Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Činnost související se založením podniku

Činnost související se založením podniku


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje nezbytné úkony, které souvisí se založením podniku. V první části upozorňuje na nejdůležitější oblasti, kterými by se měl podnikatel zabývat. Druhá část je věnována výběru sídla podniku a jeho pracovníkům. Závěr pak pojednává o podstatě podniku a podnikání.

Obsah

1.
Vymezení předmětu činnosti
2.
Ekonomická oblast
3.
Sociálně psychologická oblast
4.
Právní oblast
5.
Sídlo podniku
6.
Pracovníci
7.
Podnikatelské riziko
8.
Podstata podniku a podnikání
8.1
Charakteristika podnikání

Úryvek

„ČINNOST SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU
Aby úmysl založit podnik nezůstal jen úmyslem, je k tomuto cíli nezbytné orientovat aktivity, zajištující jeho realizaci. Směřují zejména do následujících oblastí:
a)obchodní vymezení předmětu činnosti (informace o trhu apod.),
b)ekonomické (vyjasnění potřeby finančních prostředků apod.),
c)sociálně psychologické (předpoklady osobností, rodinné vztahy apod.),
d)právní (znalost zákona, speciální odbornost apod.).
1. V souvislosti se zvažováním předmětu činnosti je nezbytné soustředit potřebný rozsah informací o potenciálním okruhu zákazníků, jejich kvalitě (odhad solventnosti), možnosti rozvinutí sítě zákazníků (export, potenciální trhy), ale i posouzení kvality konkurence a jejího postavení na trhu, geografickou polohu apod. Důležitým okruhem otázek je analýza vazeb na dodavatele se zvážením možnosti jejich volby, vyšetřeni obchodních podmínek a kvality služeb.
Tyto aspekty mimo jiné úzce souvisejí s volbou sídla podniku. Správné
umístěni je důležitým a zvlaště dlouhodobým činitelem majícím podstatný vliv na budoucí výkonnost podniku. Při rozhodování o umístění podniku zpravidla podnikatel zvažuje následující okruhy otázek:
- zdroje pracovních sil a náklady spojené se získáním pracovní síly,
- přístup k surovinovým zdrojům a s nimi spojené dopravní náklady,
- nejbližší zdroje energie a možnosti dopravních spojení,
- možnost odbytu,
- případné daňové úlevy v dané lokalitě,
- ekologie.

Protože pro chod firmy je potřebný i určitý počet pracovníků, zkoumá se jejich způsobilost pro práci, stupeň jejich profesionality, adaptabilita, schopnost práce v kolektivu apod.
2. Před vlastním zahájením činnosti by měl podnikatel zpracovat strategický plán, jehož nezbytnou součástí je nejen vymezení okruhu výrobků, se kterými hodlá uspět na trhu, nýbrž musí být zaměřen prioritně na oblast financí. Příprava plánu nákladů a výnosů, jakož i majetku a zdrojů jeho krytí musí podnikatel věnovat mimořádnou pozornost s cílem předejít riziku možného úpadku hned v první fázi života firmy.
3. Sociálně psychologické aspekty jsou neméně důležité. Podnikatelem se může stát jen silná, cílevědomá osobnost, která dokáže realizovat určitý nápad. Současně však musí dokázat pracovat s lidmi , vést je k vytyčenému cíli.
Protože činnost podnikatele vyžaduje nesmírně mnoho práce, času a úsilí, je vhodné, aby podnikatel měl stabilizované rodinné zázemí, které ho bude v jeho náročné činnosti podporovat.
4. K úspěšnému založení podniku patří i osvojení si nejdůležitějších právních norem. Jde nejen o výběr vhodné právní formy obchodní společnosti, ale i o další otázky. Mimořádnou pozornost podnikatel musí věnovat například studiu protimonopolního zákona, předpisům týkajícím se ekologie apod.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43a94f83994ad.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zalozeni_podniku.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse