DynamikaKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zadání a postup řešení úloh k opakování středoškolského učiva dynamiky. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Úlohy
2.
Řešení úloh

Úryvek

"Dynamika - úlohy
2.92 Na obr. 2-92 [2-10] je nakreslen graf závislosti velikosti zrychlení a na velikosti síly F, působící na těleso o hmotnosti m. Pomocí grafu určete a) velikost zrychlení, které uděluje tělesu síla 6 N, b) velikost síly, která uděluje tělesu zrychlení 4,5 m • s–2, c) hmotnost tělesa.

Obr. 2-92
2.94 Cyklista vyvolá šlapáním sílu, která působí na kolo ve směru jeho pohybu průměrnou silou velikosti 50 N. Proti jeho pohybu působí třecí síla a síla odporu vzduchu 10 N. Určete velikost zrychlení cyklisty, je-li jeho hmotnost včetně kola 80 kg.
2.95 Cyklista ujel při rozjíždění z klidu za 10 s vzdálenost 50 m. Jak velkou stálou sílu svým šlapáním vyvíjel, musel-li současně překonávat odporové síly o velikosti 15 N? Hmotnost cyklisty včetně kola je 80 kg.
2.96 Automobil o hmotnosti 1 200 kg zvětšil rychlost ze 72 km • h–1 na 90 km • h–1 za dobu 10 s. a) Jak velká síla tuto změnu rychlosti způsobila? b) Jakou vzdálenost při zvětšující se rychlosti automobil urazil?
2.99 Jaká je hmotnost rakety, která dosáhne za 2,5 min od startu rychlosti 6 km ∙ s–1? Tažná síla motorů je 320 kN. Odporové síly a úbytek hmotnosti rakety neuvažujte.
2.100 Vlak o hmotnosti 500 t se rozjíždí z klidu působením tažné síly lokomotivy 100 kN. Jak velké rychlosti dosáhne za dobu 1 min svého pohybu? Odporové síly neuvažujte.
2.101 Vlak o hmotnosti 800 t, který jede po vodorovné trati rychlostí 72 km • h–1, začne brzdit a zastaví na dráze 400 m. Jak velká brzdicí síla při tom na vlak působila?
2.104 Míč o hmotnosti 800 g byl vyhozen rychlostí 4 m ∙ s–1. Jak velkou má hybnost? Jak velkým impulzem síly byl míč do pohybu uveden?
*2.106 Na koncích vlákna vedeného přes pevnou kladku jsou zavěšena závaží o hmotnostech 2 kg a 3 kg (obr. 2-106 [2-11]). Určete velikost zrychlení obou závaží. Tření a hmotnost kladky a vlákna neuvažujte.

Obr. 2-106
*2.108 Určete velikost zrychlení těles o hmotnostech m1 = 3 kg, m2 = 2 kg spojených vláknem podle obr. 2-108 [2-12]. Síly působící proti pohybu neuvažujte. Jak velkou silou je napínáno vlákno?"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky a graf.
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522dda448710a.zip (145 kB)
Nezabalený formát:
Dynamika.doc (200 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse