Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analogový model řízeného objektu

Analogový model řízeného objektu


Kategorie: Konstruktérství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje popis řízené soustavy přenosovou funkcí. Zabývá se výpočty a matematickými postupy.

Obsah

1.
Řízená soustava je popsána přenosovou funkcí
2.
Diferenciální rovnice odpovídající danému systému
3.
Řešení dif. rovnice metodou snižování řádu derivace na AP MEDA-T
4.
Řešení diferenciální rovnice analyticky
5.
Zhodnocení získaných výsledků.

Úryvek

"Provedeme odhad partikulárního řešení:

yp(t) = A
yp’(t) = 0
yp’’(t) = 0

takže po dosazení do původní dif. rovnice

yp(t) = A = 2/10 = 1/5

Do těchto dvou rovnic dosadíme nulové počáteční podmínky (t = 0), čímž dostaneme konstanty:

5. Zhodnocení získaných výsledků

Pro kontrolu přesnosti použijeme následujících výsledků analytického řešení:

y(1) 0,27 SJ
y(2) 0,14 SJ
y() = b0/a0 = 0,20 SJ (statické zesílení)

Jak je vidět na přiloženém výstupu ze souřadnicového zapisovače, systém se ustálil velice blízko předpokládané hodnoty y() = 0,20 SJ, přičemž poměrně malá odchylka (max. 1% z celého počítacího rozsahu AP) je zřejmě způsobena nepřesností zapisovače. Pro t =1 se teoretická hodnota y(1) odlišuje již výrazněji od skutečnosti. Vzhledem k tomu, že pro t = 2 je již chyba opět velmi malá, dá se usuzovat, že nepřesnost vznikla chybným nastavením koeficientu u první derivace y’(t), a projevuje se tedy nejvíce na počátku přechodové charakteristiky (pro větší t je již vliv první derivace na celkový výsledek malý)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a výpočty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tech_kyberx0002.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Analog_model_riz_objektu.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse