Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Ústavní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Ústavní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi rozsáhlým a vyčerpávajícím způsobem shrnuje 89 otázek z ústavního práva. Text je barevně členěn, se zvýrazněnými klíčovými slovy.

Obsah

1.
Čs. ústavní vývoj 1918 – 1992. Jeho etapy a současný stav ústavního zákonodárství ČR. Kontinuita a diskontinuita ústavního práva ČR a v ústavním právu ČR. Realizace ústavy ČR. Náprava křivd z hlediska ústavního práva.
2.
Pojem, předmět ústavního práva a jeho vztah k jiným právním odvětvím. UP v právní praxi.
3.
UP, veřejné a soukromé právo
4.
UP vztahy a jejich prvky. Subjekty UP vztahů. Stát jako subjekt práva a PO. SO a organizační složky státu. UPskutečnosti. Čas v UP.
5.
Odpovědnost a sankce v UP
6.
Prameny ústavního práva, druhy, členění, přehled. Srovnání s prameny v Anglosaském právním systému. Problém pravidel a principů v ústavním právu
7.
Interpretace a aplikace norem UP. Směrnice pro výklad práva v UP. Přístupy k výkladu UP ČR a Listiny.
8.
Ústava ČR jako základní zákon. Typologie a generace ústav. Demonstrace na Ústavě ČR.
9.
Základní otázky obsahu ústavy. Ústavní materie. Vztah ústavní a zákonné úpravy.
10.
Dynamismus a stabilita obsahu U ČR v porovnání s jinými ústavami. Typy ústav z hlediska možnosti změny. Neměnitelná ustanovení v ústavním pořádku.
11.
Ústava ČR z hlediska formy. Název, jazyk, délka, systematika a vyšší právní síla ústavy.
12.
Ústavodárná procedura v ČR v porovnání s typy ústavodárné procedury ve světě. Subjekty, postup, význam.
13.
Publikace právních předpisů a platné publikační právo. Funkce sbírky zákonů. Publikace obecně závazných vyhlášek a nařízení.
14.
Mezinárodní právo a české ústavní právo. Transformace, recepce, inkorporace. Jednání o mezinárodních smlouvách. Mezinárodní smlouvy a Ústavní soud. Publikace MS ve Sbírce MS.
15.
Ústavní základy státní formy ČR (forma vlády, územní organizace, státní režim)
16.
Ústavní základy vnitřní a zahraniční politiky ČR a prostředky její realizace.
17.
Ústavní základy ekonomického systému ČR. Zvláštnosti postavení ČNB.
18.
Ústavní základy právního systému ČR.
19.
Ústavní instituty ochrany společnosti a státu. Obecný základ a právní úprava.
20.
Mimořádné stavy v ústavním právu ČR. Právní význam práva na odpor.
21.
Princip demokracie v UP. Jeho složky.
22.
Princip právního státu v UP. Otázka jeho nezměnitelných podstatných náležitostí.
23.
Principy úcty k lidským a občanským právům, republikánský, parlamentní demokracie, unitárního státu, samosprávy a sociálního státu v UP. Jejich význam a způsob konstrukce.
24.
Ústavněprávní aspekty územní organizace ČR. srovnání unitárního a federativního státu. ČR jako unitární stát.
25.
Vnitrostátní aspekty zániku ČSFR a sukcese ČR z hlediska UP. Transformace právního řádu.
26.
Státní občanství. Pojem, význam, prameny a principy právní úpravy. Zánik ČSFR a státní občanství. Základní aspekty judikatury Usoudu v otázkách státního občanství (StO)
27.
Nabývání občanství obecně a nabývání státního občanství v ČR.
28.
Pozbývání občanství a způsoby pozbývání státního občanství ČR.
29.
Státní území a hranice ČR. Důvody územního členění. Druhy územního členění a územních jednotek. Hlavní město a státní symboly ĆR.
30.
Pojem základních práv a svobod. Subjekty (nositelé a adresáti). Obsah. Funkce. Pojem základní povinnosti. Schéma analýzy základních práv a svobod.
31.
Prameny právní úpravy základních práv a svobod. Mezinárodní závazky ČR a způsoby jejich zajištění v právním řádu. Pojem MS podle čl. 10, 10a a 49U.
32.
Základní východiska Listiny (svoboda a rovnost jednotlivce v podmínkách právního státu, povaha základních práva a svobod, stát a základní práva a svobody, pojem diskriminace, stanovení povinností)
33.
Podmínky omezení základních práv a svobod. Mimořádné stavy a omezení ZPS. Práva jako měřítka a mez zásahů státní moci. Prostředky ochrany před nadměrným omezením (meze mezí).
34.
Přehled kritérií klasifikace ústavních práv a svobod. Klasifikace základních práv a svobod jedince podle Listiny. Systematika Listiny a její význam.
35.
Základní lidská práva a jejich záruky v právním řádu.
36.
Politická práva a jejich záruky v právním řádu.
37.
Práva národnostních a etnických menšin a jejich záruky v právním řádu.
38.
Práva hospodářská, sociální a kulturní a jejich záruky v právním řádu.
1.
Umístění – hlava pátá L, některé aspekty hlava čtvrtá + MS v čl. 10, zejména MPOPP,
40.
Prostředky ochrany základních práv a svobod z pohledu vnitrostátního a mezinárodního práva. Veřejný ochránce práv (viz ot. č. 89)
41.
Sdružovací právo v ČR. Právní úprava a její ústavní východiska. Sdružování jako právo a povinnost. Typy sdružení podle sdružovacích předpisů. Omezení sdružovacího práva.
42.
Právo politických stran v ČR. Pojem PLS, právní úprava vnitřní organizace, členství, činnosti, PLS a stát.
43.
Právní úprava vzniku a zániku PLS v ČR. Ochrana PLS před zásahy státu.
44.
Hospodaření PLS a PH a financování jejich činnosti.
45.
Pojetí lidu v Ústavě ČR. Ústavní koncepce suverenity lidu a její principy.
46.
Formy přímé a zastupitelské demokracie a jiné formy účasti na správě veřejných věcí v ČR a jejich právní úprava na úrovni státu a obcí.
47.
Pojem voleb, volebního systému, volebního práva v ČR. Druhy a funkce voleb. Judikatura Usoudu v oblasti volebního práva.
48.
Principy volebního práva v ČR, jejich vzájemné vztahy a vyjádření ve volebních předpisech.
49.
Technika volební reprezentace pro parlamentní a komunální volby v ČR. Složky volebního systému.
50.
Organizačně-přípravné stadium volebního procesu. Základní přehled jednotlivých fází.
51.
Kandidování, kandidáti, kandidátní listiny, volební kampaň.
52.
Stadium hlasování a zjišťování volebních výsledků.
53.
Řízení voleb. Soudní a jiná kontrola voleb.
54.
Povaha mandátu členů Parlamentu a členů zastupitelstev. Vznik, obsah a zánik mandátu.
55.
Povaha státní moci a koncepce její dělby v U (horizontální, vertikální časové hledisko). Stát jako právnická osoba. Ústavní pojetí státního orgánu a jeho právní status.
56.
Organizované a neorganizované zájmy v Parlamentu. Kontrola střetu zájmů.
57.
Základní východiska úpravy zákonodárné moci z hlediska státních funkcí. Pojem a význam zákona a zákonodárné moci.
58.
Parlamentarismus v ČR z hlediska modelu parlamentní formy vlády. Hodnotové, institucionální a normativní vyjádření. Prameny parlamentního práva.
59.
Právní status Parlamentu. Místo Parlamentu v soustavě státních orgánů. Vztahy k jednotlivým orgánům. Srovnání se systémem vlády shromáždění (1960 – 1992).
60.
Složení a struktura Parlamentu. Druhy bikameralismu ve světě. Vztahy mezi komorami Parlamentu v ČR a řešení jejich sporů.
61.
Vnitřní organizace Parlamentu. Řídící a pomocné orgány. Pravidla ustavení a činnosti.
62.
Politické strany a parlament. Poslanecké a senátorské kluby.
63.
Charakteristika pravomoci a působnosti Parlamentu.
64.
Časová pravidla činnosti Parlamentu. Volební období, začátek a způsoby ukončení. Zasedání a schůze sněmoven. Druhy. Zásada diskontinuity.
65.
Obecná pravidla jednání Poslanecké sněmovny. Hlasování (kvórum, většiny, způsob). Typy návrhů. Změnitelnost usnesení.
66.
Zákonodárný proces v Parlamentu. Zvláštní typy zákonodárného procesu. Podepisování zákonů. Senát v ústavodárném a zákonodárném procesu. Suspenzívní a kapesní veto. Zákonná opatření a jejich kontrola.
67.
Právní status člena Parlamentu. Práva a povinnosti. Imunita. Ochrana člena Parlamentu.
68.
Prostředky Parlamentu ke kontrole výkonné moci. Vyšetřovací komise. Nejvyšší kontrolní úřad a zvláštnosti jeho postavení z hlediska ústavního práva.
69.
Právní status prezidenta republiky podle schématu.
70.
Právní status vlády podle schématu.
71.
Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, správní úřady a jejich právní status. Státní služba.
72.
Zvláštnosti normotvorby výkonných orgánů a prostředky k její kontrole.
73.
Státní zastupitelství jako součást výkonné moci. Státní zastupitelství a soudy.
74.
Pojem, ústavní základy a zákonná úprava otázek územní samosprávy. Obec a vyšší zemní samosprávné celky v ústavním právu.
75.
Místní referendum. Charakteristika místa v právu a rozbor právní úpravy.
76.
Zastupitelstvo jako forma výkonu územní samosprávy na úrovni obce a kraje.
77.
Právní status člena zastupitelstva obce a postavení občana obce.
78.
Ústavní soudnictví v ČR. Zvláštnosti ve srovnání s difuzním ústavním soudnictví. Postavení, pravomoc, působnost, složení. + Vývoj prvků ústavního soudnictví po roce 1867
79.
Obecná pravidla řízení před Ústavním soudem. Zahájení, přerušení a zastavení řízení, zastoupení, veřejnost jednání, dokazování, doručování, počítání času. Obecná, zvláštní a subsidiární pravidla.
80.
Rozhodnutí Ústavního soudu. Druhy, struktura, procedura přijetí. Právní názor. Stanovisko. Vyhlašování rozhodnutí. Právní povaha a důsledky.
81.
Řízení o právnosti právních předpisů před Ústavním soudem. Zvláštnosti abstraktní a konkrétní kontroly. Srovnání s preventivní kontrolou mezinárodních smluv. Návrh podle § 74 ZUS.
82.
Ústavní stížnost. Typy a řízení. Pojem rozhodnutí, opatření a jiného zásahu do základních práv a svobod. Pravidla pro sestavení a posuzování právní stížnosti.
83.
Ústavní soud a Parlament. Typy vztahů. Řízení před Usoudem ve věcech poslanců a senátorů.
84.
Ústavní soud a prezident. Typy vztahů. Řízení před Ústavním soudem ve věcech prezidenta republiky.
85.
Ústavní soud a výkonná moc. Typy vztahů. Řízení před Usoudem ve věcech kompetenčních sporů.
86.
Soudnictví a soudy. Pojem a zvláštní znaky. Soudnictví jako funkce státu z hlediska dělby moci. Soustava soudů a hlavní zásady jejich organizace a činnosti. Správní soudnictví. Nejvyšší správní soud. Vztah k rozhodování Ústavního soudu.
87.
Postavení soudců, přísedících a soudců Usoudu. Vznik a zánik jejich funkce z hlediska ústavních zásad organizace a činnosti soudů.
88.
Ústavní základy jiných forem samosprávy (než územní)
89.
Veřejný ochránce práv a jeho právní status

Úryvek

“5. Odpovědnost a sankce v UP
1. 2 nástroje regulace v UP – odměny (ocenění, funkční postup) a postihy (sankce jako popatření systému odpovědnosti) (pozitivní pojetí – odp. za dosažení určitého budoucího cíle – důvěra vládě; odp. za splnění – vzniká sekundární právní vztah)
2. odvětvové znaky – odpovědnost v UP se musí vyznačovat odvětvovými znaky (UP delikty – jsou základem pro UPodpovědnost - porušují UP normy, které chrání UP hodnoty a následuje UP sankce, kterou ukládá subjekt UP)
Pozitivní pojetí odpovědnosti v UP – perspektivní, směřující dopředu – vyslovení důvěry vládě
Retrospektivní, sankční pojetí odpovědnosti v UP – negativní hodnocení nějakého jednání v minulosti
Základem pro existenci UP odpovědnosti je existence UP deliktu. UP delikt – jednání subjektu UP, který je k deliktu způsobilý, toto jednání je v rozporu s normami UP a směřuje proti hodnotám chráněným UP.

3. základní kritéria pro prokázání existence UP odpovědnosti:
a) objekt UPdeliktu (objekty spol.vztahů, kt. jsou regulovány UP a spočívají v takových zákl. hodnotách jako suverenita lidu, celistvost státu, demokracie, úcta k lidským právům a svobodám) Jejich konkrétnějším projevem pak jsou svoboda projevu, nezávislost soudců, atd.
b) subjekt UPodpovědnosti (ten, kdo je způsobilý být účastníkem UPvztahů a je způsobilý k UPdeliktu-to stanoveno pro každý případ zvlášť např. prezident; subjektem nemusí být jen FO ale i státní orgán (vláda), kolektiv osob (PLS), zastupitelstvo či stát sám), může být i kolektivní - vláda
c) objektivní stránka UPdeliktu (chování určitého subjektu UP, spočívá v konání (uzavření nápadně nevýhodné MS) nebo nečinnosti, zde=opomenutí)
d) subjektivní stránka UPodpovědnosti (složitý problém, UP předpokládá i kolektivní odpovědnost, ne však kolektivní vinu – na rozpuštění PS nemusí mít každý poslanec stejný podíl – zavinění se tak zpravidla nepředpokládá a odpovědnost v UP má proto obvykle podobu objektivní nebo absolutní odpovědnosti)
+příčinná souvislost – zvláštní podoba, nemusí být osobní zavinění, stačí že někdo je nositelem funkce, z níž odpovědnost za daný úsek vyplývá – přičitatelnost komisivního nebo omisivního jednání urč. orgánu např. kolektivní odpovědnost vlády za svého člena)
4. smysl sankce v UP: pozitivní smysl (pozitivní význam - potvrzení, schválení nějakého aktu, jednání (ústavní monarchie-sankce panovníka podmínka platnosti zákonů + právo veta je sankce v negativním významu v republikánské formě vlády), negativní smysl (pohrůžka určitým postihem za nesplnění UPpovinnosti, uplatnění sankce se označuje jako reakce)
5. zvláštnosti sankcí v UP:
a) jejich smysl spočívá v založení určitého vztahu mezi SO (vyjádření důvěry) nebo určitého stavu v právu (podpis zákona, zamítnutí návrhu na jeho zrušení)
b) slouží jednak jako prostředek ke sjednání stavu, který je po právu tím, že odstraní stav protiprávní (zrušení neústavního předpisu) nebo postihnou subjekt, který se dopustil UPdeliktu v oblasti nároků, které pro něj plynou z UP práva (=> projevují se tak opět v rámci UPvztahů ale mohou mít dopad i v dalších odvětvích)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16762
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse