Baudelaire- Květy zla


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Jedná se o rozbor díla Květy zla podle nových osnov k maturitě r. 2015. Popisuje nejen rozbor díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Literární směr
4.
Doba vzniku díla
5.
Téma
6.
Kdy a kde se dílo odehrává
7.
Kompozice díla
8.
Vypravěč/lyrický subjekt
9.
Charakteristika postav
10.
Vyprávěcí způsoby
11.
Typy promluv
12.
Veršovaná výstavba
13.
Jazykové prostředky
14.
Literárně historický kontext
15.
Život autora
16.
Další tvorba autora
17.
Další autoři dané doby
18.
Inspirace literárním dílem
19.
Jak dané dílo inspirovalo další vývoj literatury

Úryvek

"Alexandrín ve formě sonetu
 alexandrín - dvanácti nebo třináctislabičný rýmovaný verš tvořený jambickými stopami - jambický hexametr - po šesté slabice následuje cézura (přerývka)
sonet - literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačuje se přesně vymezenou strukturou 14 veršů rozdělených do 4 strof a logickým členěním.

 Literární směr
Byl to směr moderních básnických směrů - impresionismus, symbolismus, dekadence.
Dekadence - vyznačovala se důrazem na přehnaný subjektivismus, reálný svět byl považován za druhořadý, zaměřovala se na rozbor osobních prožitků, "únava" z konce století - nejistota a rozčarování jedinců v přelomové době, za praotce je považován právě Baudelaire
Symbolismus - skutečnost není popisována přímo - autoři se soustředí na způsob, jak ji evokovat prostřednictvím symbolů a znaků, díla mnohdy působí mnohoznačně i protichůdně, důraz je kladen na práci se slovy a jejich spojování v celky, objevuje se zvukomalba a důraz na zachycení vnitřních emocí, vzniká volný verš, synestézie - míšení vjemů z různých smyslových oblastí
Prokletí básníci - označení pro francouzské nekonformní básníky poslední třetiny 19. století, bývají s nimi spojovány drogy, alkohol, zločiny, násilí a životní styl spojená s neúctou k většinové společnosti a jejím pravidlům, hlavním znakem jejich poezie je hledání krásy v ošklivost

 Doba vzniku díla
2. polovina 19. století

 Kdy a kde se dílo odehrává
Paříž 19. Století (blíže není uvedeno, jelikož jsou to básně)

 Téma (obsah díla)
Sbírku tvoří 6 částí: Spleen a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Vzpoura a Smrt. V básních je zcela obnaženo srdce člověka, rozpolceného mezi hrůzou před životem a extází z jeho krásy, člověka, který je nepřítelem každé prostřednosti a všednosti, se zálibou ve výstřední obraznosti.

První část se nazývá Spleen a ideál, ve kterém je vylíčen kontrast mezi touhou po ideálu a nemožností jej dosáhnout, což vyvolává pocity melancholie. Z této části mě nejvíce zaujala báseň Zdechlina, která vypráví o autorovi a o jeho milé, kteří se za jednoho letního rána vydají na procházku. Během ní narazí na mršinu, jíž básník navzdory její hnilobě a hnusu obdivuje a přirovnává ji ke své milé, která podle jeho slov skončí stejně jako mrtvola. Nakonec ale dodává, že i když jeho kráska bude rozežrána od červů hnít v hrobě, on si uchová její krásu navždy ve vzpomínkách."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek medvídka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c73350b7334.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
20_Baudelaire__Kvety_zla.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse