Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Dlouhodobá měnová strategie ČNB

Dlouhodobá měnová strategie ČNBKategorie: Monetární politika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dokument projednaný v Bankovní radě ČNB v roce 1999 a sloužící jako podklad pro koordinaci měnové politiky s hospodářskou politikou vlády.

Obsah

1.
Úvod
2.
Východiska pro stanovení cíle cenové a měnové stability
3.
Konsenzuální stanovení dlouhodobého inflačního cíle
4.
Inflační cíle a strategie měnové politiky
5.
Nezbytnost kooperativního přístupu k dosažení cenové a měnové stability

Úryvek

"Úvod
Česká národní banka (ČNB) předkládá tento materiál vládě ČR jako podklad pro koordinaci měnové politiky s hospodářskou politikou vlády. Navrhuje, aby v zájmu vytváření co nejpříznivějších hospodářsko-politických předpokladů pro dynamický rozvoj české ekonomiky a její makroekonomickou stabilitu byl přijat společný cíl dosažení cenové a měnové stability.
Překonání hospodářského poklesu, zajištění dlouhodobé prosperity a zužování mezery ve výkonu české ekonomiky ve vztahu k EU je klíčovým předpokladem další vývojové etapy. Jde nejen o oživení ekonomiky, ale především o vytváření podmínek pro setrvalý, dlouhodobě udržitelný růst. Zkušenosti ze světové ekonomiky jednoznačně dokládají, že dynamický růst a cenová stabilita se vzájemně nevylučují, nestojí proti sobě, ale naopak se vzájemně předpokládají a podmiňují. Růst při současně se prohlubující vnitřní nerovnováze a akceleraci inflace nebo při vnější nerovnováze může mít pouze dočasný a krátkodobý charakter. Jak ostatně dokumentují zkušenosti z předchozího vývoje české ekonomiky, dříve či později nutně dochází ke korekci doprovázené kurzovými pohyby a inflačními tlaky s nepříznivými dopady na dlouhodobější růstový potenciál. Země se stabilní měnou a rovnovážnou makroekonomickou situací nejsou nuceny k takovéto opakující se korekci nerovnováh restriktivní politikou, a proto v dlouhodobějším horizontu dosahují vyšší dynamiky rozvoje. Prosazuje se i zpětná vazba: stabilní hospodářský růst vytváří příznivé podmínky pro dlouhodobé udržování cenové a měnové stability.
Společným zájmem vlády a ČNB, ale i všech dalších institucí a subjektů trhu je proto sdílení a realizace takové hospodářské strategie, která optimálně kombinuje a vyváženě sleduje obě dimenze zmíněného oboustranného vztahu. Svoji roli v uvedené strategii centrální banka odvozuje z ustanovení článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (§ 2), které jí ukládají zabezpečovat stabilitu měny. Stabilita měny má svou vnitřní a vnější složku: stabilitu domácích cen a měnový kurs. Měnová politika usilující o dosažení a poté udržení cenové stability, a to za minimálních nákladů, bez nadměrných fluktuací výstupu ekonomiky a zaměstnanosti, je příspěvkem centrální banky k vytváření prorůstového prostředí. Tím fakticky podporuje hospodářskou politiku vlády směřující k urychlení růstu a zvýšení zaměstnanosti.
V kapitole 2 materiálu jsou identifikována východiska a argumenty pro postup k cenové a měnové stabilitě. Vysoká inflace je zpravidla inflací velmi nestabilní a volatilní. Její náklady se v podmínkách malé otevřené ekonomiky ještě násobí, a proto je žádoucí nejen udržení dosavadních výsledků dezinflačního procesu, ale i postupné přiblížení se standardu zemí EU. Na druhé straně rychlost postupu k cenové stabilitě a časový horizont jejího dosažení musí brát v úvahu hloubku budoucích adaptačních procesů. Jde zejména o dostatečný prostor pro přizpůsobení cenových relací.
V kapitole 3 je konkretizován návrh centrální banky na konsenzuální stanovení cíle k dosažení cenové a měnové stability. Jde o dlouhodobý cíl situovaný do horizontu roku 2005. Předpokládáme, že právě v tomto období budou pro nás relevantní náročná kriteria stability spojená se začleněním do EMU. ČNB očekává, že navržený cíl bude vládou podporován a stane se integrální součástí celkové hospodářské strategie. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089b95949036.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoba_menova_strategie_CNB_1999.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse