Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústava 1920 se zaměřením na práva menšin na území ČSR

Ústava 1920 se zaměřením na práva menšin na území ČSR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3

Charakteristika: Práce se věnuje shrnutí práv, která vyplývala z Versailleských mírových dohod, a byla zakotvena v Ústavě a ústavních zákonech. Nejprve charakterizuje mírovou smlouvu s Rakouskem a Saint-Germainskou dohodu. Poté se již věnuje Ústavě z roku 1920 a jazykovým zákonům, jako způsobu zakotvení mezinárodních smluv a řešení domácí situace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mírová smlouva s Rakouskem
3.
Menšinová Saint-Germainská dohoda
4.
Ústava 1920
5.
Jazykový zákon
6.
Závěr
7.
Obrazová příloha

Úryvek

"Ústava 1920 byla schválena 29. února 1920 na 126. schůzi Národního shromáždění. Ovšem samotné vytvoření tohoto dokumentu ve schválené znění trvalo podstatně déle. Problémy, které se dotýkají tématu mé seminární práce, byly projednávány na 110., 112., 114., 116., 120., 144., 159. schůzi ústavního výboru.
Vyřešení problémů menšin úzce souviselo s existencí nového státu. Za Rakouska-Uherska byli Češi menšinou, teď ale čelili témuž problému, ale stáli na druhé straně barikády.

Podkarpatská Rus
Otázka Podkarpatské Rusi byla projednávána na 144. schůzi ústavního výboru. Veškerá ustanovení týkající se území podkarpatských Rusínů se nacházejí v Hlavě I, § 3, odst. 1-9. jsou zde zakotveny všechny požadavky, se kterými Československo souhlasilo v menšinové saint-germainské dohodě.
Podkarpatská Rus získala nejširší možnou autonomii, měla vlastní sněm i vlastní zastoupení v Národním shromáždění. V jejím čele stál guvernér. Nařízení sněmu Podkarpatské Rusi podepisoval prezident spolu s guvernérem. Tato nařízení byla vydávána ve zvláštní sbírce. Vůči nařízením sněmu Podkarpatské Rusi mohl prezident republiky uplatnit absolutní veto.

Menšiny
První zmínka o menšinách je v ústavě v Hlavě páté, § 106, odst. 2, který říká, že „všichni obyvatelé republiky Československé požívají v stejných mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany svého života i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství.“ Jedná se tedy o téměř doslovné převedení druhého článku menšinové saint-germainské dohody. Odstavec ještě obsahuje větu: „Úchylky od této zásady jsou přípustny jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.“
V § 108 ústavy se říká, že „každý státní občan československý může se usazovati na kterémkoli místě Československé republiky, nabývati tam nemovitostí a vykonávati výdělkovou činnost v mezích všeobecných právních ustanovení.“ Omezení tohoto paragrafu je možné pouze ve veřejném zájmu a na základě zákona.
V § 122 je povoleno vykonávat jakékoliv vyznání, náboženství nebo víra s podmínkou, že nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem.
Dále je problematika ochrany menšin řešena v Hlavě šesté. Podtitul šesté hlavy je „Ochrana menšin národních, náboženských a rasových“. Zpravodaj ústavního výboru JUDr. Václav Bouček na 112. schůzi ústavního výboru zdůvodňoval použití slova „národní“ takto: „Zde jsme chtěli zabránit tomu, co se v Maďarsku dálo, že např. Slováci, Rumuni, Chorvaté a Srbové nebyli pokládáni za národ, nýbrž jen za národnosti. My něco takového nechceme míti u nás, a proto zvolili jsme výraz národních a nikoli národnostních, aby bylo patrno, co jsme intendovali.“
V § 128 je dáno, že všichni občané Československé republiky si jsou rovni bez ohledu na rasu, jazyk nebo náboženství, dále že víra, vyznání, náboženství a jazyk nejsou nikomu na překážku hlavně pokud jde o přístup do veřejné služby, k úřadům a hodnostem nebo výkon povolání. Na tomto místě tvůrce původní osnovy ústavy prof. dr. Jiří Hoetzel upozornil, že v tomto paragrafu zašel dál, než byly požadavky menšinové smlouvy. „Já si dovolím zde upozorniti, že v mezinárodní smlouvě v článku 7, který o tom jedná, se uvádí pouze náboženství, víra a vyznání. Řeč se tam nevyskytuje, abyste si byli vědomi, že jsme to tam dali, poněvadž nechceme z důvodů jazykových obmeziti přístupnost úřadů.“
Státní občané také mohou v mezích všeobecných zákonů používat jakéhokoli jazyka ve věcech soukromých a obchodních, ve věcech týkajících se náboženství, v tisku a jakýchkoli publikacích nebo ve veřejných shromážděních lidu.
„Zásady jazykového práva v republice Československé určuje zvláštní zákon, tvořící součást této ústavní listiny.“
§ 130 povoluje (pokud to státním občanům přísluší podle všeobecných zákonů) zakládání, řízení a správu vlastním nákladem lidumilných, náboženských a sociálních ústavů, škol a jiných výchovných ústavů a státní občané zde mohou používat svůj jazyk a vykonávat své náboženství. Jedná se o část, téměř doslovně převedeného, článku 8 menšinové saint-germainské smlouvy.
V § 131 stojí, že „v městech a okresích, kde žije usedlý značný zlomek státních občanů československých jiného jazyka než československého, zaručuje se dětem těchto československých občanů ve veřejném vyučování v mezích všeobecné úpravy vyučovací přiměřená příležitost, by se jim dostalo vyučování v jejich vlastní řeči, přičemž vyučování československé řeči může býti stanoveno povinným.“
Podle § 132 ve městech a okresech, kde žije značný zlomek československých státních občanů, kteří náležejí k nějaké menšině, mají tyto menšiny podíl na částkách z veřejných fondů.
Paragraf 131 i 132 jsou převzaty z menšinové saint-germainské smlouvy téměř doslovně , i když převzatý článek 9 nepatřil mezi ty, které jsme povinně museli zařadit do základního zákona. Jediná změna se udála v § 131, který mluví o československém jazyku. V menšinové saint-germainské dohodě je zmíněn jazyk český.
Podle § 133 měl být pojem „značný zlomek“ vymezen ve zvláštních zákonech.
Poslední paragraf ústavy zakazuje násilné odnárodňování. Byl do ústavy zařazen na výslovné přání prezidenta T. G. Masaryka.
Do ústavy tedy byly zahrnuty veškeré důležité části „Malé saint-germainské dohody“, ke kterým jsme byli povinni. Otázka československého jazyka a „značného zlomku“ byla řešena později v jazykovém zákonu."

Poznámka

Obsahuje tabulku a mapu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse