Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zahraniční obchod

Zahraniční obchod


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na zahraniční obchod. Objasňuje význam a důvody zahraničního obchodu, popisuje formy zahraničního obchodu a obchodní politiku a nakonec se zabývá vývozními a dovozními operacemi.

Obsah

1.
Význam zahraničního obchodu
2.
Důvody zahraničního obchodu
3.
Zahraniční obchod ČR
4.
Ukazatelé zahraničního obchodu
5.
Formy zahraničního obchodu
6.
Obchodní politika a prostředky obchodní politiky
7.
Vývozní operace
8.
Dovozní operace

Úryvek

"Směna produktů, zboží, služeb, licencí, know-how prováděné f. a práv. osobami přes hranice státu s fyz. či práv. osobami jiných států.
Význam zahraničního obchodu:
a) Ekonomický (vyšší kvalita produktů, úspora N)
b) Kulturní
c) Politický (přátelské vztahy)
Důvody zahr. obchodu:
• Obohacení vnitřního trhu
• Nedostatek nerostného bohatství
• Přírodní podmínky
• Tradice, absolutní a komparativní výhoda
Absolutní = vyvážíme produkt s nejnižšími náklady
Komparativní = země má více absolutních výhod, porovná je a vybere si produkt s nejvyšší absolutní výhodou
Zahraniční obchod ČR:
- do roku 89  podnik zahr. obchodu (PZO) např. KOVO, MOTOKOV, STROJEXPORT
- po roce 89 monopol PZO odstraněn (demonopolizace PZO)
Struktura zahraničního obchodu ČR
 komoditní
(dovoz – oblečení, ovoce, elektronika, nerostné suroviny, automobily
vývoz – automobily, pivo, bižuterie, stroje, zemědělské plodiny)
 teritoriální (Německo, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Slovensko, Rusko, Čína)
1. Země s vyspělou tržní ekonomikou
2. Ostatní evropské země včetně SNS (Společenství nezávislých států)
3. Ostatní země (Čína, Laos, Vietnam)
4. Rozvojové země
Ukazatelé zahraničního obchodu:
Obrat ZO = vývoz + dovoz
Obchodní bilance (saldo ZO) = vývoz – dovoz
a) aktivní saldo V > D Saldo obch. bilance ukazuje konkurenceschopnost našeho zboží
b) pasivní saldo V < D v zahraničí.
c) vyrovnaná OB V = D
Platební bilance – širší pojem, obsahuje obchodní bilanci
PB = příjmy ze zahraničí – výdaje do zahraničí
a) aktivní PB P > V
b) pasivní PB P < V
c) vyrovnaná PB P = V
Struktura PB:
- běžný účet (OB)
- finanční účet
Formy zahraničního obchodu:
1) IMPORT (dovoz)
 přímý – přímo uzavírá kontrakt se zahr. firmou
 nepřímý – přímý kontakt dovozce se zprostředkovatelem (obch. podnik) a s vývozcem
2) EXPORT (vývoz)
 přímý
 nepřímý (vývozce – zprostředkovatel – dovozce)
3) REEXPORT (= vývoz dovozu)
 přímý (reexportér nakoupí zboží v zahraničí a vyveze do třetí země (aniž by zboží vstoupilo na území reexportéra)
 nepřímý (reexportér nakoupí zboží v jedné zemi, zboží doveze do své země (část prodá v tuzemsku, část v zahraničí) a vyveze do třetí země)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275844b9038.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Zahranicni_obchod.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse