Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vlastnosti manažera, motivace, rozhodování, plánování, management jako vědecká disciplína

Vlastnosti manažera, motivace, rozhodování, plánování, management jako vědecká disciplínaKategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 6 vysokoškolských okruhů z managementu se zabývá vlastnostmi a dovednostmi manažera, motivací, rozhodováním a plánováním. Poslední otázka pohlíží na management jako na vědeckou disciplínu a seznamuje s jeho historickými koncepcemi.

Obsah

1.
Vlastnosti manažera a požadavky na práci manažera, manažerské dovednosti
1.1.
Role manažera
1.2.
Odbornost manažera
1.3.
Manažerské dovednosti
1.4.
Vlastnosti manažera a podnikatele
2.
Funkce managementu
2.1.
Charakteristika funkcí
3.
Stimulace motivace
3.1.
Pojmy
3.2.
Teorie motivace
3.3.
Determinanty pracovního výkonu
4.
Rozhodování
4.1.
Vymezení
4.2.
Problémy
4.3.
Rozhodovací procesy
4.4.
Podmínky rozhodování
4.5.
Přístup k rozhodování
4.6.
Vztah manažera k riziku
4.7.
Styl rozhodování
4.8.
Proces rozhodování
4.8.1.
Vymezení problému a stanovení cíle
4.8.2.
Získávání informací
4.8.3.
Vymezení, hodnocení a výběr variant
4.8.4.
Posouzení důsledků rozhodnutí
4.8.5.
Formulace a implementace rozhodnutí
4.8.6.
Kontrola
4.9.
Skupinové rozhodování
5.
Plánování
5.1.
Vymezení
5.2.
Druhy plánů
5.3.
Postup plánování
6.
Manažerská věda
6.1.
Management a věda
6.2.
Zásady řízení
6.3.
Nástroje managementu
6.4.
Nejpoužívanější současné přístupy k managementu
6.5.
Klasické směry vývoje managementu
6.6.
Současné směry vývoje managementu

Úryvek

"1. Vlastnosti manažera a požadavky na práci manažera; manažerské dovednosti.

Role manažera

- na manažera se soustřeďují rozdílná a často protichůdná očekávání:
 Nadřízení od něj očekávají realizaci firemních cílů
 kolegové kooperativní jednání
 spolupracovníci ohled na jejich zájmy a potřeby
 odbory vstřícnost k jejich požadavkům
 rodina více času a zaujetí pro rodinný život

4 úkoly a role, které musí manažer zajistit:
1. role komunikačního manažera
2. role manažera času
3. role manažera cílů
4. role manažera změn

Ad 1) role komunikačního manažera
- musí mít komunikační schopnosti, jako je např.
 jednosměrná komunikace – účinná presentace vlastních myšlenek
o pravidla: řekněte, co hodláte sdělit, jasně a srozumitelně, potom formulovat do závěru, co jste sdělili
 dvousměrná komunikace – adaptivní vedení rozhovorů
 mnohostranná komunikace – vedení porad
 samokomunikace – konstruktivní vedení vnitřního dialogu

Ad 2) role manažera času
- efektivně zvládnout svůj pracovní čas, prvořadé úkoly především

Ad 3) role manažera cílů
- zabývat se vytvářením a vyvíjením vize budoucnosti svěřeného útvaru a slaďovat je s cíly firmy, konzultovat s kolegy

Ad 4) role manažera změn
- každá firma je v procesu neustálých změn, změny je třeba neustále analyzovat a produktivně řídit

Odbornost manažera

Jaké předpoklady musí mít manažer, aby mohl úspěšně vykonávat svou funkci?
• Jsou to znalosti – znalosti oboru, ve kterém firma působí, procesu, který manažer řídí, znalosti z oblasti managementu
• Schopnosti a dovednosti – vrozené vlastnosti, jako je talent, dovednosti, které člověk postupně rozvíjí
• zkušenosti – prožitky z praxe a života, to co nám sdělí ostatní
• manažerské myšlení – mělo by zahrnout pocit zodpovědnosti, touhu uspět dovést tým k cíli, osobní životní názor, osobní vlastnosti jako je čestnost, pracovitost, morální hodnoty"

Poznámka

Součástí práce je několik drobných schémat. Důležité pojmy jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507062b40645f.zip (249 kB)
Nezabalený formát:
Vlastnosti_manazera_motivace_rozhodovani_planovani_management_jako_veda.doc (358 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse