Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Volební systémy - zápisky z přednášek

Volební systémy - zápisky z přednášek


Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z předmětu Stranické a volební systémy na UHK, které se týkají volebních systémů, voleb apod. Nejdříve se zabývá volbami jako takovými, rozebírá jednotlivé volební systémy, rovněž si všímá i voleb druhého řádu nebo vývoje volebního systému u nás.

Obsah

1.
Co jsou volby?
2.
Volební právo
3.
Rozdělení volebních systémů
4.
Proporční volbení systémy
4.1.
Proměnné proporčních vol. systémů
4.2.
Systém kandidátních listin
4.3.
Systém jediného přenositelného hlasu
4.4.
Výhody a nevýhody proporčního systému
5.
Většinové systémy
5.1.
Systém relativní většiny
5.2.
Systém absolutní většiny
6.
Smíšené systémy
6.1.
Přístup A. Blaise a L. Massicotta
7.
Vývoj volebního systému v ČR
7.1.
První republika
7.2.
Po druhé světové válce
7.3.
Reforma v roce 1990
7.4.
Reformy 1998-2002
8.
Volby druhého řádu
9.
Teorie voleb druhého řádu

Úryvek

"Volby
• způsob, kterým se vybírají osoby, které mají politickou moc
• zpravidla se týkají legislativní moci, omezeně exekutivy (volba prezidenta) či justice (volení soudci v USA)
• zastupitelská demokracie
o systém vlády, kdy lidé už velký stát nemohou spravovat sami všichni, proto volí své zástupce
• volební systém
o soubor nástrojů a pravidel, pomocí nichž transformujeme vůli společnosti do podoby zastupitelského orgánu (parlament, krajské zastupitelstvo atd.)
o v tom procesu je několik mezistupňů
 jak vzniká kandidát
• právní rámec (kdo může kandidovat) a pravidla pol. stran (vnitřní proces výběru)
 kdo volí
• opět právní rámec (kdo může volit)
• další způsoby, jak se dostat k moci kromě voleb
o uzurpace moci (převrat, invaze)
o dědictví (evropské monarchie)
o obsazení funkcí ex offo (z titulu držení jiné funkce), př. bývalý prezident doživotně senátorem
o jmenování
o konkurz
o aklavace (kolektivní souhlas)
o kooptace – orgán, který má být doplněn, vybírá sám nové členy (1990 -čs. národní shromáždění obsazeno členy Občanského fóra, protože někteří komunističtí poslanci byli zbaveni mandátu)
o losování (př. při volbě senátora rovnost hlasů)
o plebiscit – podobný volbě, ale pouze jeden kandidát, v hlasování se vyjadřuje souhlas či nesouhlas
o volby jsou základním nástrojem zastupitelské demokracie
Volební právo
• soubor pravidel, která upravují, kdo může volit (hlasovat) a kdo může kandidovat (ucházet se o zvolení)
• aktivní volební právo
o právní úprava, která stanovuje, kdo může ve volbách hlasovat
o v moderních demokraciích by mělo splňovat 4 atributy"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text je cca 18 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50eead2e5f65c.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Volebni_systemy.doc (127 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse