Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Základy společenských věd - maturitní otázky

Základy společenských věd - maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 28 obsáhlých a převážně přehledně a srozumitelně vypracovaných maturitních otázek ze základů společenských věd. Jednotlivé části se věnují klíčovým momentům dějin, teoriím, pojmům, souvislostem a problémům psychologie, sociologie, ekonomie, státovědy, teorie mezinárodních vztahů, práva, filosofie, religionistiky a etiky. Pro podrobný výčet zahrnutých témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie
1.1.
Obecně o psychologii jako vědě
1.2.
Dvě dimenze psychiky jako předmět psychologie
1.3.
Úkoly a význam psychologie
1.4.
Psychologické disciplíny
1.5.
Metody výzkumu v psychologii
1.6.
Dějiny psychologie jako vědy
1.6.1.
19. století
1.6.2.
Behaviorismus, neobehaviorismu
1.6.3.
Psychoanalýza, neopsychoanalýza, analytická psychologie
1.6.4.
Tvarová a kognitivní psychologie
1.6.5.
Humanistická psychologie
1.6.6.
Transpersonální psychologie
1.7.
Sociální učení
1.8.
Člověk jako součást společnosti
2.
Základy obecné psychologie
2.1.
Determinační faktory člověka
2.2.
Psychické jevy
2.2.1.
Společné znaky
2.2.2.
Psychické procesy
2.2.2.1.
Poznávací
2.2.2.1.1.
Vnímání
2.2.2.1.2.
Představy
2.2.2.1.3.
Fantazie
2.2.2.1.4.
Myšlení
2.2.2.1.5.
Řeč
2.2.2.2.
Paměťové
2.2.2.2.1.
Paměť
2.2.2.3.
Motivační
2.2.2.3.1.
Citové
2.2.2.3.2.
Volní
2.2.3.
Psychické stavy
2.2.4.
Psychické vlastnosti
2.2.5.
Dílčí psychické předpoklady
3.
Základy psychologie osobnosti
3.1.
Pojem osobnosti
3.2.
Struktura osobnosti
3.2.1.
Schopnosti
3.2.2.
Temperament
3.2.3.
Charakter
3.2.4.
Motivace
3.2.4.1.
Motivace a základní motivy
3.3.
Etapy vývoje osobnosti
3.3.1.
Novorozenec
3.3.2.
Kojenec
3.3.3.
Batole
3.3.4.
Předškolní věk
3.3.5.
Školní období
3.3.6.
Adolescence
3.3.7.
Dospělost a stáří
4.
Předmět, struktura a vývoj sociologie
4.1.
Předmět sociologie a příbuzné disciplíny
4.2.
Základní sociologická témata, metody a přístupy
4.2.1.
Sociální stratifikace
4.2.2.
Případová studie
4.2.3.
Sociometrie
4.2.4.
Strukturální funkcionalismus
4.3.
Metody a techniky sociologického výzkumu
4.4.
Hlavní etapy vývoje sociologie
4.4.1.
Období velkých systémů
4.4.2.
Auguste Comte
4.4.3.
Herbert Spencer
4.4.4.
Karl Marx
4.4.5.
Émile Durkheim
4.4.6.
Vilfredo Pareto
4.4.7.
Georg Simmel
4.5.
Období velkých výzkumů a po 2. světové válce
4.6.
Česká sociologie
5.
Příroda, kultura a společnost
5.1.
Kultura
5.1.1.
Charakteristické znaky kultury
5.1.2.
Dělení kultury
5.1.3.
Pojmy spjaté s kulturou
5.1.4.
Funkce kultury
5.1.5.
Masová kultura
5.1.5.1.
Znaky a hodnocení masové kultury
5.1.5.2.
Podmínky vzniku
5.2.
Příroda a společnost
5.2.1.
Vliv přírody na společnost
5.2.2.
Vliv společnosti na přírodu
5.2.2.1.
Působení člověka na přírodu a jeho etapy
5.2.3.
Ekologie a ekologické problémy
6.
Skupinová struktura společnosti
6.1.
Socializační proces člověka
6.2.
Skupiny
6.2.1.
Charakteristiky skupin
6.2.2.
Klasifikace sociálních skupin
6.3.
Sociální status a role, sociální mobilita
6.4.
Sociální nerovnost
7.
Základní ekonomické pojmy
7.1.
Subjekty ekonomického života společnosti
7.2.
Potřeba, statek, služby
7.3.
Výroba, spotřeba
7.4.
Základní ekonomické otázky
7.5.
Dělení ekonomie
7.6.
Ekonomika a významy pojmu
7.7.
Ekonomické sektory
7.8.
Typy ekonomiky
7.9.
Životní úroveň
7.10.
Hospodářský proces
7.10.1.
Výroba a výrobní faktory
7.10.2.
Rozdělování a přerozdělování
7.10.3.
Směna a spotřeba
7.11.
Hospodářský cyklus
8.
Tržní ekonomika
8.1.
Znaky
8.2.
Trh a jeho členění
8.3.
Vývoj směny, peníze
8.4.
Základní principy fungování trhu
8.4.1.
Cena, nabídka, poptávka, tržní mechanismus
8.5.
Konkurence a její členění
8.6.
Nevýhody tržní ekonomiky
8.6.1.
Externality
8.6.2.
Veřejné statky, nedostatečná konkurence
8.7.
Stát a ekonomika
8.8.
Ekonomika v letech 1948–1989, transformace české ekonomiky po roce 1989
9.
Cíle a formy podnikání
9.1.
Podnikání a jeho cíle
9.2.
Podnikatelské schopnosti
9.3.
Podnikatel, fyzická osoba, právnická osoba
9.4.
Živnostenské podnikání
9.4.1.
Vymezení a souvislosti
9.4.2.
Podmínky, druhy živností
9.4.3.
Ohlašování živnosti
9.4.4.
Zánik živnostenského oprávnění
9.5.
Podnik
9.5.1.
Vymezení, druhy, znaky
9.6.
Obchodní společnosti a další formy podnikání
9.6.1.
Obchodní a veřejná obchodní společnost
9.6.2.
Komanditní společnost
9.6.3.
Společnost s ručením omezeným
9.6.4.
Akciová společnost
9.6.5.
Družstvo
9.6.6.
Státní podniky
10.
Peníze, daně, cenné papíry
10.1.
Peníze a jejich funkce
10.2.
Vývoj peněz
10.3.
Měna
10.4.
Valuta, deviza, konvertibilita
10.5.
Inflace, deflace, devalvace
10.6.
Bezhotovostní platby
10.7.
Bankovní systém
10.7.1.
Banky
10.7.2.
Centrální banka
10.7.3.
Komerční banky
10.8.
Cenné papíry
10.8.1.
Vymezení a souvislosti
10.8.2.
Obligace
10.8.3.
Směnka
10.8.4.
Šek
10.8.5.
Akcie
10.9.
Vklady
10.10.
Úvěr
10.11.
Úrok
10.12.
Burza, RM-SYSTÉM
10.13.
Daňová soustava ČR
10.13.1.
Daně
10.13.2.
Druhy daní
11.
Mezinárodní vztahy
11.1.
Věda o mezinárodních vztazích
11.2.
Úrovně mezinárodních vztahů
11.3.
Termíny v mezinárodních vztazích
11.4.
Mezinárodní organizace
11.5.
Mezinárodní vztahy a evropská integrace po 2. světové válce
11.5.1.
Cíle evropské integrace a formování Evropského společenství
11.5.2.
OSN
11.5.2.1.
Rozvoj a cíle
11.5.2.2.
Instituce OSN
11.5.2.3.
Opatření pro udržení míru
11.5.2.4.
Mezinárodní organizace začleněné do OSN
11.5.3.
NATO
11.5.3.1.
Vývoj
11.5.3.2.
Orgány
11.5.4.
Další vojensko-bezpečnostní organizace
11.5.5.
Evropská unie
11.5.5.1.
Základní informace
11.5.5.2.
Maastrichtská smlouva a její pilíře
11.5.5.3.
Schengenská dohoda
11.5.5.4.
Orgány EU
11.5.5.5.
Lisabonská smlouva – souvislosti a změny, které přináší
11.5.6.
Další významné mezinárodní organizace
11.5.7.
Členství ČR v mezinárodních organizacích
12.
Lidská a občanská práva
12.1.
Lidská práva v dějinách
12.2.
Lidská práva
12.3.
Listina základních práv a svobod
12.3.1.
Obecná ustanovení
12.3.2.
Lidská práva a základní svobody
12.3.3.
Práva národnostních a etnických menšin
12.3.4.
Hospodářská, sociální a kulturní práva
12.3.5.
Právo na soudní a jinou právní ochranu
12.3.6.
Ustanovení společná
12.4.
Lidská práva v mezinárodních vztazích
12.5.
Veřejný ochránce práv
12.6.
Nestátní organizace
12.6.1.
Charta 77
12.6.2.
Člověk v tísni
12.6.3.
Amnesty international
13.
Politický systém a státní zřízení v demokracii
13.1.
Základní pojmy státovědy
13.2.
Teorie vzniku státu
13.3.
Vývoj státu
13.4.
Znaky a funkce státu
13.5.
Formy státu
13.6.
Demokratický právní stát
13.7.
Politické strany
13.7.1.
Vymezení
13.7.2.
Členění
13.8.
Mimostranické politické systémy
13.9.
Volby a volební systémy
13.9.1.
Typy voleb
13.9.2.
Poměrový a většinový volební systém
13.9.3.
Volební právo
14.
Ústava ČR a základy samosprávy
14.1.
Ústavní vývoj 1918–1992
14.2.
Ústava ČR
14.2.1.
Preambule
14.2.2.
Základní ustanovení
14.2.3.
Moc zákonodárná
14.2.4.
Moc výkonná
14.2.4.1.
Prezident
14.2.4.2.
Vláda
14.2.5.
Moc soudní
14.2.5.1.
Ústavní soud
14.2.5.2.
Soudy
14.2.6.
Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva
14.2.7.
Přechodná a závěrečná ustanovení
14.3.
Obec
14.3.1.
Vymezení, členění
14.3.2.
Orgány
14.4.
Kraje
15.
Právo a orgány při jeho uplatňování
15.1.
Právo a jeho členění
15.2.
Prameny práva
15.3.
Právní řád
15.4.
Právní norma
15.5.
Zákon, zákoník
15.6.
Druhy práv
15.7.
Právní vztahy
15.8.
Další pojmy
15.9.
Orgány při uplatňování práva
15.9.1.
Soudy a soustava soudů
15.9.2.
Advokacie
15.9.3.
Notářství
15.9.4.
Státní zastupitelství
15.10.
Trestní právo
15.10.1.
Dělení trestního práva
15.10.2.
Přestupek
15.10.3.
Trestný čin
15.10.3.1.
Stadia
15.10.3.2.
Obecné znaky
15.10.3.3.
Tresty v našem právním řádu
16.
Rodina
16.1.
Rodinné právo a jeho prameny
16.2.
Manželství a jeho uzavření, registrované partnerství
16.3.
Právní a psychologické aspekty rodinného života
16.4.
Etika vztahů mezi členy rodiny
16.5.
Funkce rodiny
16.5.1.
Biologicko-reprodukční
16.5.2.
Sociálně-ekonomická
16.5.3.
Ochranná, socializační
16.5.4.
Rekreace, zábava
16.5.5.
Emocionální
16.6.
Zánik manželství
16.6.1.
Běžný
16.6.2.
Dohodou
16.6.3.
Ztížený
16.6.4.
Příčiny rozvodů
16.7.
Formy náhradní rodinné výchovy
16.8.
Postavení ženy v tradiční a moderní společnosti
17.
Pracovní právo
17.1.
Rozvoj a prameny
17.2.
Subjekty a pracovní poměr
17.3.
Druhy pracovního poměru
17.4.
Pracovní smlouva
17.5.
Pracovní doba
17.6.
Zrušení pracovního poměru
17.7.
Odstupné, dovolená
17.8.
Odměna za práci, náhrada škody
17.9.
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
17.10.
Řešení sporů, odbory, úřad práce, tripartita
18.
Filosofie a její význam pro člověka a společnost
18.1.
Filosofie, její předmět a zdroje
18.2.
Místo filosofie v systému věd a její vztah k nim
18.2.1.
Filosofie a speciální vědy
18.2.2.
Aristotelova klasifikace věd
18.2.3.
Vztah filosofie k umění
18.2.4.
Vztah filosofie k náboženství
18.2.5.
Vztah filosofie a mýtu
18.2.6.
První názory na svět
18.3.
Poslání filosofie ve společnosti
19.
Hlavní filosofické disciplíny a základní filosofická terminologie
19.1.
Disciplíny
19.2.
Látka a forma
19.3.
Esence a bytí
19.4.
Ontologie a základní pohledy na svět
19.5.
Filosofická spekulace
19.6.
Transcendence, imanence
19.7.
Determinismus
19.8.
Pantheismus
19.9.
Gnoseologie a názory na možnost poznání
20.
Kořeny mimoevropské filosofie
20.1.
Filosofie staré Indie
20.1.1.
Védské období
20.1.2.
Neortodoxní filosofické systémy
20.1.2.1.
Čárváka
20.1.2.2.
Džinismus
20.1.2.3.
Buddhismus
20.1.3.
Ortodoxní filosofické systémy
20.2.
Filosofie staré Číny
20.2.1.
Vývojová období
20.2.2.
Koncept jin a jang
20.2.3.
Konfucianismus
20.2.4.
Konfuciovi žáci
20.2.5.
Taoismus
20.2.6.
Mohismus, neomohismus
21.
Starověký materialismus
21.1.
Periodizace a úvod do řecké filosofie
21.1.1.
Období přírodní filosofie
21.1.2.
Období hlavní, klasické filosofie
21.1.3.
Helénistické období
21.1.4.
Mílétská škola
21.1.4.1.
Znaky
21.1.4.2.
Tháles z Mílétu
21.1.4.3.
Anaximandros, Anaximenés
21.1.5.
Herakleitos z Efesu
21.1.6.
Pythagoras a pythagorejci
21.1.7.
Eleaté
21.1.7.1.
Znaky
21.1.7.2.
Xenofanés z Kolofónu
21.1.7.3.
Parmenidés z Eleje
21.1.7.4.
Zenón z Eleje
21.1.8.
Předchůdci atomismu
21.1.8.1.
Empedoklés z Akragantu
21.1.8.2.
Anaxagorás z Klazomen
21.1.9.
Atomisté
21.1.10.
Leukippos z Milétu
21.1.11.
Démokritos z Abdéry
21.2.
Přínos některých filosofických názorů antického Řecka pro moderní myšlení
22.
Starověký idealismus
22.1.
Charakteristika období
22.2.
Sofisté
22.3.
Sókratés a sokratovské školy
22.4.
Platón
22.4.1.
Dialogy
22.4.2.
Nauka o idejích
22.4.3.
Platónova etika a nauka o ideálním státu
22.5.
Aristotelés
22.5.1.
Život a dílo
22.5.2.
Klasifikace věd
22.5.3.
Metafyzika
22.5.4.
Teorie poznání
22.5.5.
Etika
22.5.6.
Logika
22.5.7.
Nauka o státu
22.6.
Helénistické období
22.6.1.
Helénismus a helénistická filosofie
22.6.2.
Stoicismus
22.6.3.
Epikurejci
22.6.4.
Skepticismus
22.6.5.
Eklekticismus
22.6.6.
Novoplatonismus
23.
Křesťanská filosofie, filosofie ve středověku
23.1.
Charakteristika křesťanství
23.2.
Důležitá data
23.3.
Křesťanské svátosti a desatero božích přikázání
23.4.
Bible
23.4.1.
Starý zákon
23.4.2.
Nový zákon
23.5.
Středověká filosofie
23.5.1.
Patristika
23.5.2.
Scholastika
23.5.3.
Středověké mnišské řády
23.5.4.
Patristika do roku 325
23.5.4.1.
Obránci křesťanství
23.5.4.2.
Konkurenti křesťanství
23.5.5.
Patristika 325 – 8.století
23.5.5.1.
Sv. Augustýn
23.5.5.1.1.
Život a dílo
23.5.5.1.2.
Myšlenky
23.5.6.
Raná scholastika
23.5.6.1.
Spor nominalistů a realistů
23.5.6.2.
Jan Scotus a další osobnosti
23.5.7.
Vrcholná scholastika
23.5.7.1.
Albert Veliký
23.5.7.2.
Tomáš Akvinský
23.5.7.2.1.
Život a dílo
23.5.7.2.2.
Důkazy existence Boha
23.5.7.2.3.
Teorie státu
23.5.8.
Pozdní scholastika
23.5.8.1.
Roger Bacon
23.5.8.2.
William Occam
23.5.9.
Arabská filosofie
23.5.10.
Židovská filosofie
24.
Filosofie 15.–18. století
24.1.
Přechod k novověku
24.1.1.
Přírodní filosofie
24.1.1.1.
Kusánský, Koperník, Kepler, Galilei, Bruno
24.1.2.
Sociální filosofie
24.1.2.1.
Machiavelli, Grotius, More a další
24.1.3.
Racionalismus a empirismus 17. a 18. století
24.1.3.1.
Racionalismus
24.1.3.1.1.
René Descartes
24.1.3.1.2.
Benedikt Spinoza
24.1.3.1.3.
Gottfried Wilhelm Leibniz
24.1.3.2.
Empirismus
24.1.3.2.1.
Francis Bacon
24.1.3.2.2.
John Locke
24.1.3.2.3.
George Berkeley
24.1.3.2.4.
David Hume
24.1.4.
Osvícenství
24.1.4.1.
Znaky
24.1.4.2.
Encyklopedisté
24.1.4.3.
Osvícenci
24.1.4.3.1.
Charles Louis Montesquieu
24.1.4.3.2.
Jean Jacques Rousseau
24.1.4.3.3.
Materialisté
24.1.4.3.3.1.
La Mettrie
25.
Německé osvícenství
25.1.
Immanuel Kant
25.1.1.
Předkritické období
25.1.2.
Kritické období
25.1.2.1.
Kritika čistého rozumu
25.1.2.2.
Kritika praktického rozumu
25.1.2.3.
Kritika soudnosti
25.1.3.
Pokritické období
25.2.
Johann Gottlieb Fichte
25.3.
Friedrich J. W. Schelling
25.4.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
25.4.1.
Dialektická metoda
25.4.2.
Fáze rozvoje ducha
25.4.3.
Staro- a mladohegelovci
25.5.
Ludwig Feuerbach
26.
Náboženství
26.1.
Znaky náboženství
26.2.
Počátky náboženské víry
26.3.
Funkce náboženství
26.4.
Víra a náboženství
26.4.1.
Členění náboženství
26.4.2.
Náboženské systémy
26.4.2.1.
Judaismus
26.4.2.2.
Křesťanství
26.4.2.3.
Islám
26.4.2.4.
Hinduismus
26.4.2.5.
Buddhismus
26.4.3.
Náboženský fundamentalismus a sekty
27.
Etika
27.1.
Vymezení a vývoj
27.2.
Historické kořeny morálky
27.3.
Dělení etiky
27.4.
Důležité pojmy v etice
27.5.
Morálka
27.5.1.
Vymezení
27.5.2.
Morálka a etika
27.5.3.
Morálka a mrav
27.5.4.
Morálka a právo
27.6.
Typy moderní etiky
27.6.1.
Hédonismus
27.6.2.
Etika autonomie
27.6.3.
Etika odpovědnosti
27.6.3.1.
Matin Buber
27.6.3.2.
Emmanuel Levinas
27.6.3.3.
Hans Jonas
27.7.
Dějiny etiky
27.7.1.
Démokritos z Abdéry
27.7.2.
Sofisté
27.7.3.
Sókratés
27.7.4.
Platón
27.7.5.
Aristotelés
27.7.6.
Helénismus
27.7.7.
Středověká etika
27.7.7.1.
Augustin Aurelius
27.7.7.2.
Tomáš Akvinský
27.7.8.
Renesance
27.7.8.1.
Niccolo Machiavelli
27.7.8.2.
Reformace
27.7.9.
Novověk
27.7.9.1.
Thomas Hobbes
27.7.9.2.
Benedikt Spinoza
27.7.9.3.
David Hume
27.7.9.4.
Jean Jacques Rousseau
27.7.9.5.
Immanuel Kant
27.7.9.6.
G. W. F. Hegel
27.7.9.7.
Karel Marx
27.7.9.8.
Friedrich Nietzsche
28.
Základní pojmy
28.1.
Rasismus
28.2.
Nacionalismus
28.3.
Xenofobie
28.4.
Fašismus
28.5.
Antisemitismus
28.6.
Anarchismus
28.7.
Terorismus

Úryvek

"15. Právo a orgány při jeho uplatňování

Právo
= souhrn předpisů (norem) podle kterých se řídí a organizuje život lidské společnosti
- jsou pro společnost závazné a jejich zachování je vynucováno státní autoritou

Právo dělíme na - objektivní = právní řád - státní předpisy, zákony, nařízení, vyhlášky
- subjektivní = já mám právo na něco-základní práva vyplývající ze smlouvy, oprávnění účastníka právního vztahu

Právní kultura - kontinentální
- anglosaské(comonlaw) – VB USA
Dějiny práva: - jako první – zvykové (obyčejové) právo – pouze vě vědomí lidí
Pak -> psané právo
Právní řád
= souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě

Prameny práva- rozdílné prameny práva poznáváme co je právem
- comonlaw - založeno precedentech (soudních rozhodnutích)
- zvykové obyčejové
- kontinentální- postaveno na zákonech
- sbližují se pro ČR stále větší význam precedentů

Hlavními druhy pramenů práva jsou:
Právní obyčej - nejstarší
- dnes zřídka – ústavní/ obchodní zvyklosti- dobré mravy
- spíše v mezinárodním právu
Normativní právní akty -vydávají instituce s daným postupem a normou
= všeobecně závazný právní předpis charakteru zákona, zákonného opatření, vyhlášení, vládního nařízení apod…
Normativní smlouvy - dohoda zakládající obecná uplatnění
- hlavním pramenem mezinárodních smluv a úmluv
Precedens = soudní rozhodnutí, které je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného. Slouží pak jako vzor pro rozhodování v budoucnosti.

Hierarchie právních předpisů – právní řád
1. Ústavní pořádek = ústava, ústavní zákony(Listina základních práv a svobod)
2. Mezinárodní smlouvy / úmluva o potlačování zločinu, mučení/
3. Zákony + zákonná opatření Senátu + dekrety prezidenta republiky (vyhaslé)
4. Nařízení vlády
5. Vyhlášky ministerstev
6. Vyhlášky a nařízení územních samosprávných celků
Pozn. 1 – 3 = právní předpisy vyšší právní síly
4 – 6 = pr.př. nižší právní síly – nesmí odporovat vyšším pr.př.
Právní předpis nabývá platnosti, když je vyhlášen ve Sbírce zákonů a účinnosti datem uvedeným na konci pr. předpisu v závěrečných ustanoveních či uplynutím 15 – ti denní lhůty od nabytí platnosti = legisvakance

Právní norma - obsažena v prameni práva, ale nejde o samotný zákon- jde o obsaženou informaci
= všeobecně závazné pravidlo chování, které je vyjádřeno specificky uznanou formou státním orgánem a je státem vynutitelné
- právn.norma má strukturu = vnitřní forma , ve které je obsah pr.normy organizován na 3 části: - hypotéza = stanoví podmínky, za kterých se má pravidlo chování realizovat
- dispozice = stanovení povinnosti či práva – samotné pravidlo chování
- sankce = následky nedodržení pravidla (dispozice)
- u některých pr. norem zcela chybí
: na preventivní a represivní
Sankce - absolutně neurčitá – potrestán dl míry
- relativně neurčitá – 10-15 let
-absolutně určitá – jasné stanovení
- imperfektní bez sankce = dříve povinnost podávat majetková přiznání poslanců
Právní normy: dělí se dle nejrůznějších kritérií, ale postačí nám znát asi dělení na:
a) Kogentní – bezvýhradně závazné, nelze se odchýlit, = normy veřejného práva
b) Dispozitivní – mohou ji obě strany upravit dohodou, není bezvýhradně závazná – je zde smluvní volnost, př. – obchodní právo
Právní síla = vlastnost pr. normy, jež jičiní nadřazenou jiné právní normě"

Poznámka

Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Zpracováno formou odrážek. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně, kurzívou či podtržením.
Součástí práce je tabulka, schémata a kopie učebního textu o rozsahu cca 1,5 strany.
Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 až 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23012
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse