Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Zabývá se logistikou nebo hospodařením s dlouhodobým majetkem.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"4. Skladní karta
-vystavuje se ve skladu, pro každy druh zboží
-zapisuje se zde nákup a spotřeba zboží, na konci roku se provádí inventura – stav na kartě musí odpovídat skutečnému stavu (to zjistíme přepočítáním, vážením, měřením..)
5. Výdejka
–vypisuje se při kažeém výdeji zboží ze skladu
-lze do ní zapsat více druhů zboží

Hospodaření s dlouhodobým majetkem
Členění dlouhodobého majetku:
1. Dlouhodobý hmotný majetek
-patří sem například budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky a pozemky
-cena je vyšší než 40 tisíc korun = stanoveno zákonem o daních z příjmů
-doba používání je delší než 1 rok

-podrobněji se člení na :
movitý a nemovitý majetek
-nemovitost je pozemek, budova nebo stavba spojená pevným základem se zemí
-tento majetek se odepisuje
-odpisy mohou být účetní nebo daňové
-majetek, terý má dobu použití delšéí než jeden rok, ale hodnotu nižší než 40 tisíc korun se označuje jako drobný hmotný majetek

2. Dlouhodobý nehmotný majetek
–doba použití je delší než jeden rok a cena je vyšší než 60 tisíc korun
PATŘÍ SEM:

-zřizovací výdaje – jsou to výdaje spojené se založením podniku např. cestovné, notářské poplatky, pronájem kanceláří…
-software – programové vybavení počítačů, např. na vedení účetnictví
-receptury = tajné recepty
-autorská práva, licence, projekty

3. Dlouhodobý finanční majetek
-Patří sem:
-vklady podniku na terminovaných účtech
-půjčky poskytnuté jiným podnikům
-dlouhodobé cenné papířy – např akcie, obligace

Tento majetek je splatný vždy po době delší než jeden rok.

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku:

a) nákupem neboli dodavatelsky
-můžeme koupit nový nebo již použitý majetek
b) Vlastní výrobou neboli ve vlastní režii
-např. stavební firma si sama postaví výrobní halu neziskové organizace
c)darování
-takto pořizují majetek nejčastěji neziskové organizace
d) Převod z osobního vlastnictví do firmy
-např. podnikatel převede své auto do firmy na zajištění její činnost
e) vklad společníků do firmy
-společníci s s. r. o. a a. s. mohou při zahájení podnikání vložit peněžní i nepeněžní vklady

Finanční dlouhodobý majetek|:
1. Vlastní zdroje
2. Cizí zdorje
3. Leasing
a) finanční
b) operativní

Oceňování dlouhodobého majetku:
1. pořizovací cena
2. vlastní náklady
3. Reprodukční pořizovací cena"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5378f2df90789.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Eko_18.52.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x