Název Goodness Staženo

Problematika charakteristik autoritativních režimů Subsaharské Afriky - diplomová práce

Práce se zabývá problematikou autoritativních prvků v politických systémech Subsaharské Afriky. Popisuje tři vybrané typologie (Linz, Sartori, Chazan)... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

44x

Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá procesem univerzalizace lidských práv, s důrazem na specifický postoj asijských států, který vychází z kulturního relativism... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Geografie

39x

Islám ve výuce geografie na SŠ

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku islámu ve výuce geografie na středních školách. Cílem první části je podat základní informace o islám... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Geografie

11x

Projekt komplexní pozemkové úpravy - diplomová práce

Cíl práce spočívá především v ukázce možných opatření, která lze navrhnout v rámci plánu společných zařízení, jenž je nedílnou součástí projektu kompl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

3x

Studie erozního ohrožení a odtokových poměrů v katastrálním území Šerkovice - diplomová práce

Neúplná diplomová práce provádí analýzu eroze a povrchového odtoku v katastrálním území Šerkovice. První oddíl obsahuje komplexní popis šetřeného územ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Vodní hospodářství

2x

Vlastnosti zemin v okolí Hlučínska a Bohumínska - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zmapovat orientační charakteristiky základových půd na vybraném území. První polovina textu sleduje přírodní poměry oblasti o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Geologie

1x

Kvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské brázdy

Cílem této práce je nastínit vývoj reliéfu v oblasti Jablunkovské brázdy během období kvartéru. Součástí práce je i vytvoření přehledné geomorfologick... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Geografie

1x

Modelování území ve 3D - diplomová práce

Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat 3D model historické části města Tábor v jeho nynější podobě. Teoretická část práce shromažďuje poznatk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software, Geografie

0x

Zalesňování nepříznivých stanovišť v Jizerských horách - diplomová práce

Diplomová práce vychází z obecných poznatků o problematice zalesňování v horských oblastech a snaží se je aplikovat do oblasti Jizerských hor. Úvodní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Geografie

0x