Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Základy práva - vypracované otázky

Základy práva - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o komplet vypracovaných otázek ze základů práva, jaké jsou jeho formy a jak probíhá tvorba. Dále je popsána zákonodárná moc v České republice, právní normy, klasifikace právních norem, platnost a působnost normativních právních aktů, systém práva, právní vztahy nebo předpoklady právních vztahů. Mezi další charakterizované pojmy patří subjekty právních vztahů, obsah právních vztahů, objekty právních vztahů nebo aplikace práva státními orgány. Opominuty nejsou ani interpretace právní normy, metody výkladu práva, výklad doslovný, rozšiřující a zužující, právní odpovědnost a stát. V závěru práce se text věnuje pojmům jako ústavní charakteristika ČR, zákonodárná moc, výkonná moc – prezident republiky, vláda a ministerstva a soudní moc.

Obsah

1.
Rozdíl mezi subjektivním a objektivním právem
2.
Vyjmenujte prameny (formy práva)
3.
Charakterizujte právní obyčej, kde se vyskytuje
4.
Charakterizujte soudní precedent
5.
Vyjmenujte normativní právní (NPA), prvotní i odvozené
6.
Druhy a charakteristika ústav (ústavních zákonů), jakou ústavu má ČR
7.
Zákonodárná moc v ČR - podrobně
8.
Obecně závazné vyhlášky obcí v samostatné a přenesené působnosti, kde se vyhlašují
9.
Definice a příklady normativních smluv
10.
Význam tzv. judikátů zveřejněných ve Sbírce soudních rozhodnutí
11.
Nálezy Ústavního soudu
12.
Prameny práva EU (prvotní i odvozené)
13.
Interní normativní instrukce, charakteristika, příklady, závaznost
14.
Právní norma (PN), definice, charakteristika složek PN
15.
Klasifikace PN podle předmětu právní úpravy
16.
Právní normy kogentní a dispozitivní
17.
PN opravňující a zavazující + příklady
18.
PN obecné a zvláštní
19.
PN hmotněprávní a procesní, otázka posledního dne lhůty
20.
PN veřejnoprávní a soukromoprávní
21.
Platnost a účinnost NPA a zvlášť zákonů, které datum je rozhodné pro platnost zákona, kde ho najdete
22.
Derogační klauzule, vysvětlit, druhy
23.
Retroaktivita právních norem, vysvětlit a příklady, kde je zakázaná
24.
Působnost právních norem - stručně
25.
Systém práva
26.
Stručná charakteristika jednotlivých právních odvětví, např. co upravuje právo ústavní, správní, občanské atd.
27.
Právní vztahy definice
28.
Předpoklady právních vztahů - vyjmenovat
29.
Právní skutečnosti - vyjmenovat
30.
Právní úkon (PÚ), definice, náležitosti, příklady jednostranných, dvoustranných a vícestranných PÚ
31.
Protiprávní jednání (delikt), definice, druhy
32.
Konstitutivní individuální právní akty (IPA)
33.
Právní události
34.
Protiprávní stavy
35.
Subjekt právních vztahů - jaké má způsobilosti
36.
Druhy právnických osob
37.
Aplikace práva státními orgány, včetně analogického použití práva
38.
Deklaratorní a konstitutivní rozhodnutí (IPA) + příklady
39.
Rozdíl mezi NPA a IPA
40.
Osvědčení
41.
Druhy výkladu právní normy podle toho kdo výklad podává, jejich závaznost
42.
Metody výkladu právních norem - vyjmenovat
43.
Metoda jazykového výkladu, včetně legální definice
44.
Metoda logického výkladu
45.
Důkaz ab absurdum při výkladu právní normy
46.
Metoda systematického výkladu
47.
Vysvětlete pojem právní odpovědnost + druhy právních odpovědností
48.
Charakterizujte delikt, vyjmenujte prvky deliktu
49.
Objekt deliktu
50.
Subjekt deliktu, včetně způsobilostí, které musí mít
51.
Objektivní stránka deliktu
52.
Subjektivní stránka deliktu (zavinění), formy a stupně
53.
Definice přímého úmyslu + příklad
54.
Definice nepřímého (eventuelního) úmyslu + příklad
55.
Definice vědomé nedbalosti + příklad
56.
Definice nevědomé nedbalosti + příklad
57.
Právní stát - 3 moci ve státě, jejich vzájemné působení
58.
Výkonná moc
59.
Soudní moc, soustava obecných soudů a postavení Ústavního soudu

Úryvek z práva:
"
19.
PN hmotněprávní a procesní, otázka posledního dne lhůty
Hmotněprávní - upravují práva a povinnosti v hmotněprávních obecně závazných předpisech
- občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon, zákoník práce atd.

Procesní - upravují postup státních orgánů při jednotlivých druzích řízení
- občanský soudní řád, trestní řád, procesní řád atd.

- stanovení lhůty - hmotněprávní norma - platí, že právní úkon je učiněn ve stanovené lhůtě
pouze tehdy, je-li jeho písemná forma doručena druhému účastníkovi
právního vztahu nejpozději poslední den lhůty
(dání výpovědi zaměstnanci z důvodu porušení pracovní kázně lze dát
pouze do dvou měsíců od doby, kdy se zaměstnavatel o tomto
porušení pracovní kázně dozvěděl; písemná forma musí být ve
zmíněné lhůtě zaměstnanci i doručena)
- procesní norma - platí, že potřební právní úkon byl učiněn včas, byla-li jeho
písemná forma podána alespoň poslední den lhůty k poštovní přepravě
(podat odvolání do rozhodnutí správního orgánu lze podle správního
řádu do patnácti dnů po obdržení napadeného rozhodnutí podáním
k poštovní přepravě)

20.
PN veřejnoprávní a soukromoprávní
Veřejnoprávní - jejich prostřednictvím plní stát nebo obec své úkoly vůči ostatním subjektům
- vyjádřena nadřazenost státu, jde vždy o normy kategorické (nelze se odchýlit
od jejich textu)
Soukromoprávní - účastníci mají vzájemně rovné postavení a to i když na jedné straně vystupuje
stát nebo obec
- dispozitivní charakter (účastníkům právních vztahů umožňují si svá vzájemná
práva a povinnosti dohodou upravit odchylně od změní soukromoprávní
normy)
- vztahy upravené občanským zákoníkem"

Poznámka

Velký počet otázek, které jsou však zpracované velmi stručně. Vhodné pro střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12329
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse