Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojová psychologie - předmět, cíl, historický vývoj

Vývojová psychologie - předmět, cíl, historický vývojKategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve stručnosti věnuje vývojové psychologii, a to z hlediska vymezení jejího předmětu, cíle a historického vývoje.

Obsah

1.
Předmět vývojové psychologie
1.1.
Psychický vývoj
1.2.
Okruhy vývojové psychologie
2.
Základní cíle vývojové psychologie
3.
Historický vývoj vývojové psychologie

Úryvek

"VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, CÍLE, HISTRICKÝ VÝVOJ

Předmět vývojové psychologie souvisí s intenzivním rozvojem psychologie jako samostatné vědy ve 2. pol. 19. Stol. Vzniká nutnost studovat vznik a vývoj lidské psychiky. Jedná se o širokou oblast → vytváří se jednotlivé proudy studia vývojové psychologie :

Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny a jak napovídá její název, studuje psychický vývoj člověka. V užším (a obvyklejším) pojetí se vývojová psychologie chápe jako psychologie ontogenetická, tj. zabývající se vývojem lidského jedince od početí po smrt; v širším smyslu zahrnuje i fylogenezi (vývoj na různých stupních evoluční řady).

Psychický vývoj zahrnuje vznik a postupný rozvoj psychických vlastností a procesů. Změny probíhají v kvantitě i v kvalitě a směřují od jednoduchosti ke stále větší složitosti. Vývoj obecně se chápe jako přechod od méně dokonalého k dokonalejšímu. Až do dospělosti má charakter stále většího osamostatňování.
Psychický vývoj neprobíhá plynule; období s mnoha změnami střídají období klidnější (latence), existují vývojové skoky a fáze stabilizování nově získaného. Člověk zejména v raných obdobích prochází tzv. krizovými neboli senzitivními fázemi vývoje. Jsou to relativně přesně časově vymezená období, kdy se jedinec musí setkat s určitým podnětem, aby se mohla vytvořila určitá schopnost. V této době je jedinec k příslušným podnětům ve zvýšené míře vnímavý. Např. v raném dětství je třeba navázat citový vztah s matkou (s mateřskou osobou); pokud dítě neudělá pozitivní zkušenost s citovým vztahem během prvních měsíců svého života, bude později schopnost navazování a opětování takového vztahu rozvíjet jen velmi obtížně, pokud vůbec. Je to podobné, jako když chceme vidět hokejový zápas - musíme být na stadionu v určitý čas; přijít o den později je už k ničemu. V případě psychického vývoje nejde samozřejmě o dny, počítá se spíše v řádech měsíců či týdnů.

4 okruhy vývojové psychologie:
1. studium fylogeneze psychiky – je založeno na pozorování a srovnávání chování různých druhů živočichů na rozdílném stupni evoluční řady
2. studium antropogeneze psychiky – vývoj duševna u lidí v různých historických etapách a v různých civilizačních okruzích
3. studium ontogeneze psychiky – pojetí od početí až po smrt
4. studium aktuální geneze – vývoj psychických procesů (při vnímání, řešení problém, v průběhu učení)"

Poznámka

Z velké části je práce psána heslovitě. Má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://www.psycholousek.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=58, http://psychologie.nazory.cz/vyvojova_psychologie.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a827d9e9d52.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_psychologie_predmet_cil_vyvoj.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse