Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Závěť a dědění ze závěti

Závěť a dědění ze závěti


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje závěť. Uvádí, co je jejím obsahem a kdy je platná či neplatná. Podrobněji se zaměřuje na relativní neplatnost závěti dle § 479 obč. zák.

Obsah

1.
Závěť
1.1.
Pojem
1.2.
Obsah
1.3.
Platnost a neplatnost závěti
1.3.1.
Absolutní a relativní neplatnost
2.
Relativní neplatnost dle § 479 obč. zák.

Úryvek

"ZÁVĚŤ A DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI
Občanský zákoník pojem závěti nevymezuje. Z jednotlivých ustanovení sedmé části, hlavy třetí občanské zákoníku lze definovat závěť jako jednostranný právní úkon zůstavitele, kterým osobně a v předepsané formě disponuje se svým majetkem pro případ své smrti. Zůstavitel tak uskutečňuje jedno z oprávnění vlastnického práva, tzv. vlastnické triády, tedy právo s věcí disponovat a to nejen za svého život, ale i pro případ smrti.
Obsahem závěti je nejčastěji určení dědiců a jejich dědických podílů. Závětí lze také zřídit nadaci. Může obsahovat projev vůle zůstavitele o vydědění. Ve smyslu § 477 obč. zák. může pořizovatel závěti ustanovit dědice trojím způsobem:
1) tím, že určí jejich podíly na dědictví
2) tím, že určí konkrétní věci (práva), která jim mají připadnout
3) kombinací obou způsobů
Závěť musí být především platná a splňovat i další náležitosti. Závěť jako jednostranný právní úkon může být neplatná buď ze zákona a není třeba se jí dovolávat. Občanský zákoník používá pouze termín „neplatnost“. Proto vycházíme ze zásady, je-li vada právního úkonu sankcionována neplatností a nejde-li o případ neplatnosti relativní, jde o neplatnost absolutní. Naopak relativně neplatný právní úkon je platný, vyvolává právní následky až do té doby než se oprávněný subjekt neplatnosti dovolá.
Absolutní neplatnost závěti může nastat z těchto příčin: nedostatek náležitosti právního úkonu (§ 37 odst. 1 obč. zák), nedostatek způsobilosti zůstavitele k právním úkonům (§ 38 odst. 1obč. zák.), pro nezpůsobilost zůstavitele k tomuto právnímu úkonu z důvodu duševní poruchy (§ 38 odst. 2 obč. zák.), pro rozpor se zákonem nebo dobrými mravy (§ 39 obč. zák.), pro nedostatek náležitosti závěti uvedených v ustanovení § 476 a násl. obč. zák.
Relativní neplatnost závěti buď v jejím celku, nebo v příslušné části nastává při nerespektování ustanovení § 479 obč. zák., jestliže se dotčený neopominutelný dědic této neplatnosti dovolá (§ 40a obč. zák.).

Relativní neplatnost dle § 479 obč. zák.
Gramatický výklad ustanovení § 479 obč. zák. by mohl vést k názoru, že k neplatnosti závěti pro nerespektování ochrany nepominutelných dědiců dochází ze zákona. Tato otázka byla vyřešena tak, že tato neplatnost není absolutní, ale pouze relativní (§ 40a obč. zák.)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f619486dfd9.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Zavet_dedeni_ze_zaveti.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse