Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Veřejná správa - otázky k SZZk

Veřejná správa - otázky k SZZk


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn 11 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z oblasti veřejné správy. Seznamují se základními pojmy dané tématiky, věnují se Ústavě ČR, územním orgánům státní správy a samosprávy, české reformě veřejné správy po roce 1990, zárukám zákonnosti a významu personální složky veřejné správy, byrokracie a etiky. Dále se zaměřují na dozor a kontrolu veřejné správy, orgány nejvyššího správního soudu a na veřejného ochránce práv. Zabývají se také správním právem a jeho členěním, ústavními základy organizace veřejné správy a organizacemi veřejné správy v ČR. V závěru se soustředí na zákon o obcích a o krajích.

Obsah

1.
Pojem veřejné správy (VS), státní správy a samosprávy
1.1
Veřejná správa
1.2
Státní správa
1.3
Samospráva
2.
Ústavní základy veřejné správy
2.1
Kritéria
3.
Struktura, pravomoc a působnost územních orgánů státní správy a samosprávy
3.1
Veřejná správa
3.2
Státní správa
3.3
Samospráva
4.
Základní východiska a vývoj reformy veřejné správy v ČR po roce 1990
4.1
Cíle reformy
4.2
Reforma VS a územní správy se soustředila
4.3
Rozdělení reformy do etap
4.4
Územní uspořádání státu po r. 1989
5.
Záruky zákonnosti ve veřejné správě
5.1
Mezi právní záruky patří
5.2
Tyto právní záruky se vztahují na
6.
Význam personální složky veřejné správy, byrokracie a etika ve veřejné správě
6.1
Charakteristiky byrokratických aparátů
6.1.1
Weberova teorie byrokracie
6.1.2
Koncepty byrokracie
6.1.3
Výhody byrokratické organizace
6.1.4
Nevýhody byrokratické organizace
6.2
Etika ve veřejné správě
7.
Dozor a kontrola veřejné správy
7.1
Kontrola VS
7.2
Parlament ČR
7.3
Ústavní soud
7.4
Správní soudy
7.5
Obecné soudy
7.6
Státní zastupitelství
7.7
Nejvyšší správní soud – Orgány
7.8
Petice a stížnosti
7.9
Nejvyšší kontrolní úřad
7.10
Veřejný ochránce práv
8.
Správní právo
8.1
Členění
8.2
Veřejná moc
9.
Ústavní základy organizace veřejné správy
9.1
Přehled organizací VS v ČR
10.
Zákon o obcích
10.1
Orgány obce
10.2
Samostatná a přenesená působnost obce
10.3
Kontrola
11.
Zákon o krajích
11.1
Působnost kraje
11.2
Orgány kraje

Úryvek

"Charakteristiky byrokratických aparátů
a) specializace činností
b) obecné charakteristiky výkonu funkcí a z toho vyplývající zaměnitelnost úředníků
c) problémy, procedury a řešení jsou kategorizovány
d) relativní stabilita struktury funkcí

Weberova teorie byrokracie
Téma byrokracie do sociologie a společenských věd přinesl Max Weber. Vymezuje byrokracii jako nezbytnou součást moderní společnosti. Weber se byrokracii věnuje jako druhu moci (panství), označuje ji jako tzv. racionální autoritu. Podle Webera je čistě byrokratický typ organizace z technického hlediska schopen dosáhnout nejvyššího stupně efektivity a v tomto smyslu je formálně nejracionálnějším prostředkem výkonu autority (moci) nad lidskými jedinci. Weber ve svých úvahách pracuje s byrokracií jako s ideálním typem, nikoliv jako s reálným fenoménem. Weberova byrokracie jako ideální typ racionálního panství má tyto rysy:
a) hierarchická struktura
b) neosobní struktura (činnost není vázána na konkrétní jedince, ale na formalizované pozice a funkce)
c) rozhodnutí jsou činěna na základě formalizovaných obecných pravidel
d) definovaná hierarchie pravomoci a odpovědnosti
e) svobodný výběr kandidátů do úřadu založený na kritériu výkonu (podle přesně specifikovaných pravidel)
f) odměňování založené na jasném kontraktu
g) úředník není vlastníkem majetku, s nímž operuje

Koncepty byrokracie
Lane podává přehled několika konceptů byrokracie tak, jak byly identifikovány v literatuře druhé poloviny 20. století:
a) byrokracie jako rigidní, strnulá, nepružná
b) byrokracie jako panství úředníků
c) byrokracie jako chaos
d) byrokracie jako maximalizace velikostí
e) byrokracie jako nekontrolovaná a nekontrolovatelná moc

Výhody byrokratické organizace
Byrokratické systémy jsou relativně efektivní, předvítalené, stabilní a dosahují konzistentních výsledků, které jsou známé a očekávané. Kladou důraz na rozvoj odbornosti a dovedností a odměňují jej, klienti byrokratických organizací mohou očekávat rovné zacházení v souladu se standardními operačními postupy. Byrokratické organizace jsou výhodné pro činnosti, které:
a) je třeba provádět opakovaně a rutinně
b) vyžadují standardní výsledky, tj. výsledky konzistentní a předvídatelné

Nevýhody byrokratické organizace
a) byrokratické organizace nejsou vhodné pro mnoho forem lidské činnosti (zejména tvůrčí činnosti, umění…)
b) mnoho organizací trpí přílišnou byrokratičností
c) selhání a nevhodné používání byrokracie je výsledkem patologie byrokratických organizací. Změní-li se zavedené postupy, metody, předpisy, úkoly, tak změna bude díky zkostnatělosti opožděná
d) specialisté se díky informační asymetrii mohou chovat způsobem ohrožujícím cíle organizace a pro svůj osobní prospěch"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 1 až 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c5ea45d3e883.zip (63 kB)
Nezabalený formát:
Verejna_sprava_SZZk.doc (238 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse