Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základní složky osobnosti

Základní složky osobnosti


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text popisuje základní složky osobnosti. Charakterizuje temperament, emoce, schopnosti a motivaci. Dále se zabývá charakterem a sebepojetím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Temperament
2.1.
Eysenckovo psychomotorické pojetí temperamentu
3.
Emoce
3.1.
Základní funkce emocí
3.2.
Poruchy emocí
4.
Schopnosti
4.1.
Schopnosti mají vrozený i získaný podklad
4.2.
Dělení schopností
4.3.
Pásma inteligenčního kvocientu
5.
Motivace
5.1.
Motivy
5.2.
Maslowova hierarchie lidských potřeb
6.
Charakter
6.1.
Modality
7.
Sebepojetí - „jáství“
7.1.
Já poznávajícího
7.2.
Já poznávaného
7.3.
Obranné mechanismy

Úryvek

"Základní složky osobnosti:
temperament, emoce, schopnosti, motivace, charakter, jáství (sebepojetí)

Jednotlivé složky osobnosti jsou řazeny od temperamentu přes emoce, schopnosti, motivaci, charakter k „jáství“, dle toho jak u jednotlivých složek postupně klesá podíl vrozeného a naopak narůstá podíl získaného na výsledné podobě dílčích substruktur osobnosti.
Temperament je jednoznačně vrozenou, konstitučně podloženou složkou osobnosti naproti tomu „jáství“ je jednoznačně získanou složkou, je výsledkem interakcí s druhými jedinci v procesu ontogenetického vývoje osobnosti.

Temperament
je biologickým základem osobnosti, podmíněný vlastnostmi nervového a hormonálního systému jedince, jeho vývoj je určen rozvojem uvedených modalit.
Temperament je obecnou dispozicí duševní dynamiky, mající vliv na prožívání a chování jedince. V prožívání se projeví v citlivosti vůči podnětům, intenzitou prožívání a chování jedince. V chování pak v síle, tempu a trvání psychomotorických reakcí.
S určitým temperamentem se již rodíme, v raném období vývoje člověka je nejlépe pozorovatelným, protože jeho projevy nejsou překrývána dalšími osobnostními složkami, které vznikají v dalším vývoji člověka.
Temperament a jeho projevy se v průběhu života příliš nemění, výjimkou je období puberty a pozdního stáří.
Systematickou nauku o temperamentech vypracoval již antický Galénos, který definoval 4 základní temperamentové typy:
o sangvinik – optimistický, živý
o flegmatik – klidný, chladný
o cholerik - prudký
o melancholik – pasivní, depresivní

Nejpřijatelnější je Eysenckovo psychomotorické pojetí temperamentu,
u kterého dvě základní dimenze tvoří vztahový rámec pro vymezení základních temepramentových vlastností:
dvě osy extroverze – introverze, emoční labilita – stabilita.
Uvedené osy jsou podkladem pro rozbor a určení základních (primárních) temperamentových vlastností:
o extravert – družný, pohotový, lehkomyslný, ale i agresivní
o introvert – klidný, uzavřený, spolehlivý, ale i pesimistický
o stabilita – neexistují projevy neurotismu
o labilita – citová nestálost, neklid, úzkost, nízká sebedůvěra, podrážděnost "

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce obsahuje překlepy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4af6e400e0f48.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_slozky_osobnosti.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse