Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Celní režimy, hospodaření s dlouhodobým majetkem

Celní režimy, hospodaření s dlouhodobým majetkem


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma celní režimy a hospodaření s dlouhodobým majetkem.

Obsah

1.
Celní režimy
2.
Hospodaření s dlouhodobým majetkem

Úryvek

"CELNÍ REŽIMY:
-podáním do celního prohlášení žádá deklarant o propuštění zboží do určitého režimu – žádost schvalují celní orgány

DRUHY CELNÍ REŽIMŮ:
1. Propuštění zboží do volného oběhu
- s takovým zbožím se může libovolně nakládat kdekoliv na území unie – může být prodáno nebo přepracováno
2. Tranzit
a) vnitřní
- zboží se přepravuje mezi dvěma místy na území EU přes území třetí země
b) vnější
- přeprava zboží s těmito možnostmi:
- = z místa mimo celní území EU na místo v celním území EU
- = z místa na celním území EU na místo v celním území EU
- = z místa mimo celní území EU na místo mimo celní území EU
3. Vývoz
- zmožńuje vývoz z EU do třetích zemí
4. Uskladnění v celním skladu
- zboží zde zůstává pod celním dohlede po stanovenou dobu
- clo a poplatky se vybírají až při vyskladnění
5. Aktivní zušlechťovací styk
- v tomto režimu se zboží doveze do unie, provede se na něm různé operace ( montáž, instalace, úprava…) a pak se opět vyveze z unie v podobě zušlechtěných výrobků
-používají se při tom dva způsoby:
a) podmíněný systém – při dovozu se neplatí clo, ale zboží se musí vyvézt zpět
b) systém mavracení – při dovozu se vybírá sco a poplatky, ale při vývozu se vrací
6. Přepracování pod celním dohledem
- umožňuje provést na dovezeném zboží takové operace, které podstatně změní jeho vlastnosti
- celní orgán stanoví lhůtu pro přepracování a clo se vyměří až na hotový výrobek
7. Dočasné použití
- umožňuje aby zboží bylo dočasně používáno v zemi určené a po stanovené lhůtě bylo vyvezeno zpět
- -takové zboží je osvobozené od cla, ale je stanovena lhůta, kdy se musí vyvézt zpátky
8. Pasivní zušlechťovací styk
- zboží se vyveze a zpracuje v jiné zemi, pak se dovezou zpátky při čemž se nevybírá dovozní cloCELNÍ POSTUP PŘI VÝVOZU

- je nutné předložit různé doklady – faktura, vývozní licence = licenci vydává příslušné ministerstvo, osvědčení o původu zboží = doklad o tom, že zboží bylo v dané zemi vyrobeno nebo vypěstováno


JEDNOTNÝ SPRÁVNÍ DOKLAD
Obsahuje:
a) údaje o zboží
-cena, měna, počet…
b) údaje o dopravě
-druh dopravy, SPZ, místo nakládky a vykládky
c) údaje o odesílateli a příjemci
d) celní režim, do kterého má být zboží propuštěno
e) výpočet cla a poplatků

-celní orgán zkontroluje doklady a zboží a náklad opatří celní uzávěrou = plentou
- zboží musí opustit Čr v takovém stavu v jakém bylo zkontrolováno a ve stanovené lhůtě
- za služby celnice se platí poplatky

PORUŠENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ
- celní předpisy poruší ten, kdo:
- nezákonně doveze nebo vyveze zboží
- uvede nesprávné údaje o zboží
- padělá doklady o zboží
- přechovává zboží uniklé celnímu dohledu
- neuposlechne výzvy celního orgánu nebo jim brání při výkonu činnosti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bef03d4dbde.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Celnictvi_druh_st__celni_rezimy_a_hospodareni_s_dlouhodobym_majetkem.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3042x
2. Vypravování 2257x
3. Reportáž 1744x
4. Lakomec-Moliere 829x
5. Slohové práce 577x
6. Bylo nás pět 453x
7. Stížnost 386x
8. Odpověď na poptávku 357x
9. Pythagoras 318x
10. Odpověď na objednávku 311x