Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vodní hospodářství elektrárny Ledvice

Vodní hospodářství elektrárny Ledvice

Kategorie: Vodní hospodářství

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je provedení popisu, zpřehlednění a stručné vysvětlení problematiky zacházení s dešťovými a se zaolejovanými vodami v ČEZ, a. s., ELE Ledvice, a. s. Cílem je především popsání metod a způsobu jejich použití i jejich čištění. Vzhledem k výběru konkrétní lokality je práce zaměřena na řešení problému s vodami používanými přímo v tomto průmyslovém objektu. V závěru práce je proveden popis sondy, která je používána v zahušťovací nádrži, a je následně podán návrh na její použití i v jiné části ČOV. Práce vychází z dostupné odborné literatury, norem, provozních nařízení a vyhlášek. Praktická část práce se opírá o konzultace s pracovníky firem, které se přímo účastní na stavbě a rekonstrukci ČEZ, a. s.,ELE Ledvice, a. s.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle práce
3.
Metodika
4.
Hospodaření s vodou v Evropě a u nás
5.
Úspora vody
6.
Legislativa související s hospodařením vody
7.
Znečišťování a čištění odpadních vod
7.1.
Čištění odpadních vod
7.2.
Mechanický stupeň ČOV
7.3.
Biologický stupeň ČOV
7.4.
Chemické čistění ČOV
8.
ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice
8.1.
Výroba elektrické energie
9.
Hospodaření s vodu v ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice
9.1.
Čištění dešťových a ostatních vod
9.2.
Čistící nádrže
9.3.
Zahušťovací a homogenizační nádrž
9.4.
Kalolis
10.
Čištění zaolejovaných vod
10.1.
Odlučovač ropných látek
10.1.1.
Popis a funkce odlučovače
10.1.2.
Provoz, obsluha, údržba
10.1.3.
Gravitační odlučovat ropných látek z provozu
11.
Vliv na životní prostředí
12.
Návrh použití sondy v ČOV
12.1.
Charakteristika a vlastnosti Sondy měření zákalu
12.2.
Technická data Sondy měření zákalu
12.3.
Nové použití sondy měření zákalu
12.4.
Vliv na životní prostředí
13.
Výsledky
14.
Diskuze
15.
Závěr

Úryvek

"5. Úspora vody
Na úsporu vody se můžeme dívat několika pohledy. Lze dosáhnout úspory vody z hlediska šetření s teplou vodou, dále při šetření s pitnou vodou a zajímavou záležitostí je šetření s dešťovou vodou. V rámci mé bakalářské práce zde zmíním právě úsporu vody dešťové. Dešťová voda není přirozeně zcela čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou, odpadními rourami, filtry, apod. je tato voda znečištěna choroboplodnými zárodky. Díky aktuálně získaným zkušenostem můžeme říci, že je toto choroboplodné zatížení vody tak nezávažné, že při uvážlivém zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. Z některých druhů střešních krytin (např. eternit nebo lepenka) se mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky, proto je jistější dát přednost jiným materiálům. (Hospodaření s vodou. Příručka pro zelené nakupování)
Přímým důvodem, proč se zabývat dešťovou vodou je rozsáhlá urbanizace krajiny, kterou zažívají hospodářsky vyspělé země, a kterou začínáme zažívat i v ČR. (Stránský et al. 2008)
Dešťovou vodu lze využít jak pro WC, tak zavlažování zahrady, uklízení, jako provozní vodu při podnikání a v průmyslu dokonce i na praní prádla v automatických pračkách. Z komunálního hlediska může jít o použití ve správních budovách, školách, zahradnictvích, zemědělských podnicích, mycích zařízeních, ale samozřejmě i v rodinných domcích aj. Předpokladem jejího využití je dodržování hygienických předpisů. Značnou výhodou použití dešťové vody lze spatřovat v ekologických a ekonomických výhodách.
Samozřejmě je možné zmínit i výhody a nevýhody jejího využití:
Výhody:
-úspora zásob pitné vody,
-stabilizace hladiny podzemních vod snížením základního vodního odběru podpora tvorby spodní vody díky vsakování dešťové vody,
-snižování nákladů a výdajů za vodní zásobování (příprava pitné vody, potrubní sítě),
-odlehčení systému kanalizace.

Nevýhody:
-jsou nutné dvojí rozvody vody ve stavbě,
-když potrubím protéká málo pitné vody, je potřeba jej následně vyčistit, aby byla kvalita pitné vody zachována,
-v případě nechtěného vtoku dešťové vody do rozvodné sítě pitné vody může dojít ke znečištění pitné vody,
-případné nutné nasazení chemikálií v zařízeních využívajících dešťovou vodu (dezinfekce sběrných nádob, čištění toalet.) Při správné technice není nutné. (Hospodaření s vodou. Příručka pro zelené nakupování)

V některých zemích (např. Německo, Švýcarsko) je hospodaření s dešťovými vodami již řadu let legislativně zakotveno a byla dokázána jeho použitelnost v praxi, a to včetně vodohospodářských a ekonomických výhod. (Sieker 2002)
V České republice se již jako reakce na situaci v zahraničí také několik let řeší návrh tzv. „Koncepce hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, která by měla vést k několika zásadním změnám umožňujícím se více věnovat tomuto problému. (Vítek et al. 2008)

6. Legislativa související s hospodařením s vodou
Hospodaření s vodou, ochrana vody a vše kolem ní je u nás zahrnuto rovněž v několika zákonech, normách, vyhláškách aj. Taktéž Česká republika podepsala několika mezinárodních dohod a smluv týkajících se přeshraniční ochrany vos. Přehled základních předpisů aj. uvádím zde:
Hospodaření s vodou u nás podléhá zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách. Voda v ČR není předmětem vlastnictví ani není součástí pozemku, na kterém se nachází.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007.

Nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Technické normy: Technické normy jsou vyjádřením požadavků na výrobek, proces nebo službu a jejich specifických podmínek pro určený účel užití. Stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. V oblasti vodního hospodářství se jedná především o normy třídy 75. Hydrologie je řešena v rámci skupiny 751, dále pak hydrotechnika 752, ochrana vod 753, hydromeliorace 754, vodárenství 755, kanalizace 756 a jakost vody v rámci skupiny 757.

Směrnice 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí, Směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů, Směrnice 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech, Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a mnohé další.

Mezi významné strategické environmentální dokumenty přijaté u nás, které mají přispět ke snížení znečištění vod patří:

-Státní politika životního prostředí ČR
-Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami (MPO ČR)"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, graf a schéma. Čistý text je cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse