Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cihly - hodnotová analýza

Cihly - hodnotová analýza


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hodnotovou analýzou, a to analýzou cihel. Uvádí posuzovaný výrobek, i jeho hlavní funkci. Rozebírá jeho fyzikální vlastnosti, věnuje se stálým a proměnným veličinám.

Obsah

1.
Posuzovaný výrobek
2.
Hlavní funkce
3.
Fyzikální vlastnosti
3.1.
Stálé veličiny
3.2.
Proměnné veličiny

Úryvek

"Posuzovaný výrobek : cihly

hlavní funkce - postavení 1 m2 zdiva

fyzikální vlastnosti:
tepelný odpor zdiva - vyjadøuje tepelné izolaèní vlastnosti

náklady = R * k * n * Kè / ks ........optimum je urèeno R * k * n * Kè / ks  min

STÁLÉ VELIÈINY :
P ... výkon
t ... rozdíl teplot ( ve stavebnictví uvnitø budov 7, zvenèí 20 - 25 )

PROMÌNNÉ VELIÈINY :
R ... tepelný odpor
n ... poèet cihelných blokù na 1 m2
Kè / ks ... cena 1 ks cihelného bloku

• CD - cihla dìrovaná
• maltová spára - prùmìr 12 mm
• pevnost v tlaku - zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlaèená plocha prùøezu vèetnì dìrování)

v tabulce jsou uvedeny tyto údaje :
• ve sloupci A èíslo výrobku
• ve sloupci B název výrobku
• ve sloupcích C až G hodnoty posuzovaných faktorù
• ve sloupcích H a I výsledek hodnocení
Ve sloupci H jsou hodnoty, které jsme získali souèinem hodnot faktorù E, G a pøevrácené hodnoty C. Tyto faktory jsme považovali za nejdùležitìjší. Za tìchto podmínek by byl nejlépe vyyhodnocen produkt è.2, jehož výsledná hodnota je nejnižší.
Pokud bychom však brali v úvahu všechny faktory, pak by nejlepšího hodnocení dosáhl výrobek è.5.

Ve vzorcích H a I jsme užívali pøevrácených hodnot u C a D proto, abychom dostali co nejnižší souèin a souèasnì tyto hodnoty byly požadovány co nejnižší."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Čistého textu v práci je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0024.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cihly_hodnot_analyza.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse