Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Anglicko-český slovníček odborných pojmů pro ekonomy

Anglicko-český slovníček odborných pojmů pro ekonomy


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v tabulce shrnuje anglické ekvivalenty odborných termínů pro ekonomy. Některá ze slov do tohoto slovníku nepatří.

Obsah

1.
Typy obchodních společností
2.
Trh
3.
Peníze
4.
Bankovnictví
5.
Marketing

Úryvek

„5.MARKETING
accurate správný
advertising reklama
after-sales service poprodejní servis
achieve dosáhnout (2. p.)
alternative alternativa, možnost
analyzing analyzování (2. p.)
arrangement uspořádání
asset klad,přinos
association sdružení, svaz
attitude postoj, názor
attributed to přisuzovaný (3. p.)
behaviour chování
brochure brožura
commercials rozhlasové reklamy, reklamy
commonly obvykle, obyčejně
compettions for prices boj o cenu..
complementing doplňující
concern týkat se (2. p.), věc, účast
conclusion závěr, rozhodnutí
current nynější
cut-price vouchers poukázky na zlevněné zboží
defining definující, definoání
demonstration předvedení
device prostředek, plán, nápad
discount sleva (2. p.), slevnění
display ukázka
distribution channel distribuční kanál
diverse různorodý, rozmanitý
effort snaha
equipment vybavení, výbava
examine prověřit, vyšetřovat, bádat
exhibition výstava
followed by dále, následováno, čím?
free sample bezplatný vzorek
freebie dárek zdarma, pozornost podniku
gathering shromažďování
gifts (pl) dary
goal cíl
habit zvyk, obyčej
in order to do aby dělal (4. p.)
increasing rostoucí
instrumental pomocný
integration začlenění
intended určený
junk mail odpadová pošta
kind druh
leaflet leták (propagační)
mailing pošta
market research průzkum trhu
marketing mix marketingový mix
merchandising obchodní úsilí, reklamní oddělení
objective plán
objectively objektivně, věcně
organizational organizační
particular zvláštní, speciální
persuasion přesvědčení, mínění, přemlouvání
point of sale místo prodeje, pokladny...
potential potenciální“

Poznámka

Práce ve formátu MS Excel (*.xls).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b1641dd09d65.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Englishforeconomics1_5l.xls (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse