Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojové poruchy učení se zaměřením na dyslexii

Vývojové poruchy učení se zaměřením na dyslexiiKategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce poskytuje základní přehled o vývojových poruchách učení a zaměřuje se zvláště na dyslexii. Uvádí druhy poruch, jejich projevy nebo zásady jednání s dětmi, které jimi trpí. Radí, na koho se v případě podezření na poruchu obrátit, a zvláštní pozornost věnuje dyslexii a jejím druhům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vývojové poruchy učení
3.
Jak se porucha učení zpravidla pozná?
4.
Kdo může pomoci nebo poradit
5.
Několik nejdůležitějších zásad
6.
Dyslexie
7.
Možné průvodní jevy
8.
Hodnocení školní práce
9.
Závěr

Úryvek

"Vývojové poruchy učení
Mezi nejznámější vývojové poruchy učení (též specifické poruchy učení) řadíme dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, které bývají provázeny často syndromem lehké mozkové dysfunkce (LMD).
Dítě může trpět jednou či více poruchami najednou, ať už je to porucha čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie) nebo matematických představ (dyskalkulie). Příčinou jsou nedostatky především v oblasti sluchového a zrakového vnímání, přitom sluch i zrak jsou v pořádku.

Jak se porucha učení zpravidla pozná?
- Dítě plete písmena, obtížně skládá slabiky, při čtení namáhavě slabikuje nebo hláskuje, přetrvává
tzv. dvojí čtení.
- Zaměňuje tvarově nebo zvukově podobná písmena (b - d - p, h - k, a - o, ž - š - č apod.).
- Má problémy s umísťováním čárek a háčků, přehazuje písmena ve slovech psaných i čtených,
nerozeznává délky samohlásek.
- Domýšlí si text, neví, co čte nebo jej obtížně reprodukuje.
- Stále si plete pravou a levou stranu, špatně se soustředí-
- Obtížně se orientuje v časoprostorových vztazích.
- Má potíže v oblasti hrubé a jemné motoriky jako je kreslení, psaní, ale i stříhání nebo házení míčem, poskoky na jedné noze apod.

Kdo může pomoci nebo poradit
Zda dítě trpí vývojovou poruchou učení nebo chování, rozhodnou až odborníci (obvykle psycholog, lékaři, pedagogové) po komplexním vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách či speciálně pedagogických centrech.
Ne každé podezření na některou z dys- poruch je potvrzeno při komplexním vyšetření, i když potíže dítěte vypadají dost podobně, mají zcela jiné příčiny. Zde se může například jednat o celkovou nezralost dítěte, opožděný intelektový vývoj, probíhající onemocnění nebo o poruchy zraku či sluchu, o nichž rodina neví a teprve komplexní vyšetření může odhalit příčiny školního selhání.Protože se jedná o vývojové obtíže, je důležité podchytit je včas a začít s cílenou nápravou pod vedením odborníka (psychologa, speciálního pedagoga), co možná nejdříve.
Někteří rodiče s drobných odchylek ve vývoji dítěte všimnou ještě dříve než nastane škola. Zde je namístě odklad školní docházky. Pokud se během první třídy vyskytnou výukové problémy, mohou se rodiče sami nebo na doporučení třídního učitele obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo jiná speciálně pedagogická centra, kde kromě komplexního vyšetření probíhá ambulantní náprava. Na některých školách již pracují speciální pedagogové, kteří se problematikou poruch učení zabývají a v rámci výuky s těmito dětmi pracují (integrační program školy). Pro těžší případy poruch učení jsou zřizovány tzv. dyslektické třídy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50603e7c3c847.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojove_poruchy_uceni_dyslexie.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse