BOZP


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární prevencí.

Obsah

BOZP
1.
Obor hygieny práce
2.
Požární prevence
3.
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti
4.
Pracovněprávní problematika BOZP
5.
Bezpečnost technických zařízení

Úryvek

"Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době však neexistuje oficiální definice, a proto v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce (např.: souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu).
BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Jedná se zejména o:
• management rizik (vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizace prací),
• technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
• hygienu práce,
• zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
• bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
• pracovnělékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení atd.),
• poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
• ergonomie,
• bezpečnostní značení a signály,
• školení zaměstnanců a dalších osob,
• pracovní úrazovost a o nemoci z povolání.
Do problematiky zajištění BOZP se též prolíná požární ochrana, krizový management a velmi okrajově i firemní ekologie (ochrana životního prostředí u zaměstnavatele).
BOZP je stav pracovních podmínek zabraňujících působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance popřípadě na další osoby. Je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení), bezpečností technických zařízení, vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy a požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců. Organizace přistupují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci různými způsoby – některé vykazují v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nízkou odbornost a pouze reagují na pracovní úrazy, nemoci z povolání a pracovní neschopnost tak, jak k nim dochází, zatímco jiné se snaží bezpečnost a ochranu zdraví při práci řídit systematičtěji, nebo dokonce aktivně tím, že ji začleňují do celkového řízení organizace. Přesto vyvstává jeden možný problém, a sice to, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci může mít ve srovnání s jinými otázkami nižší prioritu – v mnoha případech budou pravděpodobně řešeny jako první záležitosti, které jsou vnímány jako neodkladné, přičemž výrobní otázky jsou obvykle daleko naléhavější. Někteří odborníci proto zdůrazňují, že je důležité považovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci za „politickou agendu“, kterou je třeba podporovat, protože někdy soutěží s jinými agendami (jako je výroba). Dosažení kladných výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci znamená daleko více než zavedení řídícího systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je dobře integrován do jiných stávajících řídicích programů a systémů. Organizace se také musí zabývat kulturními a politickými aspekty pracoviště."

Poznámka

SPŠS

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c7e4d499b8b.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
BOZP_referat.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse