Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zahraniční obchod

Zahraniční obchod


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na zahraniční obchod. Objasňuje význam a důvody zahraničního obchodu, popisuje formy zahraničního obchodu a obchodní politiku a nakonec se zabývá vývozními a dovozními operacemi.

Obsah

1.
Význam zahraničního obchodu
2.
Důvody zahraničního obchodu
3.
Zahraniční obchod ČR
4.
Ukazatelé zahraničního obchodu
5.
Formy zahraničního obchodu
6.
Obchodní politika a prostředky obchodní politiky
7.
Vývozní operace
8.
Dovozní operace

Úryvek

"Směna produktů, zboží, služeb, licencí, know-how prováděné f. a práv. osobami přes hranice státu s fyz. či práv. osobami jiných států.
Význam zahraničního obchodu:
a) Ekonomický (vyšší kvalita produktů, úspora N)
b) Kulturní
c) Politický (přátelské vztahy)
Důvody zahr. obchodu:
• Obohacení vnitřního trhu
• Nedostatek nerostného bohatství
• Přírodní podmínky
• Tradice, absolutní a komparativní výhoda
Absolutní = vyvážíme produkt s nejnižšími náklady
Komparativní = země má více absolutních výhod, porovná je a vybere si produkt s nejvyšší absolutní výhodou
Zahraniční obchod ČR:
- do roku 89  podnik zahr. obchodu (PZO) např. KOVO, MOTOKOV, STROJEXPORT
- po roce 89 monopol PZO odstraněn (demonopolizace PZO)
Struktura zahraničního obchodu ČR
 komoditní
(dovoz – oblečení, ovoce, elektronika, nerostné suroviny, automobily
vývoz – automobily, pivo, bižuterie, stroje, zemědělské plodiny)
 teritoriální (Německo, Polsko, Velká Británie, Rakousko, Slovensko, Rusko, Čína)
1. Země s vyspělou tržní ekonomikou
2. Ostatní evropské země včetně SNS (Společenství nezávislých států)
3. Ostatní země (Čína, Laos, Vietnam)
4. Rozvojové země
Ukazatelé zahraničního obchodu:
Obrat ZO = vývoz + dovoz
Obchodní bilance (saldo ZO) = vývoz – dovoz
a) aktivní saldo V > D Saldo obch. bilance ukazuje konkurenceschopnost našeho zboží
b) pasivní saldo V < D v zahraničí.
c) vyrovnaná OB V = D
Platební bilance – širší pojem, obsahuje obchodní bilanci
PB = příjmy ze zahraničí – výdaje do zahraničí
a) aktivní PB P > V
b) pasivní PB P < V
c) vyrovnaná PB P = V
Struktura PB:
- běžný účet (OB)
- finanční účet
Formy zahraničního obchodu:
1) IMPORT (dovoz)
 přímý – přímo uzavírá kontrakt se zahr. firmou
 nepřímý – přímý kontakt dovozce se zprostředkovatelem (obch. podnik) a s vývozcem
2) EXPORT (vývoz)
 přímý
 nepřímý (vývozce – zprostředkovatel – dovozce)
3) REEXPORT (= vývoz dovozu)
 přímý (reexportér nakoupí zboží v zahraničí a vyveze do třetí země (aniž by zboží vstoupilo na území reexportéra)
 nepřímý (reexportér nakoupí zboží v jedné zemi, zboží doveze do své země (část prodá v tuzemsku, část v zahraničí) a vyveze do třetí země)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275844b9038.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Zahranicni_obchod.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 211x
2. Osobní finance 163x
3. Život podniku 100x
4. Zásobování (logistika) 87x
5. Bankovnictví 81x
6. Pojišťovnictví 80x
7. Zaměstnanci 76x
8. Financování podniku 76x
9. Náklady, výnosy, HV 75x
10. Marketing 71x