Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Úvod do dějepisu - maturitní otázka

Úvod do dějepisu - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje velmi stručný úvod do dějepisu. Dělí dějiny podle času, teritoria, i zaměření. Charakterizuje tehdejší literární prameny. Zmiňuje význam a funkci pomocných věd historických. Jmenuje některé představitele dějepisectví.

Obsah

1.
Úvod do dějepisu
1.1.
Dějiny – dělení podle času, teritoria a zaměření
1.2.
Prameny a literatura
1.3.Pomocné vědy historické
1.4.
Dějepisectví – někteří představitelé

Úryvek

" Úvod do dějepisu

a) dějiny – dělení podle času, teritoria a zaměření

- dějepis = nauka, která nás seznamuje s nejdůležitějšími kapitolami dějin lidstva
- dějiny = události, které s odehrály v minulosti v lidské společnosti
- historiografie (dějepisectví) = vědní obor, který se zabývá dějinami
- dělení dějin dle: času (pravěk, starověk, středověk, novověk, dějiny 20.století)
teritoria, dopadu (obecné světové, národní, regionální)
zaměření (vláda Ludvíka XVI. – politika, hospodářství, společnost, umění)

b) prameny a literatura
- prameny: a) hmotné: trojrozměrné – nástroje, zbraně, stavby, nábytek
obrazové – obrazy, fotografie
tradiční – písně bez notového zápisu, zvyky, pořekadla
b) písemné: úřední – sdělovací (nařízení), pamětní (kroniky, školná knihy), pojišťovací (desky zemské, zlatá bula sicilská), evidenční (matriky, zápisy o držení pozemků), normativní (sněmovní artikuly, dekrety)
neúřední
literární
- čistopis, opis, koncept (písař si dělá poznámky)
- archiv – písemnosti státem stanovené
- muzeum – hmotné památky
- odborná literatura: a) syntetická – shrnutí určitého širšího problému
b) analytická – rozebírá jedno krátké období (monografie)
- odborné historické časopisy: Český časopis historický (ČČH)
Historický obzor
Dějiny a současnost (ĎaS)
- populární časopisy: Živá historie, History

c) PVH
- PVH (pomocné vědy historické) a) moderní – archeologie, muzeologie, informatika
b) tradiční: paleografie - písemné prameny, druhy písma
chronologie - časové zařazení
numismatika - mince
heraldika – erby
genealogie – rodinné vztahy a rodokmeny
diplomatika – listiny, úřední spisy
sfragistika – pečetě
epigrafika – nápisy
kodikologie – neúřední rukopisné knihy
d) dějepisectví – někteří představitelé

- heuristika – vědec shromažďuje materiál (prameny, literatury)
- kritika pramenů – protřídění poznámek"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4935a5734785f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_dejepisu.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse