Daňová evidence


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Práce detailně popisuje daňovou evidenci. Vysvětluje způsoby vedení daňové evidence, její význam, deník příjmů a výdajů, daň z přidané hodnoty v daňové evidenci nebo závěrečné práce v daňové evidenci.

Obsah

1.
Způsoby vedení daňové evidence
2.
Význam
3.
Deník příjmů a výdajů
4.
Daň z přidané hodnoty v daňové evidenci
5.
Závěrečné práce v daňové evidenci

Úryvek

"I. DPH u neplátce DPH:
 je součástí pořizovací ceny majetku a služeb
 v deníku příjmů a výdajů zapisujeme celou částku vyúčtovanou dodavatelem (zaplacenou) do výdajů bez rozčlenění na cenu bez DPH a DPH
 neplátce DPH neeviduje a neplatí DPH, nemá nárok na odpočet DPH

II. DPH u plátce DPH:
1. deník příjmů a výdajů
 zapisuje se v den platby:
 na vstupu (nákup) – výdaj neodčitatelný od ZD
 na výstupu (prodej) – příjem nezahrnovaný do ZD
 odvod daňové povinnosti k DPH - výdaj neodčitatelný od ZD
 přijetí nadměrného odpočtu DPH - příjem nezahrnovaný do ZD
→ DPH neovlivňuje základ daně z příjmů!

2. záznamní evidence DPH
 zapisuje se v den uskutečnění zdanitelného plnění (dodávky) – den rozhodný pro povinnost k DPH
 evidujeme přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) a uskutečněná zdanitelná plnění (daň na výstupu)
daňová povinnost = daň na výstupu – daň na vstupu

Zapisování částečné úhrady pohledávky od odběratele do deníku příjmů a výdajů:
 z důvodu daňové optimalizace je vhodnější přijetí splátky přednostně zapisovat jako přijetí DPH a až zbylou část zapisovat do příjmů zahrnovaných do ZD

Zapisování částečné úhrady závazku dodavateli do deníku příjmů a výdajů:
 z důvodu daňové optimalizace je vhodnější zaplacení splátky přednostně zapisovat jako výdaj odečitatelný od ZD a až zbylou část jako úhradu DPHZÁVĚREČNÉ PRÁCE V DAŇOVÉ EVIDENCI
- na konci zdaňovacího období
- při ukončení podnikatelské činnosti
- při vstupu do konkursu

I. Inventarizace
1. zjištění skutečného stavu majetku a závazků
2. oprava v evidenci o zjištěné inventarizační a kursové rozdíly

II. Uzavření evidence
a) zjištění evidenčního stavu majetku a závazků → sestavení přehledu v daňovém přiznání
b) uzavření deníku příjmů a výdajů (zjištění součtů v jednotlivých sloupcích)
 zdanitelné příjmy v členění potřebném pro zjištění základu daně (v deníku je vhodné samostatně evidovat příjmy z podnikání podle § 7 a příjmy z kapitálového majetku podle § 8)
 daňové výdaje

III. Zjištění výsledku hospodaření
= rozdíl mezi příjmy a výdajiIV. Zdanění
Dílčí základ daně z podnikání dle § 7:
1. zjištění rozdílu mezi daňovými příjmy a výdaji z deníku dle § 7
2. úprava rozdílu (tzv. uzávěrkové operace) zejména o:
a) nepeněžní příjmy, např.:
+ ze zápočtu pohledávek a závazků
+ čerpání zákonných rezerv
+ přijaté věcné dary
+ manka a škody nad rámec náhrad
b) nepeněžní výdaje, např.:
- ze zápočtu pohledávek a závazků
- tvorba zákonných rezerv
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku
- zůstatková (popř.vstupní) cena vyřazovaného DM (při prodeji do výše příjmu)
- časové rozlišení finančního leasingu
Dílčí základ daně z kapitálového majetku dle § 8: z deníku

Pozn.: podnikatel může mít také:
- dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6
- z pronájmu (není-li předmětem podnikání) podle § 9
- z ostatních příjmů dle § 10

Od celkového základu daně lze odečíst nezdanitelné a odčitatelné položky dle podmínek ZDP, zejména:
- ztrátu minulých let
- dary
- úroky z úvěru na bydlení
- příspěvky na životní pojištění
- příspěvky na penzijní připojištění atd.

Základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů.
Daň podle § 16 je možno dle podmínek ZDP snížit o slevy:
- na poplatníka
- na manžela/manželku atd.
- na děti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f36016164e6.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Danova_evidence.doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse