Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chudoba 3. světa

Chudoba 3. světa


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se třetím světem, který nám je cizí. A pojednává o jeho hlavních problémech.

Obsah

1.
Třetí svět
2.
Příčiny chudoby

Úryvek

"TŘETÍ SVĚT
je označení, používané pro státy světa, jež jsou považovány za ekonomicky málo rozvinuté. Rozdělení zemí na „světy“ vzniklo během studené války, kdy jím byly označovány státy, které nepatřily ani do prvního, ani do druhého světa (tj. ani mezi západní kapitalistické státy, ani země socialistického bloku).
PŘÍČINY CHUDOBY:
Nezaměstnanost- chudoba měst
Ve městech stoupá nezaměstnanost. Podniky nejsou schopny vytvářet trvale udržitelná pracovní místa, což v budoucnu vyvolá ještě větší problémy, protože počet lidí v produktivním věku se do 25 let zdvojnásobí. Dalším problémem je nemožnost mladých lidí najít zaměstnání. V některých zemích tvoří téměř 80 % nezaměstnaných. Odhaduje se, že pouze 5-10 % lidí nově vstupujících na trh práce má šanci dostat zaměstnání. Značně negativní dopady má rovněž epidemie viru HIV, která postihuje zejména jižní státy. V jižní Africe se míra účasti mužů na pracovním síle z tohoto důvodu snížila ze 79,1 % na 63,3 %. Pokud úbytek bude pokračovat, vyhlídky na snížení chudoby se v těchto zemích dramaticky zhorší.
Sucha-chudoba venkova
Přibližně 80 % obyvatelstva v Africe je závislé na zemědělství. Vypěstované plodiny ale k výživě rostoucího počtu obyvatel nestačí. Není ani dostatek pastvy pro dobytek. Postupující poušť zachvátila už 40 % úrodné půdy.
V posledním desetiletí trpí země třetího světa suchem, daleko větším než byla sucha v minulých desetiletích a snad vůbec nejhorším za posledních 100 let. Nejvíce jsou postiženy státy Etiopie, Súdán, Čad a především Somálsko, kde se počet obětí na hladomor stále zvyšuje. Katastrofální sucho ohrožuje bezprostředně životy více než 30-ti milionů obyvatel Afriky.
Afrika je ekonomicky nejchudší kontinent s největším počtem nejméně rozvinutých zemí na světě.
Střet náboženství
Křesťané na jihu umírají hlady, protože islámská vojska zabírají to, co si chudí lidé vypěstují na svých políčkách. Většina obyvatel již na svých polích nic nepěstuje, je to podle nich zbytečné, protože vojáci jim stejně všechnu úrodu seberou. Jsou zde sice humanitární pomoci, ale spousta lidí po cestě k nim zahyne, protože pije zkaženou vodu.
Zdravotnictví
Úroveň zdravotnictví je velice různá. Ve velkoměstech jsou vystavěny moderní nemocnice a kliniky a lékařská péče je zde naprostou samozřejmostí. Naproti tomu zde však jsou oblasti, kde je lékařská péče, stejně jako léky obecně, jen velká vzácnost.
Vzdělanost
Afričtí chlapci a dívky se v minulosti učívali dovednostem nezbytným pro život i opatřování živobytí od svých rodičů a rodin. Ty jim předávali zejména takové dovednosti, jako zpracovávání kovů a hrnčířství. Dnes již existují v celé Africe základní a střední školy, velmi podobné evropským a severoamerickým. Všechny děti však ještě nemohou chodit do školy a obvykle je ve školách více chlapců než dívek. V mnoha zemích už ale převážná většina dětí navštěvuje základní školu. Možnost studovat střední školu má však už mnohem méně dětí. Ti, kteří mají to štěstí a mohou absolvovat střední školy, mají možnost pokračovat ve studiu na univerzitách nebo technických vysokých školách.
Afričtí studenti se obvykle učí alespoň jeden evropský jazyk- hlavně francouzštinu nebo angličtinu. Mimo to se učí také jeden nebo více jazyků místních."

Poznámka

OA a VOŠE Svitavy

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e4b49226379.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Chudoba_tretiho_sveta.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse