Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Assessment centrum seminární práce

Assessment centrum seminární práce


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masaryk Institute of Advanced Studies, ČVÚT in Prague JASPEX - studium jazyků, Praha 2

Charakteristika: Seminární práce popisuje teorii jednoho z dnešních trendů v personálním managementu - Assessment centra. Práce se zabývá vývojem AC, jeho historií a využitím v personální praxi.

Obsah

1.
Vymezení pojmu assessment centrum
2.
Historie Assessment centra
3.
Role účastníku assessment centra
3.1.
Moderátor
3.2
Manazěr
3.3.
Hodnotitelé či pozorovatelé
3.4.
Kandidát či uchazeč
4.
Využití Assessment centra
4.1.
Výhody assessment centra
4.2
Nevýhody assessment centra

Úryvek

"1. Vymezení pojmu Assessment centrum
Pojem assessment centrum (z anglického „to assess“ – „měřit, hodnotit“; dále pouze AC) nemá přesnou definici. Často se však překládá doslovně do češtiny jako „hodnotící středisko“ či „hodnotící centrum“.
Armstrong (2006) ve své knize charakterizuje AC jako soubor metod zaměřujících se především na chování kandidátů při cvičeních, přičemž použité techniky AC se snaží co nejvíce simulovat realitu dané pozice. Výkon uchazečů je pak měřen v několika dimenzích a na základě tohoto měření je vybrán nejvhodnější uchazeč pro danou pozici.
Daňková (2002), AC popisuje jako metodu, která se zaměřuje především na hodnocení osobnosti, schopností a dovedností účastníků za časově ohraničený úsek. Existuje mnoho různých technik, jakými lze vlastnosti člověka určit. AC se snaží o co nejefektivnější a nejrychlejší postup pomocí rozsáhlé škály metod, pomocí kterých lze zkoumat rozmanité situace, které mohou zaměstnance na pracovišti potkat.
2. Historie Assessment centra
Mnoho zdrojů uvádí, že AC má své počátky v Americe, toto tvrzení se však nezakládá na pravdě. Do Spojených států amerických se AC dostalo z Evropy, jeho počátky můžeme nalézt v první světové válce. Na jejím začátku byli do německé armády vybírání vyšší důstojníci z řad obyčejných vojáků. Důstojníci museli nejen mít určité zkušenosti a schopnosti, museli také být schopni ztělesňovat velící autoritu, nést následky vlastních rozhodnutí a umět vést své podřízené. To jsou samozřejmě funkce velmi podobné úkolům dnešních manažerů. Nemálo se tedy stávalo, že vybraný důstojník musel být převelen zpět na své původní pracoviště, protože ve svých posláních neuspěl. Do výběrového procesu musely být zavedeny metody ne nepodobné dnešnímu assessment centru. Standardně se využívaly schopnostní a psychoanalytické testy a modelové situace. Pomocí těchto metod mohli být vybráni jen opravdu vhodní kandidáti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56aa28e05362.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Assessment_Centrum.doc (90 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse