Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Atmosféra a hydrosféra, světové obyvatelstvo, geografické základy životního prostředí, Česká republika

Atmosféra a hydrosféra, světové obyvatelstvo, geografické základy životního prostředí, Česká republikaKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor referátů ze zeměpisu přehledným a důkladným způsobem charakterizuje atmosféru a hydrosféru planety Země a následně člení obyvatelstvo světa dle různých hledisek. Krátce rozděluje státy podle ekonomického zázemí a zabývá se geografickými souvislostmi životního prostředí a jeho ochrany. Nakonec seznamuje s přírodními podmínkami a hospodářstvím České republiky.

Obsah

1.
Atmosféra
1.1.
Složení
1.2.
Vrstvy
1.3.
Troposféra
1.4.
Stratosféra
1.5.
Mezosféra
1.6.
Termosféra
1.7.
Exosféra
1.8.
Počasí a podnebí
1.9.
Základní meteorologické prvky
1.10.
Všeobecný oběh atmosféry
1.11.
Monzuny
1.12.
Místní větry
1.13.
Vzduchové hmoty a atmosférické proudy
1.14.
Podnebné pásy
2.
Hydrosféra
2.1.
Oběh vody
2.2.
Oceány a moře
2.3.
Vlastnosti mořské vody
2.3.1.
Salinita
2.3.2.
Hustota
2.3.3.
Barva, teplota
2.4.
Pohyby mořské vody
2.5.
Voda pevnin
2.5.1.
Povrchová
2.5.1.1.
Vodní toky
2.5.1.2.
Jezera
2.5.1.3.
Bažiny a další
2.5.2.
Podpovrchová
3.
Obyvatelstvo světa
3.1.
Skladba obyvatelstva
3.1.1.
Pohlaví
3.1.2.
Věk
3.1.3.
Rasa
3.1.4.
Národy
3.1.5.
Náboženství
3.1.6.
Ekonomické složení
3.2.
Přirozený pohyb obyvatelstva
3.3.
Mechanický pohyb obyvatelstva
3.4.
Sídla
3.5.
Urbanizace
4.
Státy Severu a Jihu
5.
Geografické základy životního prostředí
5.1.
Atmosféra
5.2.
Důsledky globálního oteplování
5.3.
Znečišťování vod
5.4.
Vodní toky
5.5.
Půda
5.6.
Litosféra
5.7.
Vegetace
5.8.
Socioekonomická složka
5.9.
Ohrožování živé přírody
5.10.
Vliv prostředí na člověka
5.11.
Ekologické krajiny
5.12.
Národní parky
6.
Česká republika – přírodní poměry
6.1.
Geologický vývoj území
6.2.
Geomorfologické jednotky
6.3.
Podnebí
6.4.
Srážky
6.5.
Vodstvo
6.6.
Vegetace, půda
7.
Česká republika – hospodářství, přírodní zdroje
7.1.
Surovinová základna
7.2.
Průmysl
7.3.
Členství ve světových organizacích
7.4.
Obyvatelstvo

Úryvek

"1. Atmosféra

Vzdušný obal Země nebo-li atmosféra je směsí různých plynů.V nízké atmosféře (tzn. do výšky 30 km), je v ideálně čistém a suchém vzduchu 78,08 % dusíku, 20,95% kyslíku
a 0,93 % argonu. Na dalších téměř dvacet plynů připadají poslední desetiny procenta.
Procentuální zastoupení většiny plynů se do výšky 100 km nemění.
Vedle těchto základních plynů můžeme najít v atmosféře ještě plyny jiné, které jsou přítomny v proměnlivém množství. Je to oxid uhličitý, jehož množství se v závislosti na čase a na místě mění.V noci jsou hodnoty vyšší než ve dne a nad souší je oxidu uhličitého více než nad hladinou oceánu. Jeho průměrná hodnota se pohybuje kolem 0,03%. I přesto, že je tento plyn důležitý pro rostlinstvo ( fotosyntéza) a ovlivňuje zahřívání vzduchu absorbcí tepla ze slunečních paprsků, jeho nadměrná koncentrace je nebezpečná pro člověka a živočišstvo a stoupne-li jeho hodnota nad 1% , nepříznivě působí na srdce a nervovou soustavu.
Dále se v atmosféře vyskytuje také vodní pára, jejíž množství je velmi kolísavé a pohybuje se mezi 0-4% objemu. Je soustředěna především ve spodních 10 km atmosféry.
Kromě již uvedených plynů jsou v atmosféře zastoupeny ještě plyny, které se v ní vyskytují pouze občasně. Nejvýznamnejším z nich je ozón, jenž pohlcuje ultrafialové sluneční záření, způsobující denaturaci bílkovin.
Pravým opakem ozónu jsou škodlivé plyny a jejich sloučeniny, jejichž vysoká koncentrace se objevuje hlavně v blízkosti chemických závodů a velkých měst. Atmosférický vzduch dále obsahuje aerosol. To jsou ty nejmenší částice v atmosféře, které mohou mít jak přirozený, tak antropogenní původ. Přirozené aerosoly se vytvářejí různými pochody. Může to být vzájemným působením oceánu a moře nebo také působením mikroorganismů. Existují i prachové aerosoly, které se dostávají do vzduchu vzájemným působením souše a atmosféry, sopečnými výbuchy apod. . Aerosoly antropogenního původu souvisí s činností člověka a sice s vypouštěním průmyslových odpadů do atmosféry v podobě různých chemických látek.
Aerosoly hrají v atmosféře důležitou roli a jejich větší množství urychluje tvorbu oblaků a mlh, což je často pozorovatelný jev ve velkoměstech a tam, kde jsou velká průmyslová střediska.

Vrstvy atmosféry
Atmosféra není v celém svém rozsahu jednotná, má tendenci vytvářet vrstvy. Jejich dělení a pojmenování závisí na hlediscích, kterými je charakterizujeme. Nejpoužívanější členění atmosféry je odvozeno od změn průměrné teploty v závislosti na výšce."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fffedf9c387b.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Zemepis_referaty.doc (183 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse