výchovné části:
přiměřeně svému věku se naučili s porozuměním číst a interpretovat přístupné texty z literatury minulosti i současnosti a získali základní čtenářské dovednosti a návyky získali elementární a použitelné literárněvědné poznatky, důležité pro pochopení čteného textu, pro jeho rozbor a hodnocení
poznali nejdůležitější literární druhy, žánry a formy a uměli charakterizovat základní znaky jejich poetiky
získali trvalý zájem o četbu a utvářel se jejich čtenářský vkus tak, aby byli schopni rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační
chápali funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií v životě člověka, naučili se orientovat v jejich mnohostranné nabídce a hodnotit ji z hlediska její kvality i významu pro vlastní život
Okruhy kmenového učiva
Komunikační výchova

Výcvik v ovládnutí techniky psaní, hlasitého a tichého čtení. Výcvik v mluvených a psaných projevech žáků (přehlednost, přesnost a srozumitelnost vyjadřování, respektování jazykových norem a zvyklostí společenského styku). Postoj mluvčího ke sdělovanému obsahu a způsoby jeho vyjádření. Výcvik ve vnímání textů - praktické, věcné a kritické naslouchání a čtení. Záměry a prostředky manipulativní komunikace. Základní poznatky o stylu a textu na základě pozorování, rozboru, výkladu a hodnocení textů věcných i uměleckých a tvorby textů věcných. Slohotvorní činitelé (zejména funkce textu, situace, forma, připravenost mluvčího).
Postupy a útvary: telefonický rozhovor, vzkaz na záznamník, zpráva, oznámení, telegram, žádost, objednávka, inzerát, životopis, stížnost, poznámky a výpisky, pozvánka, zápis z jednání, dopis úřední a soukromý, návod, postup činnosti, popis, charakteristika, projev, vyprávění, vyprávění s popisem, reportáž, úvahové postupy.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3207
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse