Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Živnosti - maturitní otázka

Živnosti - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka stručně představuje živnosti. Definuje živnostenské podnikání a uvádí dělení živností. Charakterizuje odpovědnou osobu, i živnostenskou provozovnu. Zabývá se zánikem živnostenského oprávnění. V závěru vyjmenovává práva a povinnosti živnostenského úřadu.

Obsah

1.
Živnostenské podnikání
2.
Dělení živností
3.
Odpovědná osoba
4.
Živnostenská provozovna
5.
Zánik živnostenského oprávnění
6.
Práva a povinnosti živnostenského úřadu

Úryvek

"Živnostenské podnikání = podnikatelská činnost fyzické osoby, která ji bude provozovat soustavně pod vlastním jménem, na vlastní účet a za účelem dosažení zisku. Základní právní normou je živnostenský zákon. Podnikatel musí být způsobilý k právním úkonům (18 let), být bezúhonný v oboru, ve kterém chce podnikat (výpis z trestního rejstříku), nesmí nic dlužit státu (nájemné, daně,…)

Dělení:
• Koncesované – na základě koncesní listiny, může a nemusí být vydána bez udání důvodu. Podnikatel může začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.Může být omezena časově nebo povolena jen na určité území. K vydání musíme mít povolení ještě z jiných úřadů (taxislužba-odbor dopravy, rádio-telekomunikační úřad, pohřební služba, cestovky, směnárny…atd.)
• Ohlašovací – na základě živnostenského listu. Podnikatel může začít podnikat dnem ohlášení živnosti - nemusí tedy čekat, než živnostenský úřad vydá živnostenský list a předá ho živnostníkovi. Pokud jsou splněny všechny podmínky, je vždy vydán. Dělí se do 3 skupin:
1) volné – jednoduché práce, ke kterým není potřeba téměř žádná kvalifikace.(uklízecí Služby, videopůjčovna, obchod = nákup zboží za účelem prodeje)
2) řemeslné – podmínkou je kvalifikace a praxe v oboru = výuční list nebo osvědčení
o absolvování rekvalifikační zkoušky a nejméně 2 roky praxe v příslušném oboru
3) vázané – musí být nejméně vzdělání zakončené maturitou, případně vysokoškolské.
S maturitou 4-5 let praxe, s VŠ 2 roky. Někdy jsou potřeba další osvědčení př. průkaz
Zvláštní způsobilosti, autorizační průkaz (účetní služby, oční optika, autoškola)
Odpovědná osoba – je možné uzavřít dohodu s člověkem, který splňuje požadované kvalifikační předpoklady a převezme v živnosti odpovědnost za odbornou úroveň živnosti (za finanční stránku odpovídá vždy majitel) Je možné mít více odpovědných osob. Jeden člověk může dělat odpovědnou osobu u více živnostníků. Odpovědná osoba musí být uvedena v živnostenském oprávnění.
Živnostenská provozovna – plocha nebo prostor, ve kterém je živnost provozována. Každá provozovna musí být zaregistrována na ž. úřadu.
Doklady – souhlas městského úřadu s umístěním provozovny, vyjádření stavebního úřadu – musíme předložit projekt skutečného stavu budovy nebo plán nové budovy, vyjádření hasičů, vodohospodářů a odboru životního prostředí. Pokud jde o potraviny, potřebujeme také vyjádření hygienika, pokud jde o výrobu, potřebujeme vyjádření orgánů bezpečnosti práce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a538e0414eb5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zivnosti_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse