Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Veřejná správa - přednášky

Veřejná správa - přednášky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta - Jičín, Jičín

Charakteristika: Přednášky přinášejí ucelený přehled učiva veřejné správy. Obsahují základní informace, podrobně se věnují jejímu vývoji i vývoji správní vědy, zmiňují se o regulačních společenských mechanismech či o selhání výkonu správy. Zabývají se také občanským sektorem a jeho funkcemi. Stručně si všímají trhu, seznamují s nejvýznamnějšími teoriemi o vzniku státu a rozepisují se o dělení státu podle typu dělby moci. Dále informují o vývoji veřejné správy na našem území od jejích počátků až po reformu z let 1989 – 1992. Závěr se pak zaměřuje na organizační strukturu veřejné správy, zaobírá se jejím členěním a státní správou, charakterizuje obce a kraje, včetně jejich působnosti, orgánů a orgánů zastupitelstev.

Obsah

1.
Definice veřejné správy
1.1
Definice – Richard Pomahač
1.2
Negativní“ definice (Pavel Mates): důraz na instituce
1.3
Sociologický pohled (Jan Vláčil)
1.4
Důraz na veřejný sektor (Přenosil – Volek)
1.5
Definice - shrnutí
1.6
Obsah pojmu„veřejná správa“
1.7
Pojetí veřejné správy
1.8
Subjekty veřejné správy
1.9
Instituce ovlivňující výkon veřejné správy
1.10
Instituce vykonávající veřejnou správu
1.11
Veřejná správa a zákon
1.12
Působnost a pravomoc orgánů veřejné správy
1.13
Hlediska působnosti orgánů VS
1.14
Územní členění veřejné správy
1.15
Politika a správa
1.16
Politika a správa: současná diskuse
1.17
Právní akty veřejné správy
2.
Vývoj veřejné správy
2.1
Antické Řecko
2.2
Řím
2.3
Středověk
2.4
Přemyslovský stát
2.5
Novověk
2.6
Habsburská monarchie
2.7
Liberální stát – 19.stol.
2.8
Konstitucionalismus
2.9
Právní stát
3.
Vývoj správní vědy
3.1
Hlavní teoretické přístupy ve správní vědě
3.2
Klasické období sociologie organizace
3.3
Sociologie organizace - Weber
3.4
Max Weber – byrokratický stát
3.5
Rozdíl patrimoniální a byrokratické správy
3.6
Znaky moderní byrokracie (Weber)
3.7
Důsledky pro postavení úředníka
3.8
Public Administration School v USA (Woodrow Wilson)
3.9
Dysfunkce byrokracie: Robert Merton a ritualismus byrokracie
3.10
Herbert Simon a teorie omezené racionality
3.11
Omezení stupně rozumnosti lidského jednání
3.12
Michel Crozier: byrokratický fenomén
3.13
NPM (New Public Management) – Nové modely veřejné správy
3.14
Společné předpoklady a charakteristiky nových modelů VS
3.15
Prvky NPM
3.16
Současná diskuse
4.
Regulační společenské mechanismy
4.1
Regulace prostřednictvím správy
4.2
Přednosti státu (veřejné správy)
4.3
Výhody decentralizace pravomocí
5.
Selhání výkonu správy
5.1
Selhání státu
5.2
Občanská společnost a její vymezení
6.
Občanský sektor
6.1
Sociální funkce občanského sektoru
6.2
Politická funkce občanského sektoru
6.3
Charakter občanské společnosti
6.4
Selhání občanského sektoru
6.5
Hrozba byrokratizace činnosti organizací občanské společnosti
7.
Charakteristika trhu
7.1
Selhání trhu
7.2
Problematický vztah ekonomické efektivnosti a distribuční spravedlnosti
7.3
Závěry
8.
Stát
8.1
Nejvýznamnější teorie vzniku státu
8.2
Základní atributy státu
8.3
Definice státu – Max Weber
8.4
Charakteristiky státní moci
8.5
Legitimita politické moci, autorita (Max Weber)
8.6
Vnitřní funkce státu
8.7
Vnější funkce státu
8.8
Možná dělení státu:
8.9
Dělení ústav dle Aristotela
8.10
Monarchie
8.11
Republika
8.12
Dělení států podle státního zřízení
8.13
Zdůvodnění centralizačních tendencí
8.14
Zdůvodnění decentralizačních tendencí
8.15
Princip dělby moci
8.16
Dělení států podle typu dělby moci
8.16.1
Prezidentský model dělby moci
8.16.2
Parlamentní model dělby moci
8.16.3
Poloprezidentský model dělby moci
8.1
7 Region
8.18
Předpoklady regionalistických hnutí
8.19
Typologie regionalismů (Keating)
8.20
Typy regionalizace
8.21
Místní správa: základní rozlišení (vztah státní správy a samosprávy)
8.22
Znaky samosprávných subjektů
8.23
Způsoby subsidiarity
8.24
Typy správního uspořádání místní správy
8.25
Halásková (2004): samostatnost místní správy a kontrola centrem
9.
Historický vývoj veřejné správy v Českých zemích
9.1
Veřejná správa před rokem 1848
9.2
Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1918
9.3
Vznik Československé republiky v roce 1918
9.4
Reforma VS z roku 1920
9.5
Reforma VS z roku 1927 - nové dělení na země a okresy (účinnost od 1.7.1928)
9.6
Reforma VS z roku 1927
9.7
Česko - Slovensko 1938 – 1939
9.8
Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)
9.9
Veřejná správa po roce 1945
9.10
Veřejná správa 1945 – 1948
9.11
Veřejná správa po roce 1948
9.12
Veřejná správa po roce 1960
9.13
Československo po roce 1968
9.14
Transformace veřejné správy po roce 1989
9.15
Úrovně reformy veřejné správy v ČR (ČSFR)
9.16
Zásady, z nichž vychází reforma
9.17
Reforma v období 1989-1992
9.18
Shrnutí správních úrovní do roku 1992 – státní správa
9.19
Členění obcí podle rozsahu přeneseného výkonu státní správy
9.20
Výsledek reformy veřejné správy
10.
Organizační struktura veřejné správy
10.1
Členění veřejné správy
10.2
Instituce vykonávající veřejnou správu
10.3
Státní správa
10.4
Vláda
10.5
Ministerstva
10.6
Ústřední správní orgány
10.7
Ministerstva a další ústřední správní úřady
10.8
Krajská úroveň
10.9
Okresní úroveň
10.10
Obecní (základní) úroveň
10.11
Obce
10.11.1
Obec z hlediska Zákona o obcích
10.11.2
Občané obce
10.11.3
Samostatná a přenesená působnost obce
10.11.4
Orgány obce
10.11.5
Orgány zastupitelstva obce a rady obce
10.12
Kraje
10.12.1
Samostatná a přenesená působnost kraje
10.12.2
Orgány kraje
10.12.3
Orgány zastupitelstva a rady
10.12.4
Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti

Úryvek

"Definice veřejné správy:
dva základní přístupy
záměrná činnost vykonávaná ve veřejném zájmu
souhrn institucí, které tuto činnost vykonávají
Rozdíl oproti soukromé správě: motivace veřejným zájmem, VS je více spoutána právním řádem, její výkon je více regulován a dozorován. Mohou se ale i prolínat.

Definice – Richard Pomahač
Veřejná správa v materiálním smyslu je označení pro souhrn všech správních činností předmětně souvisejících s vládnutím na ústřední i místní úrovni a s poskytováním veřejných služeb.
financovány z veřejných rozpočtů
Veřejná správa ve formálním smyslu je činností organizačních jednotek a osob, jimiž jsou buď správní úřady jakožto přímí nositelé veřejné správy nebo úřední osoby vykonávající úkony správní povahy anebo zařízení v postavení nepřímých subjektů veřejné správy.
funkční rozdělení

Negativní“ definice (Pavel Mates): důraz na instituce
Souhrn činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou
Činnost státu nebo jiného subjektu veřejné moci, která není vykonávána orgány moci zákonodárné, soudní či vládní.
• Z toho „obvyklé pojetí“: VS = státní správa + samospráva

Sociologický pohled (Jan Vláčil)
• Pojem „správa“ lze vykládat jako případ záměrné regulace celospolečensky významných aktivit.
• Projevem administrativních opatření je jednak správní moc a hierarchie autority, dále sociální kontrola.
• Správu lze chápat i jako projev moci sloužící k zajištění distribuce nedostatkových zdrojů.

Důraz na veřejný sektor (Přenosil – Volek)
Veřejná správa je chápána jako souhrn procesů řízených, regulovaných a zabezpečovaných státem a jeho institucemi zaměřenými na správu a řízení veřejných záležitostí. Tyto instituce jednají ve veřejném zájmu (souhrn všeho, co se týká občana)
Veřejný sektor je část národní ekonomiky, ve které se ve veřejném zájmu realizují veřejné služby, je financována z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole.

Definice - shrnutí
• VS je možno definovat jako správu veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Od soukromé správy se odlišuje subjekty a vztahem k právu
• VS vykonávají až na výjimky orgány státu nebo orgány územní samosprávy

Obsah pojmu„veřejná správa“
lze ji chápat jako:
• činnost – vydávání správních aktů, spravování, službu, dozor, apod.
– materiální smysl veřejné správy
• souhrn institucí, které činnost vykonávají
– organizační (formální) smysl"

Poznámka

Česká zemědělská univerzita v Praze, Sociologie ve veřejné správě VSRR Jičín.
Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje několik tabulek a obrázků o celkovém rozsahu cca 2 strany. Klíčové pojmy jsou v textu zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse