Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy logistiky - přednášky

Základy logistiky - přednášky


Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 15 přednášek z logistiky se zabývá nejen obecným pojmem logistika, ale také jejím vývojem v rámci ekonomických teorií. Následuje vysvětlení, jak se logistika dělí a jakou roli zaujímá v ekonomice. Poté práce nabízí vysvětlení nejen nejdůležitějšího pojmu v logistice, tedy logistického řetězce, ale i jeho podstatu, znaky, efektivnost či různé druhy. Práce objasňuje strukturu logistického řízení a vysvětluje, jak přijmout a zpracovat objednávky zákazníků a zajistit všechny operace vedoucí k včasně dodávce. Poté je vyzdvižena důležitost koordinace a optimalizace pohybu zásilek a výběr druhu přepravy. Následují části o základních funkcích nákupu v podniku a o tvorbě přiměřených zásob. V závěru práce je kladen důraz na výčet metod využívaných v logistice a pojmům revezní logistika a logistický audit.

Obsah

1.
Logistika - vývoj a historie
1.1
Vývoj logistiky v rámci ekonomické teorie
1.2
Čtyři vývojové etapy pojetí logistiky ve světě
1.3
Charakteristika logistiky
1.4
Logistika jako vědní disciplína
1.5
Členění logistiky
1.6
Cíle podnikové logistiky
1.7
Členění logistiky
2.
Role logistiky v ekonomice
2.1
Přínosy logistiky
2.2
Náklady logistiky
2.3
Členění logistických nákladů
2.4
Nákladové položky
2.5
Přínos sledování nákladů a výnosů v podrobném členění
3.
Logistický řetězec
3.1
Pasivní a aktivní prvky řetězce
3.2
Efektivita logistického řetězce
3.3
Typy logistických řetězců
3.4
Faktory s přímým vlivem na logistické řetězce
3.5
Základní znaky logistického řetězce
3.6
Účastníci logistického řetězce
3.7
Integrované logistické řetězce
4.
Logistický management
4.1
Základní řídící cyklus - 6 fází
4.2
Struktura logistického řízení
4.3
Logistické integrální řízení
4.5
Faktory integrace logistického řízení
4.6
Řídící činnosti, výstupy logistického systému
4.7
Řízení oblasti materiálu
4.8
Systém kanban a jeho principy
4.9
Just in-time a jeho přínos
5.
Informační zabezpečení logistických systémů
5.1
Subsystém logistického informačního systému (LIS)
5.2
Význam informací v logistických systémech
5.3
Vytváření LIS a jeho etapy
5.4
Požadavky na LIS
5.5
Supply chain management
6.
Doprava
6.1
Dopravní logistika
6.2
Doprava a přeprava
6.3
Přepravní prostředky
6.4
Skladba dopravy
6.5
Dopravní prostředky
6.6
Dopravní cesta
6.7
Dopravní zařízení
6.8
Přepravní prostředky - palety
6.9
Výhody paletizace
6.10
Přepravky
6.11
Kontejnery
6.12
Druhy dopravy
6.13
Náklady na dopravu
7.
Nákup a jeho funkce
7.1
Podmínky fungování nákupu
7.2
Výběr a prověření dodavatele
7.3
Volba vhodného dodavatele
7.4
Vypracování dodavatelsko-odběratelských smluv
7.5
Obchodní podmínky
7.6
Monitorování trhu dodavatelů
8.
Řízení zásoby
8.1
Význam zásob v logistických systémech
8.2
Vliv zásob v logistickém systému
8.3
Tři skupiny nákladů spojených se zásobami
8.4
Druhy zásob
8.5
Zásoby na logistickém řetězci
8.6
Řízení stavu zásob
8.7
Systémy řízení zásob
9.
Služby poskytované zákazníkům
9.1
Pozice zákaznického servisu v logistice
9.2
Definice zákaznického servisu
9.3
Předprodejní složky
9.4
Prodejní složky
9.5
Poprodejní složky
9.6
Služby logistických center
9.7
Služby vázané na dopravu
10.
Outsourcing
10.1
Charakteristika pojmu outsourcing
10.2
Fáze outsourcingu
10.3
Strategická analýza funkčních oblastí
10.4
Výhody a nevýhody outsourcingu
11.
Metody uplatňované v logistice oběhových procesů
11.1
Empirické metody
11.2
Exaktní metody
11.3
Specifické metody
11.4
Metody tvůrčího myšlení
11.5
Matematicko-statistické metody uplatňované v logistických procesech
11.6
Doplnění tématiky
12.
Reverzní logistika
12.1
Opatření v reverzní logistice
12.2
Maloobchod, výrobce a RL
12.3
Reverzní a zelená logistika
12.4
Úrovně reverzní logistiky
13.
Logistický controlling
13.1
Ukazatele logistického controllingu
14.
City logistika
14.1
Technologie logistiky
15.
Logistický audit
15.1
Hledání optima
15.2
Logistický scan
15.3
Výsledek logistického scanu
15.4
Význam logistického auditu

Úryvek

"LOGISTICKÝ MANAGEMENT

MANAGEMENT
Management podniku je proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování a kontroly, s účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech dostupných zdrojů.
• Management nejobecněji lze charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace.
• Management je proces koordinování činností skupiny osob, realizovaný jednotlivcem nebo více lidmi, a je zaměřen na dosažení výsledků, které nelze dosáhnout individuální činností.
Pod pojmem řízení rozumíme řízení v širším slova smyslu odpovídající anglickému „management“ a zahrnuje:
• analýzu,
• utvoření (návrh a realizaci) systémů,
• plánování,
• řízení v užším slova smyslu,
• kontrolu procesů.

ZÁKLADNÍ ŘÍDÍCÍ CYKLUS – 6 FÁZÍ
1. Stanovení cílů a volba strategie,
2. Rozpracování strategie do cílů a programů na kratší úseky a na jednotlivé prvky,
3. Projektování a řízení změn pro naplnění přijaté strategie,
4. Řízení na nižších úrovních taktické a operativní úrovni,
5. Monitorování a vyhodnocování plnění cílů,
6. Zahájení nové spirály.

STRUKTURA LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ
Strukturu logistického řízení v podniku lze obecně charakterizovat hierarchií skupin úkolů takto:
• tvorba logistické strategie,
• II. logistické projektování,
• III. správa a řízení toku materiálu,
• IV. nákup a řízení zásob,
• V. plánování a řízení výroby,
• VI. distribuce,
• VII. Skladování.

LOGISTICKÉ INTEGRÁLNÍ ŘÍZENÍ
Obsahem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem jako celku (včetně toku od dodavatelů a toku k odběratelům) a příslušného informačního toku.
Pod pojmem integrace rozumíme spojování podsystémů a dílčích procesů do celkového systému výrobního podniku (včetně dodavatelů a odběratelů).

LOGISTICKÝ MANAGEMENT
• Logistický management představuje řízení, jehož předmětem jsou toky logistických řetězců, které sledují logistické cíle, a je v něm uplatňován logistický princip. Posláním logistického managementu je harmonizace činností cestou koordinace, synchronizace a integrace a dosažení požadované optimalizace.
• Logistické řízení překračuje hranice jednoho subjektu a rozšiřuje se i o externí prvky logistických řetězců a sítě – tzv. řízení partnerství, se zájmem řídit řetězec jako celek.

FAKTORY INTEGRACE LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ
Mezi klíčové vlastnosti logistického managementu patří integrace logistického řízení. Mezi faktory působící na integraci logistického řízení patří:
• Zesilující tlak trhu a měnící se parametry podnikatelského prostředí (zvyšují se náročnost a někdy i nepředvídatelnost zákazníků). Globalizovaný trh se stále více člení z hlediska logistických nároků, různých distribučních cest, lhůt dodání, silné konkurence, růstu ceny vstupů, ekologických a bezpečnostních požadavků, atd.,
• Narůstání vnitřních problémů v podnicích, firmách – malá pružnost podniků, kapacitní strnulost, velká zátěž vyvolaná udržováním velkého množství zásob
a neproduktivními činnostmi"

Poznámka

Práce je kompilační a objevují se v ní slovenské texty. Práce obsahuje obrázky a schémata. Čistý text je cca 62 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19739
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse