Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání


Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku z podnikání. Práce obsahuje například prameny živnostenského práva, živnosti, živnostenské oprávnění, nový občanský zákoník, věcné břemeno.

Obsah

1.
Prameny živnostenského práva
2.
Živnosti
2.1.
Dělení živnsti
2.2.
Podmínky pro podnikání
2.3.
Provozování živností
3.
Živnostenské oprávnění
4.
Zánik živnostenského oprávnění
5.
Povinnosti podnikatelů dle Živnostenského zákona
6.
Nový občanský zákoník
6.1.
Základní pojmy (vlastnictví, spoluvlastnictví, právní subjektivita, věcné břemeno(

Úryvek

"Živnostenské podnikání
Ž Provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Tzn., že tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.
Ž Živnost je soustavná činnost, provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.
Ž Živnosti mohou provozovat:
» FO (fyzické osoby)
» PO (právnické osoby),
aby mohla živnost vzniknout, musí být splněny podmínky, které ukládá živnostenský zákon, tyto podmínky musí splňovat:
» u FO osoba, která žádá o povolení živnosti nebo její odpovědný zástupce,
» u PO určený odpovědný zástupce.

Ž Živnost není například:
» provozování činnosti vyhrazené ze zákona státu
» restaurování kulturních památek
» provádění archeologických výzkumů
» činnost lékařů, farmaceutů, zubních laborantů, přírodních léčitelů
» činnost advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců, tlumočníků
» činnost auditorů a daňových poradců
» činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů
» výchova a vzdělávání ve školách
Podmínky pro provozování živností

A. Všeobecné musíme je splňovat vždy
a. dosažení věku 18 let
b. plná právní způsobilost
i. Prokazuje se platným občanským průkazem.
ii. Okresní soud může zbavit občana způsobilosti k právním úkonům v případě existence duševní poruchy, která není přechodná, ale trvalého rázu.
c. Bezúhonnost
i. Bezúhonností rozumíme, že osoba nesmí být trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku a více nebo úmyslný a nedbalostní trestný čin související s předmětem budoucího podnikání,
ii. prokazuje se předložením výpisu z trestního rejstříku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55ec408a45c0e.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani1.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse